Aktivity – Erasmus

Projektové stretnutie Erasmus+ s partnermi z poľského gymnázia

Žiaci našej školy hostili na projektovom stretnutí Erasmus+ desať partnerov z poľského gymnázia v Poznani, z IB školy „International School of Poznan“, s ktorými sa už prvýkrát zoznámili práve v Poznani v októbri 2023. Výmenný pobyt, ktorý sa uskutočnil v termíne od do , priniesol radu nových skúseností a zážitkov. Desať poľských žiakov, spolu s ich dvoma učiteľkami — skúsenými expertkami IB, s Ewou Mlodawskou a Annou Weckwerth, strávilo tento týždeň spoznávaním každodenného života na Slovensku.

Ubytovaní vo svojich hostiteľských rodinách, mali možnosť ponoriť sa do našej kultúry. Na hospitáciách v škole zažili trochu atmosféry vyučovacieho procesu. Spoločný program bol plný zaujímavých aktivít, ktoré obohatili nielen našich hostí, ale aj nás. Navštívili sme historické pamiatky a prírodné krásy Košíc a ich okolia. Prežili sme deň vo Vysokých Tatrách a poprechádzali sa po čerstvo zasnežených chodníkoch okolo plesa. Spoznali sme históriu výroby soli v Solivare v Prešove a preskúmali kultúrne bohatstvo mesta Prešov. Hrad Betliar a jaskyňa Domica nám otvorili dvere do minulosti s fascinujúcou históriou a nezabudnuteľnými zážitkami.

Najväčším prínosom tejto výmeny bola vzájomná komunikácia v anglickom jazyku. Žiaci mali príležitosť zdokonaliť svoje jazykové schopnosti a zároveň si vymieňať skúsenosti a názory so svojimi rovesníkmi z Poľska. Tento projekt Erasmus+ nám poskytol nielen nové poznatky a zážitky, ale aj posilnil naše medzikultúrne porozumenie a priateľstvá. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty a nové príležitosti na medzinárodnú spoluprácu.

Súbežne s projektovým stretnutím žiakov a žiačok z poľskej Poznane a žiačok nášho gymnázia v Košiciach prijali v rámci programu Erasmus+ naše pozvanie aj dve expertky z International School of Poznan (ISOP), Anna Dunajska-Weckwerth a Ewa Młodawska-Piątek. ISOP už vyše 15 rokov poskytuje IB diplomový program, v ktorom obidve expertky vyučujú, a tak možnosť zdieľať skúsenosti z praxe predstavovala skvelú príležitosť zlepšiť fungovanie programu aj na našej škole.

Počas týždňa medzi 22. a 26 aprílom expertky z Poľska hospitovali na hodinách našich kolegov a kolegýň, ktorí mali následne možnosť svoje hodiny prekonzultovať. Zúčastnili sa tiež pedagogickej porady našich IB učiteliek a učiteľov, kde zdieľali svoje skúsenosti s výučbou v rámci tohto medzinárodného programu a zodpovedali ich otázky. V neposlednom rade pre žiakov a žiačky z triedy IB DP1 pripravili workshop, ktorý bol zameraný na písanie rozšírenej eseje, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou IB diplomového programu.

Students from our school hosted ten partners from the International School of Poznan, whom they first met in Poznań during the Erasmus+ project meeting in October 2023. The exchange, which took place from 20 to 26 April 2024, was an amazing source of new experiences and adventures. Ten Polish students, along with their two teachers—experienced IB experts, Ewa Młodawska-Piątek and Anna Dunajska-Weckwerth—spent this week getting to know the everyday life in Slovakia.

Accommodated by their host families, the students from Poland had the opportunity to immerse themselves in our culture. While visiting our school, they experienced classes with our teachers. The following programme was, overall, full of interesting activities that was enriching not only for our guests but us as well. We visited historical landmarks and natural beauties of Košice and the area surrounding it. We spent a day in the High Tatras and walked around one of its lakes on paths cowered in fresh snow. We learnt about the history of salt production in Solivar in Prešov and explored the cultural riches of the city. The manor house in Betliar and Domica Cave opened their doors to the past, providing fascinating history and unforgettable experiences.

The exchange contributed greatly to improving communication in the English language. Our students had the opportunity to improve their language skills and share their experience and opinions with their Polish peers. This Erasmus+ project provided us not only with new knowledge and experiences but also strengthened our intercultural understanding and friendships. We look forward to similar projects in the future and to new opportunities for international cooperation.

During the project meeting of students from Poznań and students of our school in Košice, two experts from the International School of Poznan (ISOP), Anna Dunajska-Weckwerth and Ewa Młodawska-Piątek, also visited our school through the Erasmus+ programme. For over 15 years, ISOP has been providing education within the IB Diploma Programme, in which both experts are involved, so the possibility of a mutual exchange of experience posed a great opportunity to improve the programme at our school as well.

During the week between 22 and 26 April, the experts from Poland observed the classes of our colleagues and afterwards reviewed their classes with them. They also participated in the staff meeting of our IB teachers, where they shared their experience with teaching in this international programme and answered our teachers’ questions. For our students in their first year of IB DP, our Polish colleagues prepared a workshop focused on writing the extended essay, which is an integral part of the IB Diploma Programme.

Košické dobrodružstvo: Českí žiaci v objatí kultúry a prírody

V aprílových dňoch zavládla na Šrobárke príjemná atmosféra, keďže sme privítali špeciálnych hostí z Čiech. Svojou návštevou nás v rámci programu Erasmus+ potešili žiaci a učitelia z Gymnázia F. Palackého v Neratoviciach pri Prahe. Po krátkej zastávke v Bratislave sa rozhodli preskúmať aj náš región.

Náš spoločný projektový týždeň sme naplnili rôznorodými aktivitami, ktoré umožnili našim partnerom bližšie spoznať nielen naše krásne mesto, ale aj okolie. Spoločne sme navštívili Vysoké Tatry, Betliar či Jasovskú jaskyňu.

Musíme povedať, že sme si spoločný program nesmierne užili. Už teraz sa tešíme na ďalší projekt a českých priateľov opäť radi privítame v našich končinách. Tentokrát sa plánujeme venovať spoločnej literárnej histórii, čo určite prinesie ďalšiu zaujímavú spoluprácu.

Erasmus+ v Heidelbergu

Náš spoločný projekt s Hölderlin Gymnasium ponúkol opäť skvelú príležitosť na kultúrnu výmenu a osobný rast. Tentokrát pokračoval návštevou našich partnerov v Nemecku. Heidelberg je krásne historické mesto, ktoré je známe svojou univerzitou, kráľovským palácom a malebnou atmosférou. Mesto nám hneď učarovalo a postupne sme spoznávali jeho históriu, kultúru a nádherné zákutia.

V rámci programu sme navštívili aj očarujúce francúzske mesto Štrasburg, kde sme zavítali do Európskeho parlamentu, či historické mesto Speyer s nádhernou katedrálou a úžasným technickým múzeom.

