Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
vážená pani koordinátorka, vážený pán koordinátor,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste informovali učiteľov matematiky na Vašej škole, ktorí pripravujú budúcich maturantov z matematiky a ktorí budú vykonávať funkciu predsedu predmetovej maturitnej komisie z matematiky na iných školách o úprave podmienok používania kalkulačky na externej časti maturitnej skúšky (EČ MS).

Podmienky pre kalkulačku sú upravené takto:
Kalkulačka nie je súčasťou mobilného telefónu, má minimálne desaťmiestny displej bez grafického režimu. Kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc.

V zmysle pokynov NÚCEM učiteľ matematiky, ktorý pripravuje žiakov – maturantov z matematiky, na požiadanie žiaka skontroluje kalkulačku, ktorú chce žiak použiť na EČ MS z matematiky niekoľko dní pred konaním EČ MS. Predseda predmetovej maturitnej komisie matematiky skontroluje kalkulačku v deň testovania pred začiatkom testovania EČ MS z matematiky.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že sme podmienky na používanie kalkulačky na EČ MS z matematiky zosúladili vo všetkých pokynoch pre EČ MS 2019, preto sme aktualizovali dokumenty Pokyny pre školských koordinátorov (zmena na str. 33) a Pokyny pre predsedov ŠMK a PMK (zmena na str. 4) na našej webovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v časti Dokumenty na stiahnutie – Dokumenty Maturita 2019 – Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.
 
Ďakujeme za spoluprácu.
 
S pozdravom
 
Oddelenie národných meraní
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
URL: www.nucem.sk
 
Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania