Voľby do Rady školy

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 17.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.

Viac informácií o voľbách →