Vážení rodičia a milí žiaci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

Prerušenie vyučovania do odvolania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.


Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Maturitná skúška 2020

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
Archív usmernení k šíreniu koronavírusu

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.


Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.


Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. marca 2020 a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.