Projektový týždeň priniesol všetkým zúčastneným mnoho pozitívnych skúseností a benefitov. Zoznámenie sa s kultúrou, tradíciami a komunikácia v cudzom jazyku boli pre nás neuveriteľne obohacujúce. Veríme, že naše priateľstvá budú trvať dlho aj po skončení programu.

Unser gemeinsames Projekt mit dem Hölderlin Gymnasium bot erneut eine großartige Gelegenheit für kulturellen Austausch und persönliches Wachstum. Dieses Mal setzten wir unsere Reise mit dem Besuch unserer Partner in Deutschland fort. Heidelberg ist eine wunderschöne historische Stadt, bekannt für seine Universität, das Schloss und die malerische Atmosphäre. Die Stadt hat uns sofort verzaubert, und nach und nach lernten wir ihre Geschichte, Kultur und herrlichen Ecken kennen.

Im Rahmen des Programms besuchten wir auch die bezaubernde französische Stadt Straßburg, wo wir das Europäische Parlament besuchten, sowie die historische Stadt Speyer mit ihrer prächtigen Kathedrale und dem erstaunlichen Technikmuseum.

Die Projektwoche brachte allen Beteiligten viele positive Erfahrungen und Vorteile. Die Auseinandersetzung mit Kultur, Traditionen und die Kommunikation in einer fremden Sprache waren für uns unglaublich bereichernd. Wir glauben, dass unsere Freundschaften auch lange nach Abschluss des Programms Bestand haben werden.

Nemeckí žiaci zavítali do Košíc

Projekt Erasmus+ s partnerskou školou z Heidelbergu v Nemecku predstavoval jedinečnú príležitosť na posilnenie medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi žiakmi a učiteľmi z obidvoch krajín.

Pre našich priateľov sme od do v rámci projektu „Národnostné menšiny v strede Európy teraz a pred druhou svetovou vojnou“ pripravili zaujímavý program, v ktorom nechýbali výnimočné stretnutia, návšteva múzeí, synagógy v Košiciach a v Prešove, turistika vo Vysokých Tatrách či prehliadka kaštieľa v Betliari a jaskyne Domica.

Výsledkom spoločného projektu bolo posilnenie partnerstva a priateľstva medzi našimi školami, rozšírenie obzorov žiakov a učiteľov a posilnenie ich jazykových, interkultúrnych a sociálnych kompetencií.

Deutsche Schüler zu Besuch in Košice

Das Projekt Erasmus+ mit der Partnerschule aus Heidelberg in Deutschland war eine einzigartige Gelegenheit, die zur Verstärkung des interkulturellen Dialoges und Verständnisses zwischen den Schülern und Lehrern aus beiden Ländern beigetragen hat.

Für unsere Freunde haben wir von bis zum im Rahmen des Projekts „Nationale Minderheiten in Mitte Europas jetzt und vor dem Zweiten Weltkrieg“ ein interessantes Programm vorbereitet. Den Inhalt bildeten anregende Treffen und Gespräche, der Besuch der Synagoge in Košice und Prešov, die Wanderung in der Hohen Tatra oder die Besichtigung des Schlosses in Betliar und der Höhle in Domica.

Das Ergebnis des gemeinsamen Projekts war die Stärkung der Partnerschaft und Freundschaft zwischen unseren Schulen, die Erweiterung der Horizonte von Schülern und Lehrern und die Verbesserung der sprachlichen, interkulturellen und sozialen Kompetenzen.

Erasmus+: Prípravná návšteva z Nemecka

V rámci programu Erasmus+ ku nám zavítali kolegovia z nemeckého partnerského gymnázia Staatliches Gymnasium „Am Lindenberg“ v meste Ilmenau. Programom prípravnej návštevy boli hospitácie a plánovanie spoločného projektu našich a nemeckých žiakov v budúcom školskom roku. Hosťom sme okrem Šrobárky ukázali aj naše krásne mesto. Veríme, že sa im u nás páčilo a už teraz sa tešíme na spoločnú projektovú prácu.

Erasmus+ Neratovice

Vybraní študenti 3. ročníka dostali na prelome a jedinečnú príležitosť zistiť, ako sú na tom s porozumením a používaním českého jazyka. Zapojili sa do výmenného pobytu Erasmus, ktorého cieľom bolo preskúmať našu spoločnú československú históriu — či už pomocou rôznych projektov organizovaných spolu s partnerským Gymnáziom Františka Palackého v Neratoviciach, alebo aj počas spoločných prehliadok a exkurzií.

Študenti českého gymnázia si pre nás pripravili zaujímavý program, ktorý zahŕňal nielen návštevu „kultových“ miest Prahy ako Pražský hrad, Karlov most či Orloj, ale mali sme možnosť prezrieť si Výstavu prvej dámy, Múzeum československých légií i Expozíciu dejín 20. storočia. Krásne a trochu mrazivé chvíle sme strávili aj na zámku Mělník, odkiaľ sme mohli pozorovať sútok Labe a Vltavy, a vyskúšali sme si, ako sa kedysi pracovalo v striebronosnej bani v Kutnej Hore. Náš pobyt sme zakončili obľúbenou českou študentskou aktivitou — kurzom tanca — ktorý ani našich študentov nenechal „sedieť na stoličkách“.

Už teraz sa tešíme, ako našich českých priateľov privítame v apríli na našej škole a v našom meste.

#ErasmusDays 2023 — Ukončenie projektu Po stopách židovskej histórie v Európe

Náš projekt Erasmus+: Po stopách židovskej histórie v Európe so žiakmi a učiteľmi z Nemecka a Litvy sme úspešne zavŕšili. Prečo nás oslovila práve táto téma? Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s antisemitskými postojmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre projekt, v ktorom sme sa zamerali na skúmanie židovskej histórie. Takýmto spôsobom totiž možno čeliť antisemitizmu a diskriminácii.

V každej krajine sme navštívili miesta, ktoré súviseli so židovskou minulosťou — nádherné synagógy, pamätníky, múzeá a koncentračný tábor, kde sme si pripomenuli tragický osud židovskej komunity. Zaujal nás aj výnimočný projekt pamätných kameňov Stolpersteine, ktoré sú uložené ako nenápadná spomienka pred domom obetí nacistov.

Všetky vedomosti, zážitky a emócie spracovali žiaci spoločne vo forme fotografií a textov. Vznikla úžasné dielo, ktoré nám pripomína, že judaizmus je dôležitou súčasťou našej minulosti a súčasnosti.

Len desaťročia nás delia od obdobia, kedy boli ľudia zabíjaní v koncentračných táboroch. Všetko to začalo slovami a končilo fyzickou likvidáciou. Ak nechceme, aby sa tragická história zopakovala, postačí nešíriť nenávisť a nepodceňovať váhu slov. Je lepšie sa z histórie poučiť, ako ju opakovať.

Projekty Erasmus+ otvárajú nové pohľady, vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá, zážitky a skúsenosti a zlepšujú jazykové zručnosti.

