Žiaci našej školy hostili na projektovom stretnutí Erasmus+ desať partnerov z poľského gymnázia v Poznani, z IB školy „International School of Poznan“, s ktorými sa už prvýkrát zoznámili práve v Poznani v októbri 2023. Výmenný pobyt, ktorý sa uskutočnil v termíne od do , priniesol radu nových skúseností a zážitkov. Desať poľských žiakov, spolu s ich dvoma učiteľkami — skúsenými expertkami IB, s Ewou Mlodawskou a Annou Weckwerth, strávilo tento týždeň spoznávaním každodenného života na Slovensku.

Ubytovaní vo svojich hostiteľských rodinách, mali možnosť ponoriť sa do našej kultúry. Na hospitáciách v škole zažili trochu atmosféry vyučovacieho procesu. Spoločný program bol plný zaujímavých aktivít, ktoré obohatili nielen našich hostí, ale aj nás. Navštívili sme historické pamiatky a prírodné krásy Košíc a ich okolia. Prežili sme deň vo Vysokých Tatrách a poprechádzali sa po čerstvo zasnežených chodníkoch okolo plesa. Spoznali sme históriu výroby soli v Solivare v Prešove a preskúmali kultúrne bohatstvo mesta Prešov. Hrad Betliar a jaskyňa Domica nám otvorili dvere do minulosti s fascinujúcou históriou a nezabudnuteľnými zážitkami.

Najväčším prínosom tejto výmeny bola vzájomná komunikácia v anglickom jazyku. Žiaci mali príležitosť zdokonaliť svoje jazykové schopnosti a zároveň si vymieňať skúsenosti a názory so svojimi rovesníkmi z Poľska. Tento projekt Erasmus+ nám poskytol nielen nové poznatky a zážitky, ale aj posilnil naše medzikultúrne porozumenie a priateľstvá. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty a nové príležitosti na medzinárodnú spoluprácu.

Súbežne s projektovým stretnutím žiakov a žiačok z poľskej Poznane a žiačok nášho gymnázia v Košiciach prijali v rámci programu Erasmus+ naše pozvanie aj dve expertky z International School of Poznan (ISOP), Anna Dunajska-Weckwerth a Ewa Młodawska-Piątek. ISOP už vyše 15 rokov poskytuje IB diplomový program, v ktorom obidve expertky vyučujú, a tak možnosť zdieľať skúsenosti z praxe predstavovala skvelú príležitosť zlepšiť fungovanie programu aj na našej škole.

Počas týždňa medzi 22. a 26 aprílom expertky z Poľska hospitovali na hodinách našich kolegov a kolegýň, ktorí mali následne možnosť svoje hodiny prekonzultovať. Zúčastnili sa tiež pedagogickej porady našich IB učiteliek a učiteľov, kde zdieľali svoje skúsenosti s výučbou v rámci tohto medzinárodného programu a zodpovedali ich otázky. V neposlednom rade pre žiakov a žiačky z triedy IB DP1 pripravili workshop, ktorý bol zameraný na písanie rozšírenej eseje, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou IB diplomového programu.

Students from our school hosted ten partners from the International School of Poznan, whom they first met in Poznań during the Erasmus+ project meeting in October 2023. The exchange, which took place from 20 to 26 April 2024, was an amazing source of new experiences and adventures. Ten Polish students, along with their two teachers—experienced IB experts, Ewa Młodawska-Piątek and Anna Dunajska-Weckwerth—spent this week getting to know the everyday life in Slovakia.

Accommodated by their host families, the students from Poland had the opportunity to immerse themselves in our culture. While visiting our school, they experienced classes with our teachers. The following programme was, overall, full of interesting activities that was enriching not only for our guests but us as well. We visited historical landmarks and natural beauties of Košice and the area surrounding it. We spent a day in the High Tatras and walked around one of its lakes on paths cowered in fresh snow. We learnt about the history of salt production in Solivar in Prešov and explored the cultural riches of the city. The manor house in Betliar and Domica Cave opened their doors to the past, providing fascinating history and unforgettable experiences.

The exchange contributed greatly to improving communication in the English language. Our students had the opportunity to improve their language skills and share their experience and opinions with their Polish peers. This Erasmus+ project provided us not only with new knowledge and experiences but also strengthened our intercultural understanding and friendships. We look forward to similar projects in the future and to new opportunities for international cooperation.

During the project meeting of students from Poznań and students of our school in Košice, two experts from the International School of Poznan (ISOP), Anna Dunajska-Weckwerth and Ewa Młodawska-Piątek, also visited our school through the Erasmus+ programme. For over 15 years, ISOP has been providing education within the IB Diploma Programme, in which both experts are involved, so the possibility of a mutual exchange of experience posed a great opportunity to improve the programme at our school as well.

During the week between 22 and 26 April, the experts from Poland observed the classes of our colleagues and afterwards reviewed their classes with them. They also participated in the staff meeting of our IB teachers, where they shared their experience with teaching in this international programme and answered our teachers’ questions. For our students in their first year of IB DP, our Polish colleagues prepared a workshop focused on writing the extended essay, which is an integral part of the IB Diploma Programme.

Fotogaléria — Projektové stretnutie Erasmus+ s partnermi z poľského gymnázia