Slovenský jazyk a literatúra

Charakteristika predmetu

Predmet obsahuje navzájom korešpondujúce zložky s nasledovnou dotáciou: slovenský jazyk a sloh — 1,5 hod. a literatúra — 1,5 hod. týždenne. Do popredia sa v ňom kladie rozvíjanie komunikačných schopností žiakov, dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a pod. V literárnej zložke predmetu je terajší obsah zameraný na analyticko-interpretačné schopnosti, ktoré majú viesť k rozvíjaniu emócií, pocitov a k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Na vyučovacích hodinách sa plne akceptuje jedinečnosť žiakov, možnosť slobodne sa prejaviť. Ich kreativita sa podporuje netradičnými spôsobmi vyučovania s využitím moderných metód a prostriedkov. Žiaci sa spolupodieľajú na tvorbe učebných materiálov — tvoria prezentácie, rébusy, vyhľadávajú zaujímavosti.

Literárne exkurzie

Súčasťou vyučovania je aj organizovanie exkurzií — napr. literárna exkurzia na Oravu (Jasenová, Dolný Kubín, Martin), literárno-dejepisná exkurzia Revúca (Prvé slovenské gymnázium a Prvé slovenské literárne gymnázium) a Betliar, pravidelné organizovanie návštev divadelných, baletných, operných a filmových predstavení v Košiciach, Prešove a Bratislave.

Ciele predmetu

Pochopiť materinský jazyk ako zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva i ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania. Zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie, zvyšovať jazykovú kultúru žiakov vo verbálnych ústnych i písomných prejavoch, podporovať tým sebadôveru každého žiaka. Vlastným čitateľským zážitkom získať vzťah k slovesným dielam, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k literatúre vôbec a k ďalším druhom umenia, k formovaniu emocionálneho a estetického cítenia a vnímania. Prehlbovať čitateľskú gramotnosť žiakov. Prebudiť v žiakoch hrdosť a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku ako významnému znaku slovenského národa.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Jana Labunová
  • Mgr. Alena Palírová
  • Mgr. Lucia Partilová
  • Mgr. Milada Radaljová
  • Mgr. Emília Šolcová
  • Mgr. Zuzana Trnková

Súťaže

Svoje nadanie a schopnosti môžu žiaci využiť v umeleckých a vedomostných súťažiach. Medzi najpopulárnejšie patria: Hviezdoslavov Kubín, Horovov Zemplín, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Literárny Kežmarok, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Žiaci sa realizujú aj ako redaktori v školskom časopise Študentské slovo. Časopis desiatky rokov žne tie najvyššie ocenenia v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero a z mnohých jeho prispievateľov sa stali známi spisovatelia a novinári.

Školský časopis Študentské slovo