Completion of the project In the Footsteps of Jewish History in Europe

We have successfully completed our Erasmus+ project: following the traces of Jewish history in Europe with pupils and teachers from Germany and Lithuania. Why did this topic appeal to us? Increasingly, we are encountering anti-Semitic attitudes in our society. For this reason, we decided on a project in which we focused on the exploration of Jewish history. In this way, anti-Semitism and discrimination can be confronted.

In each country, we visited places connected to the Jewish past — beautiful synagogues, memorials, museums and a concentration camp, where we were reminded of the tragic fate of the Jewish community. We were also intrigued by the extraordinary Stolpersteine memorial stones project, which are placed as an unobtrusive reminder in front of the houses of the victims of the Nazis.

All the knowledge, experiences and emotions were processed by the pupils together in the form of photographs and texts. The result is an amazing piece of work that reminds us that Judaism is an important part of our past and present.

We are only decades away from a time when people were killed in concentration camps. It all started with words and ended with physical liquidation. If we do not want a repeat of that tragic history, it is enough not to spread hatred and not to underestimate the weight of words. It is better to learn from history than to repeat it.

Erasmus+ projects open up new perspectives, create unforgettable friendships, experiences and experiences and improve language skills.

#ErasmusDays 2023 — Job shadowing v Poznani

V dňoch 2. a 3. októbra 2023 pani profesorky Fabriciová, Hribová a pán profesor Lukačín navštívili Medzinárodnú školu v Poznani v rámci programu Erasmus+. Pozreli sa na hodiny chémie, biológie, angličtiny, EE, fyziky či matematiky, rozprávali sa s IB študentami aj učiteľmi a okrem zážitkov si odniesli aj niekoľko nápadov a inšpirácií, ktoré využijú na svojich hodinách a podelia sa o ne s kolegami.

Erasmus+ Job shadowing in Poznań

At the beginning of October, Miss Fabriciová, Mrs Hribová and Mr Lukačín visited International School of Poznan via programme Erasmus+. They observed chemistry, biology, physics and mathematics lessons, spoke to IB students and teachers and they came back inspired with several ideas they would like to implement in their lessons and share with their colleagues.

#ErasmusDays 2023 — Projektové stretnutie Erasmus+ v Poľsku

V dňoch 1. až 6. októbra 2023 sa uskutočnila mobilita žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Human Ingenuity (Ľudská vynaliezavosť). Desať našich žiačok a jednu našu učiteľku privítalo poľské mesto Poznań. Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a mali tak možnosť nahliadnuť do bežného života poľskej rodiny.

Naša partnerská škola International School of Poznań pre nás pripravila atraktívny program. Boli sme na rôznych zaujímavých vyučovacích hodinách a potom stredoškolské lavice nahradili tie vysokoškolské na Univerzite Adama Mickiewicza. Na Fakulte biológie sme si vypočuli inšpiratívnu prednášku o parazitoch a zúčastnili sme sa kreatívneho workshopu.

V historickom meste Poznań sme spoznali okrem očarujúceho centra aj futbalový štadión, kde sme sa osobne stretli s významnými hráčmi tímu Lech Poznań. Jednou z top aktivít v meste bola návšteva múzea Enigma Cipher Center. Táto interaktívna výstava nám ponúkla pohľad do fascinujúcej histórie šifrovacieho stroja Enigma, ktorý zohrával kľúčovú úlohu počas druhej svetovej vojny. Mali sme možnosť na vlastnej koži zažiť proces dešifrovania tajných správ a porozumieť úžasnej práci, ktorú vykonali poľskí kryptológovia.

Program nám spestril tiež výlet do Torune — rodného mesta Mikuláša Kopernika — ktoré je na zozname UNESCO. Navštívili sme Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy — múzeum vedeckých objavov. Interaktívne výstavy nám umožnili okúsiť rôzne aspekty vedy a techniky. Po prehliadke očarujúceho starobylého mesta sme deň ukončili návštevou planetária, kde sme mohli pozorovať projekciu vo fascinujúcom realistickom režime.

Posledný deň sme spolu s partnermi z Erasmu pracovali na projektoch v duchu hlavnej témy mobility, vyskúšali sme si prácu s umelou inteligenciou a deň v škole sme ukončili osviežením si vedomostí z chémie počas zaujímavých laboratórnych cvičení.

Naša účasť v projekte Human Ingenuity cez program Erasmus+ nás obohatila nielen o vedomosti a nové zážitky, ale tiež posilnila naše sociálne a medzikultúrne kompetencie.

Erasmus+ project meeting in Poznań

From October 1 to 6, 2023, a mobility of students and teachers from our school took place within the Erasmus+ Human Ingenuity project. Ten of our students and one of our teachers were welcomed in the Polish city of Poznań. The students stayed with host families and thus had the opportunity to see the everyday life of a Polish household.

Our partner school, the International School of Poznań, prepared a stimulating programme for us. We attended various interesting classes at the school itself and later went to Adam Mickiewicz University. At the Faculty of Biology, we listened to an inspiring lecture about parasites and participated in a creative workshop.

In the historic city of Poznań, in addition to the charming city centre, we got to see the football stadium, where we met prominent players of the Lech Poznań team in person. One of the most impressive attractions in the city was the Enigma Cipher Centre. This interactive exhibition offered us a glimpse into the fascinating history of the Enigma machine, which played a key role during World War II. We had the opportunity to experience firsthand the process of deciphering secret messages and understand the amazing work done by Polish cryptologists.

The programme also included a trip to the city of Toruń — the birthplace of Nicolaus Copernicus — which is on the UNESCO list. In Toruń, we visited the Modernity Center Młyn Wiedzy — a museum of scientific discoveries. Its interactive exhibitions allowed us to experience various aspects of science and technology. After a tour of the charming historical city, we ended the day with a visit to the planetarium, where we could observe a fascinating projection.

On the last day, together with our Erasmus+ partners, we worked on projects related to human ingenuity, the main theme of the mobility. We practised using artificial intelligence and ended our school day by refreshing our knowledge of chemistry in an interesting laboratory practical.

Our participation in the Human Ingenuity project through the Erasmus+ programme enriched us not only with knowledge and new experiences, but also strengthened our social and intercultural competences.

Naši učitelia nezaháľajú ani v lete

Školstvo potrebuje učiteľov s víziou, ktorí pripravia žiakov na reálny život a na zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša meniaci sa svet. Na Šrobárke podporujeme našich pedagógov, aby sa naďalej kvalitne vzdelávali, nadobúdali nové zručnosti a hľadali spôsoby, ako zatraktívniť výučbu inovatívnymi metódami.

Niektorí naši učitelia preto nezaháľali a počas letných prázdnin sa zúčastnili vzdelávacích mobilít v rámci programu Erasmus+, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. Cieľom projektu bolo zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, modernizácia a internacionalizácia školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykových zručností.

Letné jazykové kurzy absolvovali Mgr. Katarína Horváthová (ŠPJ, Tenerife, Španielsko, 07/2023), Mgr. Daniela Siváková a RNDr. Monika Trebuňová (ANJ, Limassol, Cyprus, 07/2023), Mgr. Dana Bugorčíková, Mgr. Emília Šolcová, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Martina Hlinková a Mgr. Martina Fabriciová (ANJ, Limassol, Cyprus, 08/2023).

Metodologické kurzy zamerané na inovatívne metódy v praxi absolvovali Mgr. Ingrid Melichová, Mgr. Dana Starostová, Mgr. Slavka Ilavská a Mgr. Silvia Oravcová (Advanced Methods and Practices for Foreign Language Teachers, Florencia, Taliansko, 07/2023), Mgr. Jana Geročová (Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom, Palermo, Taliansko, 07/2023), Mgr. Ivana Petrašovičová (Professeur de francais langue étrangere, Nice, Francúzsko, 07/2023), Mgr. Ingrid Palenčárová, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Veronika Polomská a Mgr. Marek Zvirinský, PhD. (Outdoor learning and adventure education: Special edition Trekking in Tenerife, Španielsko, 08/2023).

Veríme, že všetci naši kolegovia prinesú do svojej práce inovácie a nové myšlienky a pomôžu tak malými krokmi zlepšiť vyučovanie na Šrobárke.

Erasmus+ Praha (Job shadowing)

Všetci veríme tomu, že sa máme učiť od skúsenejších. Ak máte okolo seba takých ľudí a sú ochotní sa o svoje skúsenosti podeliť, je to výborné a treba to využiť. Náš pobyt na Gymnáziu Nový PORG v Prahe — Krči, kde majú IB Diploma Programme od roku 2013, je pre nás takým miestom s takýmito ľuďmi.

V zostave PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Lukáš Lukačín, PhD. a Mgr. Ingrid Melichová sme tu strávili mimoriadne užitočné dni s plným pracovným programom. Pán riaditeľ Karel Lemfeld a IB Coordinator Jason Kucker nám venovali hodiny svojho času, aby nám poradili a povzbudili nás v našom snažení o kvalitu pri poskytovaní náročného vzdelávacieho Diploma Programme.

Súčasťou tohto job shadowing-u boli aj návštevy na hodinách, kde sme sa presvedčili, že sme sa vydali správnou cestou a ideme dobrým smerom. Vidieť mladých ľudí, ktorí sa vedia pýtať, sú premýšľaví, otvorení vo svojich myšlienkach, rešpektujú iní názor, no stoja si za tým svojím, dokážu ho argumentačne obhájiť a vedia viesť pokojnú a konštruktívnu debatu, tak to je to, o čo tu ide, v tom je budúcnosť. Děkujeme Vám, přátelé. A snad zase někdy v budoucnu nashledanou.

Projektové stretnutie Erasmus+ v Litve

Náš projekt Erasmus+ o židovskej histórii a kultúre pokračoval posledným stretnutím v tomto školskom roku. Od 1. mája do 6. mája 2023 sme spolu s nemeckou školou zo Saalfeldu navštívili našich projektových partnerov z Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija v meste Klaipéda v Litve.

Na stretnutí sme sa veľa dozvedeli o histórii židovského osídlenia v Litve, ktoré siaha do 14. storočia. Krajina sa v priebehu ďalších storočí stala dôležitým strediskom židovskej komunity a pred začiatkom druhej svetovej tu žilo 154 00 Židov.

Krajina si prešla sovietskou a nemeckou okupáciou, čo zásadne ovplyvnilo priebeh genocídy židovských obyvateľov v tejto oblasti. Prejavy antisemitizmu mali väčšinou ekonomický podtext.

V programe nášho projektového stretnutia nechýbali exkurzie do miest Kretinga, Darbėnai a Palanga, ktoré sú späté so židovskou históriou. V meste Klaipéda sme navštívili Haus der Juden a tragické osudy nám pripomínali Stolpersteine — kamene zmiznutých a pamätné tabule.

Projekty Erasmus+ otvárajú nové pohľady, vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá, zážitky a skúsenosti a zlepšujú jazykové zručnosti.

Erasmus+ project meeting in Lithuania

Our Erasmus+ project on Jewish history and culture continued with the last meeting of this school year. From 1 to 6 May 2023, students and teachers from our school and the German school in Saalfeld visited our project partners from Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija in the city of Klaipėda in Lithuania.

During the meeting, we learnt a lot about the history of the Jewish settlement in Lithuania, which dates back to the 14th century. Over the following centuries, the country became an important centre of the Jewish community, and before the beginning of the Second World War, 154,000 Jews lived here.

The country went through Soviet and German occupation, which fundamentally influenced the course of the genocide of the Jewish population in this area. Manifestations of anti-Semitism mostly had an economic undertone.

The programme of our project meeting included excursions to the cities of Kretinga, Darbėnai and Palanga, which are linked with Jewish history. In the city of Klaipėda, we visited the Haus der Juden and the Stolpersteine—stones of the disappeared—and memorial plaques reminded us of the tragic fates.

Erasmus+ projects open new perspectives, create unforgettable friendships and experiences, and improve language skills.

Projektové stretnutie Erasmus+ v Košiciach

V dňoch 19. – 24. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnilo druhé stretnutie v rámci projektu Erasmus+. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z Nemecka, Litvy a Slovenska. Žiaci z partnerských škôl boli ubytovaní v hostiteľských rodinách. Pre našich hostí sme pripravili zaujímavý program, ktorom nechýbala prehliadka Košíc, Prešova a návšteva Vysokých Tatier.

Naďalej sme však pokračovali v hlavnej téme nášho projektu Po stopách židovskej histórie v Európe V košickej synagóge sme si s pani Jankou Teššerovou pripomenuli tragický osud židovskej komunity v našom meste počas druhej svetovej vojny a postavu maliarskeho génia Ľudovíta Felda. Na Alžbetinej ulici nás zase zaujal výnimočný projekt pamätných kameňov Stolpersteine, ktoré sú tam uložené ako nenápadná spomienka pred domom obetí nacistov.

V Prešove sme navštívili jednu z najkrajších ortodoxných synagóg a vypočuli si veľa zaujímavostí o židovskom náboženstve. Pred synagógou sme si pri pamätníku uctili tisícky obetí holokaustu z Prešova a okolia.

Poslednou zastávkou bola železničná stanica v Poprade. Práve odtiaľ bol 25. marca 1942 vypravený prvý transport s mladými židovskými dievčatami do vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime. Deportáciu ich prežilo len niekoľko, väčšina zahynula.

Len desaťročia nás delia od obdobia, kedy boli ľudia zabíjaní v koncentračných táboroch. Všetko to začalo slovami a končilo fyzickou likvidáciou. Ak nechceme, aby sa tragická história zopakovala, postačí nešíriť nenávisť a nepodceňovať váhu slov. Je lepšie sa z histórie poučiť, ako ju opakovať.

