Informatika

Charakteristika predmetu

Naša predmetová komisia informatiky sa neustále snaží o modernú výuku žiakov. Z rôznych zdrojov (krúžková činnosť, Projekt Sapere Aude, Združenie rodičov, Priatelia Šrobárky, IT Valley Košice, T-Systems), sme získali nové výukové pomôcky, ktoré sú využívané v našej škole ako 3D tlačiareň, 3D skener, robotické systémy Lego Mindstorms, CISCO akadémia — sieťové technológie, ktorými sa môže pochváliť máloktoré gymnázium.

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Naši vyučujúci

  • Mgr. Marek Coronič
  • Ing. Otomar Pejko
  • Ing. Ján Poradský, CSc.
  • Ing. Jozef Vrabel

Súťaže

Základom First Lego League je robotická súťaž počas ktorej súťažiaci riešia rôzne misie použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh do termínu konania súťaže. Okrem postavenia robota musia spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopní vhodným a zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Robot Game, prezentácia výskumného projektu a tímová práca.

Súťaž iBobor podporuje záujem o informačné a komunikačné technológie u študentov a chce ich posmeliť v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na zodpovedanie 15 otázok majú žiaci čas 40 minút. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej má presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Úlohy možno tematicky zaradiť do niekoľkých oblastí.

Cieľom súťaže Networking Academy Games je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu CISCO. Súťaže sa môže zúčastniť každý zapísaný žiak školy zapojenej do sieťového akademického programu. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách: školské a celoštátne kolo. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách: „HS3“ — súťaž družstiev stredných škôl a „UNI“ — súťaž jednotlivcov. V rámci celoštátneho kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test a praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete.

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií, má dve kategórie A a B. Organizuje sa v troch kolách: školské, krajské a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z tohto kola postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).

Robotický battle na Alejovej je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Súťaž sa skladá z 3 kategórií: Vlastný model, Robotická výzva (obe ihriská sú zakončené spoločnou časťou – kde sa roboty stretávajú), Racing (konštrukcia čo najrýchlejšieho a najobratnejšieho auta, ktoré bude schopné zdolávať prekážky na trati).

ZENIT v programovaní je súťaž, ktorá vytvára priestor na sebarealizáciu, prezentáciu vedomostí a ukážky zručností mladých ľudí. Súťažiaci sa môžu zapojiť do kategórií: A a B (podľa veku) — Turbo Pascal 7.0, Turbo C 2.0, Delphi 6.0, Free Pascal, Java, Python; Web — HTML, PHP, MySQL a JavaScript; Grafik — Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Bridge, Adobe Acrobat a Corel.