Milí žiaci, v školskom roku 2019/2020 rozširujeme naše vzdelávacie programy o vzdelávací program so zameraním na matematiku. Tento program je pripravený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov.

Aj keď vzdelávací program disponuje zvýšenou časovou dotáciou matematiky, realizácia týchto zámerov nie je založená na rozširovaní obsahu vzdelávania, ale predovšetkým na zvýšenom využívaní motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód, využívaní vzťahov a aplikácií v iných predmetoch a v praxi, zvýšenom využívaní úloh rozvíjajúcich porozumenie, samostatnosť a vlastný úsudok, príprave a zapájaní žiakov do súťaží a do činnosti záujmových krúžkov a poskytovaní možností na prípravu na vysoké školy so zvýšenými nárokmi na matematické schopnosti študentov.

Informácie o ďalších vzdelávacích programoch na Šrobárke →