Erasmus+ Project Meeting in Košice

From 19 to 24 March 2023, the second meeting within the Erasmus+ project took place in Košice. It was attended by students and teachers from Germany, Lithuania, and Slovakia. The students from partner schools were accommodated in host families. We prepared an interesting programme for our guests, which included tours of Košice and Prešov and a trip to the High Tatras.

We continued with the main theme of our project: In the Footsteps of Jewish History in Europe. In the Košice Synagogue, we remembered the tragic fate of the Jewish community in our city during the Second World War and the genius painter Ľudovít Feld with Mrs Janka Teššerová. On Alžbetina Street, the extraordinary project of the “Stolpersteine” memorial stones, which were laid there as an inconspicuous memorial in front of the house of Nazi victims, caught our attention.

In Prešov, we visited one of the most beautiful Orthodox synagogues and found out many interesting facts about the Jewish religion. At the memorial in front of the synagogue, we honoured the thousands of Holocaust victims from Prešov and its surrounding area.

Our last stop was the railway station in Poprad. It was from there that on 25 March 1942 the first transport with young Jewish girls was sent to the extermination camp in Auschwitz, Poland. Only few survived the deportation, the majority perished.

Only decades have passed since the time when people were killed in concentration camps. It all started with words and ended with physical annihilation. If we do not want the tragic history to repeat itself, it is enough not to spread hate and not to underestimate the power of words. It is better to learn from history than to repeat it.

Erasmus+ Job shadowing activity

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. Tak sme sa vybrali na Erasmus+ Job shadowing activity, aby sme videli, ako funguje IB Diploma Programme na International School of Poznań.

V zostave vyučujúcich K. Kňazovická, I. Melichová, E. Šolcová a M. Fabriciová sme strávili tri dni s učiteľmi a žiakmi medzinárodného programu. Videli sme žiakov pracovať na hodinách, počuli sme ich argumentovať v diskusiách, aj pripravovať sa na blížiace sa písomné testy. Nielen jazyková podobnosť, ale aj povahová blízkosť prispela k srdečnej atmosfére počas pracovných rozhovorov s riaditeľom školy, DP koordinátorkou, Erasmus+ koordinátorkou a učiteľmi jednotlivých predmetov. Výsledok tejto pracovnej cesty je veľmi povzbudzujúci. Videli sme fungovanie IB DP v každodennej praxi, veľa sme sa dozvedeli a získali sme výborné kontakty a partnera pre budúce Erasmus+ projekty. Vydarený Job shadowing! Dziękuję bardzo!

Erasmus+: Po stopách židovskej histórie v Európe

V dňoch 4. – 9. decembra 2022 sa v nemeckom Saalfelde uskutočnilo prvé projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+: Po stopách židovskej histórie v Európe. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z Nemecka, Litvy a Slovenska.

Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s antisemitskými postojmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre projekt, v ktorom sme sa zamerali na skúmanie židovskej histórie. Takýmto spôsobom totiž možno čeliť antisemitizmu a diskriminácii.

V našom programe nechýbala návšteva miest, ktoré súviseli so židovskou minulosťou regiónu. Dozvedeli sme sa o tragických osudoch židovských rodín priamo v Saalfelde. Pripomínajú nám ich pamätné mosadzné kocky Stolpersteine.

V Erfurte sme navštívili Starú synagógu, ktorá pochádza z 11. storočia. Je tu vystavený tzv. Erfurtský poklad a množstvo cenných rukopisov, ktoré vypovedajú o živote židovskej obce v stredoveku.

O holokauste sme sa počas stretnutia dozvedeli mnoho faktov, ale najviac emócií v nás určite vyvolala návšteva koncentračného tábora Buchenwald. Tu sme videli všetky tie miesta, ktoré sú dodnes synonymom krutosti.

Weimar, mesto Goetheho a Schillera, nás privítalo vianočnou atmosférou a vďaka našim partnerom sme sa čo-to dozvedeli o histórii mesta.

Počas celého projektového týždňa sme si posilňovali vedomie, že judaizmus je dôležitou súčasťou našej minulosti i súčasnosti.

Zároveň sme si zlepšovali digitálne a jazykové zručnosti, spoznávali zvyky a tradície hostiteľských rodín a užívali si krásnu vianočnú atmosféru nemeckých miest.

Erasmus+: Exploring Jewish History in Europe

From 4 to 9 December 2022, the first project meeting was held in Saalfeld, Germany, as part of the Erasmus+ project titled “Exploring Jewish History in Europe”. It was attended by students and teachers from Germany, Lithuania, and Slovakia.

In our society, we encounter anti-Semitic attitudes more and more often. For this reason, we decided on a project in which we would focus on the study of Jewish history. We believe this is how anti-Semitism and discrimination can be challenged.

Our programme included a visit to places connected with the region’s Jewish past. We learnt about the tragic fates of Jewish families in Saalfeld itself. These families are remembered through commemorative brass cubes called Stolpersteine.

In Erfurt, we visited the Old Synagogue, which dates back to the 11th century. The so-called Erfurt Treasure is on display here, along with a number of valuable manuscripts which tell us about the life of the Jewish community in the Middle Ages.

We learnt many facts about the Holocaust during the meeting, but the visit to the Buchenwald concentration camp certainly evoked the most emotions in us. Here we saw all the places that, to this day, are synonymous with cruelty.

Weimar, the city of Goethe and Schiller, welcomed us with a Christmas atmosphere, and thanks to our partners we learnt something about the history of the city.

Throughout the entire project week, we strengthened our awareness of Judaism as an important part of our past and present. At the same time, we improved our digital and language skills, got to know the customs and traditions of the host families, and enjoyed the beautiful Christmas atmosphere of German cities.

Ukončenie projektu Erasmus+ 2019 – 2022

Európska únia je čoraz viac konfrontovaná s otázkou, čo spája jednotlivé členské štáty. Najmä pre mladých ľudí, ktorí poznajú Európu bez hraníc a ktorí vyrastali v relatívnej prosperite, je dôležité hľadať stopy spoločnej histórie a identity. Európska mládež totiž môže byť úspešná v úspešnom formovaní európskeho projektu iba vtedy, ak si uvedomí svoju vlastnú identitu a uzná spoločné hodnoty. Preto sme sa s partnerskými školami v Nemecku, Litve a Poľsku pracovali na projekte, ktorý sa zaoberal identitami v Európe.

Cieľom nášho projektu bolo posilnenie medzikultúrnych kompetencií, jazykových zručností (projektovým jazykom bola nemčina a angličtina), uvedomenie si vlastnej a európskej identity, rozvoj mediálnej gramotnosti a sociálnych kompetencií prostredníctvom spolupráce v medzinárodných tímoch a v neposlednom rade uvedomenie si európskych hodnôt.

Výsledkom spoločných stretnutí bola tvorba rôznych identít v Európe pomocou fotografií z mobilít, ktoré vytvorili žiaci.

Definitívnou bodkou za naším projektom je výstava, na ktorej naši a zahraniční žiaci prezentujú výsledky svojej práce. V týchto dňoch ju prezentujeme v Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Štátnej vedeckej knižnici na Pribinovej ulici 1 v Košiciach.

