Aktualizácia Školského semaforu MŠVVaŠ

V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka môžu naďalej navštevovať školu. Ak sa potvrdí pozitívny výsledok Ag samotestu (PCR testom alebo Ag testom v MOM), rodič to musí bezodkladne oznámiť škole. Žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom nastupujú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Dĺžku karantény triedy určí RÚVZ. Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

Znenie aktualizovaného Školského semaforu MŠVVaŠ →