Priebeh prijímacej skúšky 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) v čase od 7:45 do 11:20 hod.

Vstup do budovy je možný cez hlavný vchod (Šrobárova ul.) alebo cez vedľajší vchod (Moyzesova ul.).

Harmonogram:

 • 7:45 – 8:45 — príchod žiakov do školy
 • 8:45 – 9:00 — prezentácia žiakov v triedach
 • 9:00 – 9:15 — úvodné pokyny k administrácii
 • 9:15 – 10:00 — test zo slovenského jazyka a literatúry
 • 10:00 – 10:20 — prestávka
 • 10:20 – 10:35 — úvodné pokyny k administrácii
 • 10:35 – 11:20 — test z matematiky

Žiakovi/žiačke bol pridelený kód pre prijímacie skúšky, pod ktorým bude vedený/vedená v priebehu celého prijímacieho konania, a teda aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. Žiak/žiačka sa dostaví do školy od 7:45 do 8:45 hod. Pri prezentácii sa identifikuje.
 2. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
 3. V zmysle uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania), testom nepreukazuje.
 4. Na vstupe do budovy školy bude žiakovi/žiačke zmeraná teplota. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
 5. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.
 6. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.
 7. Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.
 8. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.
 9. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk. Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.
 10. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným vyhlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľke školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania v najskoršom možnom termíne.
 11. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zo zdravotných dôvodov iných, ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy. Zákonný zástupca predloží riaditeľke školy žiadosť na povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 9.00 hod. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacieho konania v najskoršom možnom termíne.
 12. Prijímacie konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe sa uskutoční po skončení ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľka školy.
 1. FAQ: prijímacie skúšky — najčastejšie kladené otázky (PDF — 455 kB)
 2. Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR