Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník

Z dôvodu konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú v dňoch 12.—13. 03. 2019 pripravené náhradné aktivity pre žiakov.

Organizácia vyučovania a výdaj stravy počas maturitnej skúšky →