Ekonomika

Charakteristika predmetu

Predmet ekonomika je koncipovaný tak aby pomáhal žiakom orientovať sa v ekonomickej realite. V predmete si žiaci osvoja základné ekonomické pojmy a podstatu ekonomických vzťahov a naučia sa ich aplikovať v praxi. Oboznámia sa s fungovaním trhu, podstatou podnikania a právnymi normami súvisiacimi s podnikaním. Vytvoria vlastný podnikateľský projekt, a vyskúšajú si tak svoju tvorivosť a podnikateľského ducha. Porozumejú makroekonomickým kategóriám, ktoré sú predmetom každodennej diskusie v médiách, ako ekonomický rast, nezamestnanosť, inflácia, dane, odvody, peniaze, cenné papiere a celý rad ďalších. Predmet pomôže žiakom pochopiť súvislosti medzi nezamestnanosťou, infláciou, HDP a zahraničným obchodom. Poukáže na vzájomnú prepojenosť a závislosť ekonomík v rámci Európskej únie ako aj celosvetovo. Zároveň žiakov upozorní na riziká a úskalia súčasného ekonomického vývoja, zorientuje ich na trhu práce, v daňovom systéme v cenných papieroch a bankových produktoch. Žiaci získajú stručný prehľad o vývoji ekonomického myslenia a využívaní ekonomických smerov v súčasnej ekonomickej praxi.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Spoločensko-ekonomický seminár — 2 hodiny týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • motivovať žiakov a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium ekonomických predmetov,
 • formovať ucelenú predstavu o fungovaní trhového prostredia, ekonomických zákonoch,
 • viesť žiakov k orientácii v ekonomických procesoch, ktoré tvoria základný rámec praktického života,
 • poskytnúť poznatky o trhu výrobných faktorov a dôchodkoch za výrobné faktory,
 • viesť žiakov k osvojeniu si základov finančnej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých podmienkach modernej trhovej ekonomiky,
 • viesť žiakov k práci so štatistickými údajmi.

Aplikovaná ekonómia — 2 hodiny týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • poskytnúť žiakom podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie,
 • viesť žiakov k rozvíjaniu vzdelávacích, komunikačných, personálnych a pracovných kompetencií,
 • viesť žiakov k využívaniu moderných metód vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom, tzv. „learning by doing“,
 • poskytnúť žiakom v interaktívnej online učebnici materiály na pochopenie základných princípov ekonómie a hodnôt systému voľného trhu,
 • v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko viesť žiakov k založeniu vlastnej študentskej JA Firmy, ktorá simuluje fungovanie akciovej spoločnosti od jej založenia po likvidáciu,
 • poskytnúť žiakom informácie o praktickej stránke podnikania a riadenia firmy, kde sa učia komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Ekonomika — 6 hodín týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie, predovšetkým sociálne kompetencie, skupinovú prácu a podobne,
 • viesť žiakov k obhajovaniu vlastných postojov a k rozhodovaniu sa v rôznych situáciach na trhu,
 • viesť žiakov k schopnosti posúdiť ekonomické javy z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,
 • viesť žiakov k riešeniu úloh, k navrhovaniu postupu riešení a k vyvodzovaniu záverov,
 • viesť žiakov k schopnosti orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať.

Naši vyučujúci

 • Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
 • Mgr. Ingrid Melichová

Súťaže

Finančná olympiáda (FO)

celoslovenská súťaž, ktorá overuje vedomosti stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti.

Ekonomická olympiáda (EO)

celoslovenská súťaž, ktorej cieľom je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí a vyhľadať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov.

Aktivity

Cena štátu — Vesmír verejných výdavkov

Zaujímavá diskusia o hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami, ktorú zastrešuje inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS.

Finančná gramotnosť

Kurz finančnej gramotnosti s odborníkmi z praxe.

Deň daňovej slobody

Zaujímavé prednášky, diskusie a vedomostné súťaže, ktoré organizuje Ekonomická fakulta TUKE.