Matematika

Charakteristika predmetu

Vyučovanie matematických predmetov vychádza z poznania univerzálnosti matematiky v objektívnom aj subjektívnom zmysle:

 • matematika je prostriedkom na skúmanie, popisovanie a vyjadrovanie všetkých (prírodných, technických aj spoločenských) javov, vzťahov a vlastností majúcich exaktnú povahu,
 • matematika trvalo pozitívne ovplyvňuje spôsob myslenia a usudzovania každého jednotlivca.

Preto vyučovanie matematických predmetov nie je zamerané iba na napĺňanie vzdelávacích cieľov v kognitívnej oblasti (poznávanie pojmov, vlastností, vzťahov, metód, samozrejme, v súlade so všeobecne platnými vzdelávacími dokumentmi). Za rovnako dôležité považujeme dosahovanie cieľov v oblasti postojov a formovania osobnosti, kde žiaci (aj v prípade, že matematika nepatrí k ich obľúbeným predmetom) by si mali uvedomovať prínos matematiky, nevyhnutnosť exaktného myslenia a postavenie matematiky v (predovšetkým technických a prírodovedných) odboroch, ktoré sú žiadané trhom práce. Formy a metódy vyučovania sú preto volené tak, aby boli pre žiakov motivujúce, aby vyučovanie bolo zrozumiteľné a zaujímavé pre čo najväčší počet žiakov a aby rozvíjali želané kompetencie žiakov: schopnosť pracovať s kvantitatívnymi aj geometrickými objektmi a vzťahmi, schopnosť spracovávať, vytvárať a interpretovať štruktúrované a grafické záznamy a schémy, schopnosť pracovať systematicky a pracovať v tíme, logické aj algoritmické myslenie, vnímanie súvislostí a vzťahov, hodnotiace myslenie a tvorivosť. Takto získané znalosti, schopnosti a postoje majú byť kvalitným základom pre úspešné štúdium na (domácich aj zahraničných) vysokých školách, pre celoživotné vzdelávanie a pre uplatnenie v praxi.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z matematiky — 2 hodiny týždenne.

 • Rozširujúca úroveň: Predmet obsahuje prehĺbenie niektorých tém v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky a rozširujúce témy, ktoré nie sú súčasťou Cieľových požiadaviek, ale sú potrebnou prípravou na úspešné zvládnutie matematických predmetov na VŠ (parametrické úlohy, komplexné čísla, nekonečné rady).
 • Základná úroveň: Predmet obsahuje prehĺbenie niektorých tém v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Matematika — 6 hodín týždenne.

 • Rozširujúca úroveň: Predmet obsahuje systematické opakovanie, prehĺbenie a precvičovanie stredoškolského učiva v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky a rozširujúce témy, ktoré nie sú súčasťou Cieľových požiadaviek, ale sú potrebnou prípravou na úspešné zvládnutie matematických predmetov na VŠ (základy diferenciálneho a integrálneho počtu).
 • Základná úroveň: Predmet obsahuje systematické opakovanie, prehĺbenie a precvičovanie stredoškolského učiva v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky.

Naši vyučujúci

 • RNDr. Lucia Baranová, PhD.
 • RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Mgr. Katarína Hribová, MA
 • Mgr. Matej Kuriško
 • RNDr. Martina Semešiová
 • RNDr. Ladislav Spišiak

Mathematics in the English Language

The aim of the texts presented here is to supply a summary of notions, (English) terminology, definitions, basic facts, relationships and properties arranged by the topics of mathematics taught at secondary schools. The texts are, by far, not sufficient to substitute in place of textbooks since they do not contain explanations, comments, hints or methods of solving problems, examples, and exercises.

The texts are prepared according to the contents of mathematics lessons in the English language using student’s notes from these lessons. Further topics are under construction and will be completed in the near (?) future. We are grateful to the English teachers (including foreign lecturers) at our school for their willingness and help with our language questions and difficulties. We would greatly appreciate all constructive criticism or remarks (perhaps concerning the terminology, or English language, or mathematics itself, etc.) that could help to correct errors, remove defects, or improve the submitted texts in any way.

The texts are compiled by students of English classes at Gymnázium Šrobárova 1 Košice under the guidance of the mathematics teacher RNDr. Ladislav Spišiak.

Súťaže

Expert

celoštátna masová vedomostná súťaž organizovaná firmou Talentída, žiaci riešia testové úlohy z dvoch nimi zvolených tém.

Matematický Klokan

celoštátna masová vedomostná súťaž organizovaná firmou Talentída, žiaci riešia testové netypové matematické úlohy.

Matematická olympiáda (MO)

celoštátna výberová súťaž garantovaná MŠ, žiaci riešia v domácom, školskom, krajskom a celoštátnom kole problémové úlohy.

Súťaže Matboj, Náboj, Viacboj

súťaže 5-, 4-, 3-členných družstiev organizované pracoviskami Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Gymnáziom na Alejovej ulici v Košiciach, žiaci v družstvách spoločne riešia netypové a problémové úlohy.

Investície

súťaž viacčlenných družstiev organizovaná matematickým krúžkom ZAMAT na Gymnáziu Šrobárova, žiaci riešia podľa určených pravidiel fiktívne ekonomické a spoločenské vzťahy fiktívnych štátov.

Aktivity