Vzhľadom na súčasnú neľahkú situáciu na Slovensku, spôsobenú vírusom COVID-19, sme sa aj my na Šrobárke museli rýchlosťou blesku preškoliť a pretvoriť na „nový typ učiteľa“. Zaviedli sme dištančné vzdelávanie, v ktorom sa snažíme naplno vynahradiť našim študentom to nečakané odtrhnutie od zdroja vzdelávania. Uvedomujeme si, že nie každý má rovnaké podmienky a možno aj rovnakú chuť sa vzdelávať, no snažíme sa urobiť to zábavne a zodpovedne zároveň.

Podľa nastaveného harmonogramu komunikujeme so študentami prostredníctvom internetových služieb Edupage a Microsoft Teams. Jednotliví učitelia vo svojich predmetoch pripravujú a zverejňujú učebné texty doplnené o tvorivé a zaujímavé úlohy, vytvárajú prezentácie a videá s výkladom učiva. V prípade nejasností, či pre lepšie pochopenie učiva, organizujú online vyučovacie hodiny. Intenzívne ich využívame aj na zlepšenie komunikácie v cudzom jazyku (konverzácie).

Naďalej sa snažíme udržiavať našich študentov v kontakte s vonkajším svetom – napríklad prostredníctvom zapájania sa do online súťaží (v angličtine, geografii, umení a kultúre a mnohých ďalších). Aspoň takto na diaľku podporujeme aj prácu v tímoch napríklad na hodine informatiky, kde bol experimentálne nainštalovaný virtuálny server, cez ktorý sa žiaci vedia dostať do školskej siete, pripojiť sa na mikropočítač Raspberry a mikrokontroler Arduino a zadávať im inštrukcie na diaľku, programovať ich.

Veríme, že takýmto spôsobom zvládneme úspešne ukončiť tento nezvyčajný školský rok.

Fotogaléria — Dištančné vzdelávanie na Šrobárke