Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 17.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.

Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 29.9.2020 o 14.45 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľby zástupcov ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 29.9.2020 o 9.30 hod. v priestoroch školskej jedálne. Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice sa uskutočnia dňa 8.10.2020 o 17.00 hod. (ak to epidemiologická situácia dovolí) počas plenárneho zasadnutia rodičovského združenia v kmeňových triedach. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t.j. 8.10.2020 o 18.00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Zástupca žiakov zvolený žiackou radou.

Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

Košice 23.9.2020
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy