Slovenský jazyk a literatúra

p

Literatúra a slovenský jazyk na Šrobárke — študujeme, tvoríme, čítame, súťažíme…

Charakteristika predmetu

Predmet obsahuje navzájom korešpondujúce zložky s nasledovnou dotáciou: slovenský jazyk a sloh — 1,5 hod. a literatúra — 1,5 hod. týždenne. Do popredia sa v ňom kladie rozvíjanie komunikačných schopností žiakov, dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a pod. V literárnej zložke predmetu je terajší obsah zameraný na analyticko-interpretačné schopnosti, ktoré majú viesť k rozvíjaniu emócií, pocitov a k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Na vyučovacích hodinách sa plne akceptuje jedinečnosť žiakov, možnosť slobodne sa prejaviť. Ich kreativita sa podporuje netradičnými spôsobmi vyučovania s využitím moderných metód a prostriedkov. Žiaci sa spolupodieľajú na tvorbe učebných materiálov — tvoria prezentácie, rébusy, vyhľadávajú zaujímavosti.

Literárne exkurzie

Súčasťou vyučovania je aj organizovanie exkurzií — napr. literárna exkurzia na Oravu (Jasenová, Dolný Kubín, Martin), literárno-dejepisná exkurzia Revúca (Prvé slovenské gymnázium a Prvé slovenské literárne gymnázium) a Betliar, pravidelné organizovanie návštev divadelných, baletných, operných a filmových predstavení v Košiciach, Prešove a Bratislave.

Ciele predmetu

Pochopiť materinský jazyk ako zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva i ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania. Zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie, zvyšovať jazykovú kultúru žiakov vo verbálnych ústnych i písomných prejavoch, podporovať tým sebadôveru každého žiaka. Vlastným čitateľským zážitkom získať vzťah k slovesným dielam, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k literatúre vôbec a k ďalším druhom umenia, k formovaniu emocionálneho a estetického cítenia a vnímania. Prehlbovať čitateľskú gramotnosť žiakov. Prebudiť v žiakoch hrdosť a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku ako významnému znaku slovenského národa.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Jana Labunová
  • Mgr. Alena Palírová
  • Mgr. Veronika Polomská
  • Mgr. Milada Radaljová
  • Mgr. Emília Šolcová
  • Mgr. Zuzana Trnková

Zážitkové vyučovanie literatúry a slovenského jazyka

Na hodinách literatúry pracujeme s textami literárnych diel, v ktorých hľadáme posolstvá myšlienok jednotlivých autorov. Snažíme sa, aby žiaci nevideli iba samotný text, ale hlavne myšlienky medzi riadkami. Aby lepšie pochopili metaforiku textov, hodiny spestrujeme filmovými ukážkami spracovaných literárnych diel. Slovesné umenie však neprijímame iba pasívne, ale hodiny obohacujeme aj vlastným spracovaním preberaných diel. Tvoríme a vymýšľame netradičnú poéziu alebo dramatizujeme literárny príbeh. Tým dosiahneme hlbší zážitok z diela a žiaci si prirodzene osvojujú poznatky.

Na hodinách slovenského jazyka sa snažíme rozvíjať komunikačné a argumentačné schopnosti našich žiakov simulovanými situáciami z osobného aj pracovného života, napr. slávnostný prejav pri rôznych príležitostiach (rodinných aj verejných), rečnícky prejav s prezentovaním vlastného názoru, diskusný príspevok s argumentáciou…

Besedy

Za literárnou históriou radi cestujeme, no ešte radšej tú aktuálnu privítame u nás na Šrobárke. Naše pozvanie prijal napríklad náš známy literát Ľubomír Feldek s nemenej známou manželkou Oľgou. Našich žiakov aj učiteľov obohatili nielen o zaujímavé fakty zo svojej literárnej činnosti, ale pridali aj niekoľko humorných spomienok zo svojho súkromného života.

V rámci spolupráce s Knižnicou pre deti a mládež v Košiciach sme prijali pozvanie na stretnutie s Milanom Lasicom, ktorý nám svojím povestným humorom spríjemnil deň strávený v knižnici. Naši redaktori zo školského časopisu Študentské slovo si nenechali ujsť príležitosť položiť známemu spisovateľovi, textárovi a humoristovi niekoľko otázok.

Súťaže

Svoje nadanie a schopnosti môžu žiaci využiť v umeleckých a vedomostných súťažiach. Medzi najpopulárnejšie patria: Hviezdoslavov Kubín, Horovov Zemplín, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Literárny Kežmarok, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Žiaci sa realizujú aj ako redaktori v školskom časopise Študentské slovo. Časopis desiatky rokov žne tie najvyššie ocenenia v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero a z mnohých jeho prispievateľov sa stali známi spisovatelia a novinári.

Ocenenia

rok 2021

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

2. miesto v krajskom kole (kategória A) — Miroslav Mayer

Úspešná riešiteľka v krajskom kole (kategória B) — Tímea Kaliariková

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto v regionálnom kole (prednes prózy) — Radka Kožejová

Beniakove Chynorany

2. miesto – Košický a Prešovský kraj — Radka Kožejová

Rozlet — literárna súťaž vlastnej tvorby

1. miesto v celoslovenskom kole — Adam Kubiš

rok 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto v krajskom kole — Tomáš Jusko

2. miesto v krajskom kole — Tomáš Jusko

Olympiáda ľudských práv (v rámci medzipredmetových vzťahov)

Cena verejnej ochrankyne práv za najlepšiu esej — Soňa Nemčoková

rok 2018

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto v krajskom kole — Tomáš Jusko

4. miesto v celoslovenskom kole — Tomáš Jusko

Hviezdoslavov Kubín

2. miesto v obvodnom kole — Viktória Veľková

rok 2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

1. miesto v celoslovenskom kole — Petra Jankurová

Horovov Zemplín

1. miesto v krajskom kole — Viktória Veľková

Beniakove Chynorany

3. miesto v celoslovenskom kole — Viktória Veľková

Vansovej Lomnička

1. miesto v celoslovenskom kole — Ema Saloková

rok 2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

2. miesto v krajskom kole — Petra Jankurová

Horovov Zemplín

1. miesto v krajskom kole — Viktória Veľková

Beniakove Chynorany

1. miesto v celoslovenskom kole — Viktória Veľková

Vansovej Lomnička

3. miesto v celoslovenskom kole — Viktória Veľková

Vansovej Lomnička

2. miesto v krajskom kole — Viktória Veľková

rok 2015

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

2. miesto v celoslovenskom kole — Petra Jankurová

Beniakove Chynorany

1. miesto v celoslovenskom kole — Viktória Veľková