Na základe usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy v roku 2021 zverejneného (23.2.2021), riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach vytvorila prevod slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania nasledovne:

  1. Stredná škola akceptuje prevod známok zo základnej školy.
  2. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“, ho majú nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.