Middle Years Programme 4 — Podmienky na prijatie

Podmienky na prijatie do triedy MYP 4 v medzinárodnom programe IB MYP (MYP 4 — 1. ročník štvorročného gymnázia) v školskom roku 2024/2025

Na základe súhlasu MŠ SR č. 2023/14584:3-C2902 otvárame na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice jednu triedu s počtom žiakov 20 v medzinárodnom programe International Baccalaureate MYP.

Tieto podmienky boli vypracované pre konkrétne kategórie žiakov, ktoré spadajú do jedného z nasledujúcich kritérií:
Sú to:

  1. Žiaci so slovenským štátnym občianstvom, ktorí študujú na Slovensku v medzinárodných programoch:
    1. študujú v programe IB MYP na Slovensku — budú prijatí formou prestupu, k prijatiu do programu MYP 4 potrebujú zákonní zástupcovia doložiť vysvedčenia žiaka za posledné 2 roky a vyplnenú prihlášku do programu,
    2. študujú v inom medzinárodnom programe — na splnenie podmienok prijatia do MYP 4 musia žiaci úspešne absolvovať prestupovú skúšku z matematiky v anglickom jazyku, doložiť vysvedčenia za posledné dva roky štúdia a vyplnenú prihlášku do programu.
  2. Cudzí štátni príslušníci môžu byť prijatí do programu po doložení odporúčania z predchádzajúcej školy, vysvedčení za posledné dva roky štúdia a vyplnenej prihlášky do programu.
  3. Žiaci, ktorí úspešne ukončia 1. ročník študijného odboru 7902J74, ktorí úspešne ukončia 4. ročník študijného odboru 7902J s osemročným vzdelávacím programom môžu byť prijatí prestupom. Na splnenie podmienok prijatia do MYP 4 prestupom musia žiaci úspešne absolvovať prestupovú skúšku z matematiky v anglickom jazyku a doložiť vysvedčenia za posledné dva roky štúdia, rozhodnutie o prijatí do SŠ a žiadosť rodičov (zákonných zástupcov) o prestup na Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach, do programu MYP 4.

Žiaci, ktorí sú v školskom roku 2023/2024 žiakmi 9. ročníka základnej školy v SR s národným vzdelávacím programom musia splniť štandardné podmienky na prijatie žiaka na strednú školu, ktoré upravuje dokument — Podmienky na prijatie do triedy MYP 4 v medzinárodnom programe IB MYP v školskom roku 2024/2025 (PDF — 226 kB) →.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová,
riaditeľka školy