Prihláška na štúdium na strednej škole

Prihlášku na SŠ je možné podať do 20.3.2023.

Akceptujeme riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku.

Prihlášku je možné podať v listinnej podobe, cez portál slovensko.sk, cez portál prihlaska.iedu.sk, alebo prostredníctvom školského informačného systému Edupage.

Záujem uchádzača o vzdelávací program vyznačte v prihláške v riadku č. 24 — názov študijného odboru.

Uchádzači si môžu vybrať z týchto vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.