Conclusion of the 2019 – 2022 project

The European Union has recently been facing the question of what unites its individual member states. For young people who know a Europe without borders and who grew up in relative prosperity, it is especially important to look for traces of a common history and identity. Indeed, European youth can only be successful in shaping a European project if they realise their own identity and recognise common values. For these reasons, we worked with partner schools in Germany, Lithuania, and Poland on a project that dealt with identities in Europe.

The goals of our project were to strengthen intercultural competences, language skills (the project languages were German and English), and awareness of one’s own and European identity, to develop media literacy and social competences through cooperation in international teams, and last but not least, to raise awareness of European values.

The result of the joint meetings was the creation of various identities in Europe using photos from the mobilities created by the students.

Our project is finishing with an exhibition where students who were involved in the project present the results of their work. It is currently being held at the German Library of the Goethe Institute in the State Research Library at Pribinova 1 in Košice.

Erasmus+ Bologna

Projekt Erasmus+ z našich pedagógov absolvovala aj Mgr. Jana Geročová, ktorá sa zúčastnila týždňového vzdelávacieho pobytu v Bologni, zameraného na „outdoor activites“.

Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom prostriedky, myšlienky, nápady a praktické cvičenia ako integrovať „outdoor activities“ do formálneho vyučovania. Súčasťou kurzu bolo využívanie inovačných technológií, psychologických hier a doplnkových programov na báze fúzie s prírodou a vzájomnej interakcie. Účastníci, zoznamovaním sa s novými postupmi, zároveň aj spoznávali miesta v talianskom meste Bologna a v jeho okolí. Jednou z úloh bolo vystúpiť na najvyššiu budovu — vežu po 498 schodoch a prejsť najmenej 20 km pod arkádami mesta, ktoré ho chránia pred páliacim slnkom. Zároveň si pedagógovia vymenili svoje skúsenosti a obohatili sa navzájom o nové postupy a ciele v európskom školstve.

Erasmus+ na ostrove Malta

Možnosť vzdelávať sa počas leta je jednou z mnohých výhod, ktoré pedagógom poskytuje program Erasmus+. Mgr. Emília Šolcová, Mgr. Martina Fabriciová a Mgr. Ingrid Melichová využili túto príležitosť počas augusta a absolvovali špeciálne jazykové a metodické kurzy, ktoré boli v ponuke Link School of English na ostrove Malta.

Práca v malých skupinách s učiteľmi z celého sveta, zaujímavé nové pracovné metódy, spoznávanie odlišných kultúr a zvykov prostredníctvom rozhovorov a iných komunikačných aktivít, to všetko je náplňou zahraničných kurzov programu Erasmus+.

Pridanou hodnotou pobytu bolo aj spoznávanie spôsobu života domácich obyvateľov, a tak sme sa o nich dozvedeli, že za volantom sa z milých a pokojných ľudí menia na vášnivých pretekárov, že sú hrdí na prírodné krásy svojho ostrova, že im nevadí letný lejak, ktorý spôsobuje okamžité záplavy a že sú prísni v oblasti triedenia odpadu, ktorý však nedávajú do nádob, ale nechávajú vo vreciach na chodníku pred svojimi domami. Takže áno, je to pravda, cestovanie rozširuje obzory.

Erasmus+ v Taliansku

Erasmus+ kurzy sú medzi našimi pedagógmi veľmi populárne a v tomto školskom roku sa aj naše angličtinárky Mgr. Dana Starostová, Mgr. Katarína Kňazovická a Mgr. Ingrid Melichová rozhodli vycestovať do Florencie a zúčastniť sa Metodického kurzu pre učiteľov cudzích jazykov, ktorý bol zameraný na kreatívne aktivity a využívanie moderných technológií: Make it Easy, Make it Real.

V rámci medzinárodnej komunity učiteľov, ktorí sa tohto kurzu zúčastnili sa podelili o svoje osvedčené postupy a pod vedením skúsenej lektorky kurzu sa naučili prakticky využívať rôzne aplikácie a rozličné kreatívne aktivity, ktoré už úspešne začlenili do svojich hodín angličtiny. Okrem zaujímavých hodín kurzu si naše učiteľky odnášajú prekrásne spomienky z úžasných miest renesančnej Florencie, jej námestí, uličiek, kostolov, galérií a múzeí, ale v pamäti ostanú aj chutné kulinárske zážitky z miestnych reštaurácií.

Projektové stretnutie Erasmus+ v Poľsku

V dňoch 4. júna až 9. júna 2022 sa uskutočnilo posledné stretnutie žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti). Tentokrát 6 našich žiakov a 4 učiteľov privítalo poľské mesto Ropczyce. Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a mali tak možnosť nahliadnuť do bežného života poľskej rodiny.

Naša partnerská škola Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pripravila zaujímavý program. Navštívili sme Ojcowský národný park, najmenší národní park v Poľsku, a obdivovali jeho geologické a prírodné bohatstvo, ako aj početné vápencové útesy a jaskyne. V programe nechýbala návšteva Krakova, kde sme skúsili maľbu na sklo, a Rzešova, kde sme si v čokoládovej továrni vyrobili svoju vlastnú čokoládu.

Zároveň žiaci spoločne usilovne pracovali a opäť vybrali najkrajšie fotografie a vymysleli k nim zaujímavý príbeh. Tešíme sa na výsledok — záverečnú výstavu, ktorá bude krásnou bodkou za naším medzinárodným projektom.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt aj napriek pandémii podarilo zrealizovať a veríme, že všetky naše spoločné stretnutia slúžili k rozvoju sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, ako aj k zvyšovaniu informovanosti o kontexte Európskej únie, v ktorom ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo. V budúcom školskom roku opäť pripravujeme medzinárodný projekt Erasmus+ pre našich žiakov, aby sme nadviazali na úspešnú spoluprácu s našimi partnerskými školami.

From 4 to 9 June 2022, the last meeting of students and teachers within the Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (European Identities in the Past, Present, and Future) Erasmus+ project took place. This time, six of our students and four teachers were welcomed in the Polish town of Ropczyce. Our students were accommodated in host families, having the chance to see the everyday life of a Polish family.

Our partner school, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, planned an interesting programme for us. We visited Ojców National Park, the smallest national park in Poland, where we admired Poland’s geological and natural beauty as well as numerous limestone cliffs and caves. We also visited Kraków, where we tried working with stained glass, and Rzeszów, where we made our own chocolate in a chocolate factory.

Throughout the week, the students worked hard once more to select the most beautiful photographs and come up with compelling stories to accompany them. We are really looking forward to the final result — an exhibition to conclude this amazing international project.

We are overjoyed that, despite the pandemic, we have succeeded in realising the project and we hope that all our meetings have helped develop social and intercultural competences as well as raise awareness of the European Union’s context of common EU values, the principles of unity and diversity, cultural identity, cultural awareness, and common social and historical heritage. For the next school year, we are already working on another international Erasmus+ project for our students to build on the successful cooperation with our partner schools.

Erasmus+ Malta 2022

Naši učitelia sa vždy snažia vzdelávať a rozširovať si obzory v nových metódach výučby, aby pre žiakov a žiačky nášho gymnázia mohli pripraviť čo najzaujímavejšie hodiny. Od 9. do 13. mája 2022 sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnil náš kolega Mgr. Lukáš Lukačín, PhD. na školení o využívaní informačných technológií vo výučbe anglického jazyka v Maltskej republike.

Kurz bol zameraný na využívanie rôznych online platforiem a aplikácií, ktoré umožňujú spestriť a skvalitniť vyučovanie. Prezentované metódy neboli len teoretického charakteru, ale všetci účastníci kurzu ich museli aplikovať pri tvorbe aktivít a materiálov. Prínosom bola aj výmena individuálnych skúseností účastníkov v rámci diskusií, ako aj zhodnotenie a porovnanie podmienok výučby v ich krajinách.

Veľmi sa tešíme, že sa naši učitelia neboja vycestovať za hranice Slovenska a prinášať nové poznatky pre nás všetkých.

Projektové stretnutie Erasmus+ v Litve

Od 13. mája do 18. mája 2022 sa uskutočnilo už tretie stretnutie v rámci projektu K2 Erasmus+. Tentokrát sme zavítali do Litvy a hostiteľom bolo Gymnasium Hermanna Sudermanna v meste Klaipeda. Naši žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a spolu s projektovými partnermi z Nemecka, Litvy a Poľska pracovali na spoločnom projekte Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti).

V programe týždňového stretnutia nechýbalo ani spoznávanie litovských dejín, kultúry a zvykov.

Litovská republika je najväčšou z troch pobaltských krajín a od vyhlásenia nezávislosti v roku 1990 si utvára novú identitu. Zachováva si svoje staré tradície a vidno tu aj pozostatky sovietskej nadvlády. Od roku 2004 je členom Európskej únie.

V našom programe nechýbalo hlavné mesto Vilnius s nádherným historickým centrom, prehliadka miest Klaipeda, Palanga či návšteva úchvatnej prírodnej krásy na piesočnatom poloostrove Kuršská kosa, ktorý je na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Naši a zahraniční žiaci znovu vyberali z množstva fotografií tie najlepšie, ku ktorým vytvárali zaujímavé príbehy v jednotlivých jazykoch. Tie budú prezentované na výstave, ktorá sa uskutoční v rámci posledného projektového stretnutia v Poľsku.

From 13 to 18 May 2022, the third meeting within the K2 Erasmus+ project took place. This time we visited Lithuania where we were hosted by the Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija in Klaipėda. Our students were accommodated in host families and together with our project partners from Germany, Lithuania, and Poland worked on the joint Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (European Identities in the Past, Present, and Future) project.

The program of the week-long meeting also included getting to know Lithuanian history, culture, and customs.

The Republic of Lithuania is the largest of the three Baltic countries and has been forming a new identity since its declaration of independence in 1990. It preserves its old traditions, yet the remains of Soviet domination can still be felt. It has been a member of the European Union since 2004.

Our programme included a visit the capital, Vilnius, and its beautiful historic centre, a tour of Klaipėda and Palanga, and a hike through the breathtakingly beautiful Curonian Spit, which is on the UNESCO World Natural Heritage List.

The students once again selected the best images from a number of photographs, for which they created interesting stories in the languages of the project. The photographs and stories will be presented at the exhibition, which will take place as part of the last project meeting in Poland.

Erasmus+ K1 Kurz vo Fínsku

V rámci programu Erasmus+ sa naše kolegyne Mgr. Emília Šolcová a Mgr. Dana Bugorčíková spolu s učiteľmi z 11 krajín zúčastnili štruktúrovaného kurzu v Helsinkách vo Fínsku. Spolu s učiteľmi z 11 krajín sa zoznamovali s fínskym vzdelávacím systémom, ktorý je považovaný za najlepší v Európe. Súčasťou kurzu bola návšteva fínskej školy a poznávanie kultúry a histórie krajiny.

Erasmus+ mobilita v Nemecku

V dňoch 4. – 15. apríla 2022 náš kolega Mgr. Marek Zvirinský, PhD. participoval na vzdelávacom kurze s názvom „Nemecký jazyk a kultúra pre učiteľov“, ktorý sa konal v Berlíne. Samotný kurz pozostával z viacerých vzdelávacích aktivít, prezenčnej výučby, ako aj tematických prehliadok mesta a jeho okolia so sprievodcom. Tu sa mali účastníci možnosť priamo oboznámiť s miestnou históriou a kultúrou.

Na prezenčnej výučbe sa nekládol dôraz len na všetky štyri zručnosti, ale predovšetkým na vzájomnú výmenu a diskusiu účastníkov, ktorí pochádzali z rôznych krajín a reprezentovali svoju kultúru a školské systémy Španielska, Maďarska, Nemecka a Číny.

Medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+

V dňoch 27. marca až 1. apríla 2022 sme v rámci projektu Erasmus+ (K2 Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti) po dvoch rokoch konečne na Šrobárke privítali našich projektových partnerov z Nemecka, Poľska a Litvy. Zavítalo ku nám 6 zahraničných učiteľov a 16 žiakov, ktorí boli ubytovaní v slovenských rodinách, aby mali možnosť lepšie spoznať zvyky a tradície.

Našich hostí čakal na Slovensku bohatý program: prehliadka Košíc s Milanom Kolcunom, návšteva synagógy s našou bývalou pani riaditeľkou Janou Teššerovou, prehliadka Dómu sv. Alžbety či Východoslovenského múzea. Dva dni sme strávili v našich čarokrásnych Tatrách, kde nechýbala turistika a prechádzka okolo Štrbského plesa.

Nezabúdali sme ani na cieľ projektu, ktorým je záverečná výstava fotografií všetkého, čím sa naše krajiny odlišujú, ale aj čo ich spája. Žiaci zozbierali veľké množstvo fotografií z celého týždňa a k vybraným spoločne vytvorili zaujímavé príbehy.

Realizácia takýchto projektov umožňuje mladým ľuďom uvedomiť si dôležitosť štúdia cudzích jazykov a zároveň im vytvára príležitosť spoznať iné krajiny, kultúru a nadviazať nové priateľstvá. Veríme, že pobyt na Slovensku priniesol všetkým účastníkom nezabudnuteľné zážitky a cenné životné skúsenosti.

From 27 March to 1 April 2022, we welcomed our Erasmus+ project (K2 European Identities in the Past, Present, and Future) partners from Germany, Poland, and Lithuania at Šrobárka after two long awaited years. 6 teachers from abroad and their 16 students, who were accommodated in Slovak families so they could get to know our customs and traditions better, visited our school.

