Základné informácie k začiatku školského roka 2021/2022
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Odovzdáva sa prostredníctvom ASC agendy (EduPage).
  • Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter.
  • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.