Milí naši maturanti!

Čas letí jak vtáci nedozerní… Plynie neúprosne ako voda. Nie je to tak dávno, keď ste vstúpili po prvý raz do školy. Každému z vás prebehne pred očami tých niekoľko rokov. Boli krásne, čarovné, ale poznačené aj neľahkým obdobím pandémie. Štyri roky, počas ktorých ste stúpali po schodoch poznania stále vyššie a vyššie za vzdelaním, tým najlepším cestovným lístkom do sveta dospelosti.

Ďakujeme vám, milí maturanti, za reprezentáciu nášho gymnázia, aktívne ste sa mnohí zapájali do celoškolských podujatí, robili rôzne projekty, súťaže, prehliadky, kurzy či charitatívne zbierky. Zápolili ste v súťažiach z informatiky, v cudzích jazykoch, v športe…

Najvyššie ocenenie ŠTUDENTKA ROKA udeľujeme Veronike Ucekajovej, žiačke 4.D triedy, za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy okresných a krajských kolách s poprednými umiestneniami na prvom až treťom mieste v súťažiach jednotlivcov a tímov: šachové turnaje, Turnaj mladých fyzikov, Astronomická olympiáda, MATBOJ, Fyzikálny náboj, za účasť na „CERN’s High School Students Internship programme for Slovak republic”, za výberové sústredenie pred Medzinárodným IYPT v Bratislave: postup do medzinárodného kola a zvolenie komisiou za kapitánku tímu, za pomoc na matematických kempoch Šrobárky, za výborný prospech a dochádzku a získanie nemeckého diplomu DSD2 na úrovni C1.

Mimoriadne ocenenie udeľujeme Laure Kristíne Priatkovej, žiačke 4.C triedy, za úspešnú prácu v debatnom klube Šrobárky a za reprezentáciu školy v debatných turnajoch – 2. najlepšia rečníčka celoslovenského online debatného turnaja, 1. tímové miesto v regionálnom turnaji debaty a zároveň 2.najlepšia rečníčka, 3. tímové miesto v debatnom turnaji a zároveň 2. najlepšia rečníčka, za trénovanie Debatného klubu na Šrobárke, realizovanie webinárov o debate, založenie projektu diskusie: Šrobárka s názorom.

Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:

 • Henriete Odlerovej, žiačke 4.A triedy, za 3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár;
 • Veronike Vaszilyovej, žiačke 4.B triedy, za Finančnú olympiádu (úspešná riešiteľka), Ekonomickú olympiádu, organizovanie akcie Pevnosť Šrobárka, pomoc pri akciách Noc na Šrobárke, Kalaples, Maškarný ples, Kalamajky – moderovanie, Kvapka krvi, ProEduco, Správna voľba povolania, DOD, pomoc Žiackej rade, výborný prospech a dochádzka;
 • Kristíne Baloghovej, žiačke 4.B triedy, za 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár;
 • Tomášovi Kováčovi, žiakovi 4.C triedy, za 5. miesto v českej súťaži Seminář ekonomických mozků, za postup do celoslovenského kola „Podnikový hospodár“, za projekt #oekoropa (mimoriadna cena 5000€), za súťaž Euroscola – spolupráca v rámci projektu Erasmus+;
 • Tereze Kötelesovej, žiačke 4.C triedy, za projekt #oekoropa (mimoriadna cena 5000€) a za postup do 2. kola Finančnej olympiády;
 • Barbore Hudákovej, žiačke 4.C triedy, za projekt #oekoropa (mimoriadna cena 5000€);
 • Miroslave Feketeovej, žiačke 4.C triedy, za 2. miesto v KK Olympiády ľudských práv, za 1. miesto za esej v celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv a za súťaž Euroscola – spolupráca v rámci projektu Erasmus+;
 • Matúšovi Hadžegovi, žiakovi 4.D triedy, za úspešné umiestnenia v debatných turnajoch (Druhý východoslovenský debatný turnaj – družstvo 3. miesto, Tretí východoslovenský debatný turnaj – družstvo 9. miesto), za online prezentáciu pre žiakov „Letnej akadémie Discover“, za súťaž SŠ „Create and govern“;
 • Hugovi Holéczymu, žiakovi 4.D triedy, za 2. miesto v KK súťaže Mladý Európan 2020;
 • Filipovi Lábajovi, žiakovi 4.D triedy, za reprezentáciu školy na šachových súťažiach;
 • Miroslavovi Mayerovi, žiakovi 4.D triedy, za 2. miesto v KK OSJL a 4. miesto v KK OFRJ a za účasť v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores vo FRJ;
 • Michalovi Sopoligovi, žiakovi 4.D triedy, za 2. miesto v KK súťaže Mladý Európan 2020, za reprezentáciu školy v debatných turnajoch (Druhý východoslovenský debatný turnaj: ako družstvo 3. miesto a ako jednotlivec: 5. najlepší rečník turnaja. Tretí východoslovenský debatný turnaj: ako družstvo 9. miesto a ako jednotlivec: 5. najlepší rečník turnaja Online prezentácia pre žiakov „Letná akadémia Discover“), za účasť na workshope Plán spravodlivej transformácie, za súťaž „Stredoškolský Moot court“ v družstve s ESŠMT – 1. miesto (družstvo), za súťaž SŠ „Create and govern“, za aktívnu prácu v školskej rade, za organizáciu a zabezpečovanie tabla, maturitných oznámení, za aktívnu prácu pre triedny kolektív, za vzornú dochádzku a za výborný prospech;
 • Kristíne Zavodníkovej, žiačke 4.D triedy, za 2. miesto v KK súťaže Mladý Európan 2020, za reprezentáciu školy v debatných turnajoch, za online prezentáciu pre žiakov „Letnej akadémie Discover“, za súťaž SŠ „Create and govern“ a za prácu pre triedu.

Poďakovanie patrí týmto žiakom:

 • Veronike Mlynskej, žiačke 4.A triedy, za 2 roky predsedníctva a 1 rok práce v Žiackej rade;
 • Zuzane Rajčanovej, žiačke 4.A triedy, za prácu v školskom časopise Študentské slovo;
 • Eme Spišiakovej, žiačke 4.A triedy, za reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach;
 • Borisovi Juhászovi, žiakovi 4.A triedy, za reprezentáciu školy v rôznych športových súťažiach a za postup do celoslovenského kola „Podnikový hospodár“;
 • Kristíne Lackovej, žiačke 4.A triedy, za postup do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár;
 • Damiánovi Vancákovi – za návrh a realizáciu triedneho tabla, maľovanie stien v miestnosti Žiackej rady
 • Bianke Šimkovej, žiačke 4.C triedy, za 33. miesto v programátorskej súťaži PALMA a reprezentáciu školy v informatických súťažiach;
 • Erikovi Lakimu, žiakovi 4.C, za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • DSD skupine zo 4.C za aktívne zapájanie sa do nemeckých projektov a projektu Erasmus+;
 • Emme Strakovej, žiačke 4.C triedy, za Súťaž Euroscola – spolupráca v rámci projektu Erasmus+;
 • Nine Ontkovej, žiačke 4.C triedy, za Súťaž Euroscola – spolupráca v rámci projektu Erasmus+;
 • Izabele Čonkovej-Skybovej, žiačke 4.D triedy, za reprezentáciu školy v športových súťažiach.

Knižné odmeny venujeme týmto žiakom:

 • Laure Hisirovej, žiačke 4.A triedy, za vzornú dochádzku a výborný prospech;
 • Kristíne Korytkovej, žiačke 4.B triedy, za prácu pre triedu, pre Žiacku radu, za 4. miesto v KK Geografickej olympiády, za pomoc pri akciách Noc na Šrobárke, Kalaples a Kalamajky, Kvapka krvi, ProEduco, Správna voľba povolania, DOD, Maškarný ples, za zabezpečenie košov na separáciu odpadu a za výborný prospech a dochádzku;
 • Anne Koškovej, žiačke 4.C triedy, za aktívne zapájanie sa do nemeckých projektov, za prácu pre triedu a zhotovenie triedneho tabla;
 • Sophii Sare Šafárovej, žiačke 4.D triedy, za prácu pre triedu, prospech a vzornú dochádzka.

Už od roku 1998 ponúka naše gymnázium žiakom jedinečnú možnosť získať Nemecký jazykový diplom 1. a 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD I, DSD II).

Táto jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Naši štvrtáci využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do prípravy na tieto jazykové certifikáty.

Certifikát Deutsches Sprachdiplom (DSD1) na úrovni B1 získalo 24 žiakov.

Certifikát Deutsches Sprachdiplom (DSD2) na úrovni B2 získali títo žiaci: Michaela Gasparová, Miroslava Feketeová, Emma Hudáková, Anna Košková, Nina Ontková.

Certifikát Deutsches Sprachdiplom (DSD2) na úrovni C1 získali títo žiaci: Barbora Fridmanská, Veronika Ucekajová, Tomáš, Kováč, Veronika Vargová, Johannes Bröstl, Barbora Hudáková, Tereza Kötelesová, Kamila Žáková, Sophia Lengyelová.

Srdečne blahoželáme!

Ste cieľavedomí a šikovní mladí ľudia a vieme, že nás o tom v budúcnosti presvedčíte. My sa vždy budeme z diaľky na vás pozerať…

Za vytúženými métami v živote vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia dostatok odvahy a zdravé sebavedomie. Držte sa, nezabudnite na Šrobárku a šírte je dobré meno.

Dovidenia v roku 2026!