A rich programme awaited our guests in Slovakia: a tour of Košice with Milan Kolcun, a visit to the synagogue with our former headteacher Jana Teššerová, and a tour of the St Elizabeth’s Cathedral and the East Slovak Museum. We spent two days in our spellbinding Tatra Mountains, where we had our fair share of hiking and went for a walk around Štrbské pleso.

We also did not forget about the goal of the project, which is the final photography exhibition of everything that makes our countries different but also unites them. The students took many photographs throughout the whole week, and together they created compelling stories to accompany the selected images.

The implementation of international projects enables young people to realise the importance of learning foreign languages and, at the same time, creates an opportunity for them to get to know other countries and cultures and build new friendships. We hope that the stay in Slovakia afforded all its participants unforgettable experiences and invaluable life experience.

Erasmus+ mobilita v Španielsku

Dňa 14. – 25. februára 2022 sa naša kolegyňa Mgr. Patrícia Gajdošová zúčastnila vzdelávacieho kurzu pre učiteľov (no native) španielskeho jazyka. Táto dvojtýždňová mobilita sa realizovala v rodnom meste Pabla Picassa a Antonia Banderasa – Málage, kde popri intenzívnom vzdelávaní boli pripravené rôzne kultúrne aktivity, ako spoznávanie mesta prostredníctvom jeho histórie, varenie tradičných jedál, hodiny španielskeho tanca – flamenca a pod.

V kurze boli predstavené rôzne metódy a prístupy vo výučbe cudzieho jazyka, prierez gramatických a kultúrnych aspektov či tvorba vlastných materiálov. Vzdelávanie bolo taktiež zamerané na zdieľanie poznatkov a skúseností medzi kolegami z iných krajín, zodpovedanie najkomplexnejších problémov súvisiacich so žiakmi a ich riešenia.

Pridelenie akreditácie pre program Erasmus+ mládež (2021 – 2027)

Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená akreditácia. Táto je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou a chcú byť súčasťou projektov KA1 programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027. Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že sme vytvorili strategický plán, v ktorom chceme realizovať kvalitné projekty. Naším hlavným cieľom je skvalitnenie výučby, zlepšovanie kompetencií účastníkov mobilít a tým aj zvyšovanie miery internacionalizácie a atraktivity školy.

Na našej škole momentálne prebiehajú dva projekty v rámci programu Erasmus+ (KA1 pre učiteľov a KA2 pre žiakov).

V rámci projektov Erasmus+ KA1 sa nám aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii podarilo v tomto roku vyslať našich učiteľov na mobility do zahraničia. Mgr. Katarína Horváthová sa zúčastnila jazykového vzdelávania v Maláge v Španielsku, PaedDr. Zuzana Novotná štruktúrovaného kurzu v oblasti rozvoja vodcovských schopností a stratégií v Cascais v Portugalsku a RNDr. Dagmar Klímová, Mgr. Ingrid Melichová, Mgr. Katarína Kňazovická a Mgr. Katarína Hribová, MA sa zúčastnili hospitácií (tzv. Job shadowing) na partnerskej IB škole v Prahe v Českej republike. Všetky mobility priniesli našim učiteľom okrem rozvoja jazykových kompetencií množstvo poznatkov a skúseností, ktoré určite využijú vo svojej praxi.

V projekte Erasmus+ pripravujeme ďalšie mobility pre učiteľov a žiakov a veríme, že sa nám ich v tomto zložitom období podarí zorganizovať a tým naďalej skvalitňovať vzdelávanie na Šrobárke.

Online stretnutie s projektovými partnermi v rámci programu Erasmus+

Aj napriek pandémii sme sa s projektovými partnermi z Nemecka, Litvy a Poľska rozhodli v našom projekte KA2 Erasmus+ Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti) pokračovať aspoň online stretnutím. Naše virtuálne stretnutie sa uskutočnilo 21. mája 2021 a témou bola otázka Wie hat Corona das Leben der Menschen in Europa verändert? (Ako zmenila korona život ľudí v Európe?)

Žiaci každej školy si pripravili osobné vizitky (Steckbriefe) a fotografiu, ktorá symbolizuje ich život počas pandémie. Za každú krajinu boli v nemčine a v angličtine predstavené tri fotografie, ktoré si žiaci po vzájomnej dohode vybrali. Na záver boli hlasovaním zvolené tri fotografie, ktoré sa v našom projekte stali symbolom života ukrytého za rúškom.

Veríme, že projekt bude na budúci rok pokračovať vzájomnou spoluprácou a najmä osobnými stretnutiami s našimi projektovými partnermi.

Erasmus Projekt: 1. mobilita (Saalfeld, Nemecko)

Od 23. do 30. novembra 2019 sa v rámci projektu Erasmus uskutočnila prvá mobilita do Nemecka. Naším hostiteľom bola škola Heinrich Böll Gymnasium v meste Saalfeld (Thüringen). Zúčastnilo sa ho 5 žiakov z 3.C spolu s p. p. Šolcovou a p. p. Karkošiakovou.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a čakal na nich týždeň plný projektových aktivít. Nechýbali v ňom prezentácie jednotlivých krajín, exkurzie do Weimaru a Erfurtu, návšteva Landtagu a beseda s poslancom, úžasné vianočné trhy, príjemné stretnutia so žiakmi z projektových krajín a kopec zábavy. Nikto však nezabúdal na hlavnú úlohu – fotografovanie všetkého, čím sa Nemecko od Slovenska odlišuje, ale aj čo ho s nami spája.

Na záver sme sa poďakovali hostiteľom za starostlivosť a plní zážitkov sme odchádzali domov. Vďaka projektu sme spoznali nové miesta, preverili naše jazykové schopnosti a našli si nových kamarátov.

KA2 Erasmus Projekt: Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

KA2 Erasmus Projekt (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)

Po finančnej kríze, spore o azylovú politiku a nastávajúcom Brexite je Európska únia čoraz viac konfrontovaná s otázkou, čo spája jednotlivé členské štáty. Najmä pre mladých ľudí, ktorí poznajú Európu bez hraníc a ktorí vyrastali v relatívnej prosperite, je dôležité hľadať stopy spoločnej histórie a identity.

Európska mládež totiž môže byť úspešná v úspešnom formovaní európskeho projektu iba vtedy, ak si uvedomí svoju vlastnú identitu a uzná spoločné hodnoty.

Preto sme sa s partnerskými školami v Nemecku, Litve, Poľsku a Taliansku rozhodli pracovať na projekte, ktorý sa zaoberá identitami v Európe.

Cieľom nášho projektu je posilnenie medzikultúrnych kompetencií, jazykových zručností (projektovým jazykom je nemčina a angličtina), uvedomenie si vlastnej a európskej identity, rozvoj mediálnej gramotnosti a sociálnych kompetencií prostredníctvom spolupráce v medzinárodných tímoch a v neposlednom rade uvedomenie si európskych hodnôt.

Výsledkom spoločných stretnutí je tvorba rôznych identít v Európe pomocou fotografií z mobilít, ktoré vytvoria žiaci. Na záver projektu budú výsledky ich práce prezentované na spoločnej výstave.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT