Aktivity – IB DP

Science Project DP1

Na záver prvého školského roka s IB Diploma Programme sme sa všetci zišli v laboratóriu fyziky, kde nám štvorčlenné skupiny žiakov prezentovali výsledky svojej tímovej práce na konkrétnu vedeckú tému. Povinne museli zapracovať pohľad z oblasti fyziky, chémie a biológie a zvládli to výborne.

Dozvedeli sme sa, čo všetko treba brať do úvahy pri designovaní ideálneho fitness centra aj modernej školy, so záujmom sme si pozreli prezentáciu o droždí a o vertikálnom pestovaní špenátu. Bádanie, tímová spolupráca a prezentačné zručnosti vytvorili puzzle, v ktorom dieliky do seba perfektne zapadli. Good job, guys!

At the end of the first school year with the IB Diploma Programme, we all gathered in the Physics lab where students in groups of four presented the results of their teamwork on a specific science topic. They were required to incorporate insights from Physics, Chemistry and Biology and they did very well.

We learned about all the things that need to be taken into account when designing an ideal fitness centre and a modern school, and we watched with interest a presentation about yeast and vertical cultivation of spinach. In the end, research, teamwork and presentation skills created a puzzle in which the pieces fit together perfectly. Good job, guys!

TOK EXHIBITION — výstava myšlienok

Prečo túžime po poznaní? Aké je spojenie medzi poznaním a kultúrou? Dokáže nové poznanie zmeniť náš názor na to, čo sme vždy uznávali a v čo sme verili? Aká je spojitosť medzi osobnou skúsenosťou jednotlivca a poznaním?

Toto je len výber z otázok, s ktorými pracovali naši žiaci z DP1 triedy pri príprave na ich TOK Exhibition, ktorá sa uskutočnila v utorok popoludní v aule. A že na zaujímavé otázky dokázali aj zaujímavo odpovedať dokazuje, že miestami to v aule skutočne znelo ako na veľtrhu myšlienok. Každý žiak mal spracovanú jednu otázku alebo tézu a k nej priniesol tri predmety a odprezentoval ich vzájomnú spojitosť. Žiaci dokázali, že predmet Theory of Knowledge (Teória poznania) v Diploma Programme im rozšíril obzory a vnímanie sveta. A čo ty? Prečo túžiš po poznaní ty?

Obžaloba pravdy

Počas maturitných skúšok z anglického jazyka si žiaci Diploma programme pripravili pre žiakov nižších ročníkov program, ktorého súčasťou bolo ich autorské predstavenie Obžaloba pravdy, ktoré si napísali a nacvičili a využili v ňom motívy diel G. Orwella, W. Shakespeara a osudy obetí komunistických represálií. Súčasťou programu boli videá zobrazujúce aktuálne vojnové konflikty a tváre a osudy obetí totalitných režimov súčasných aj minulých.

Na besede po predstavení sa žiaci mohli dozvedieť viac o príbehu umučenej Milady Horákovej, praktikách Štátnej polície v päťdesiatych rokoch a o hrdinstve a tragickom osude Jána Palacha, študenta Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, ktorý sa dňa upálil na protest proti príchodu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Ďakujeme žiakom DP1 za ich presvedčivé herecké výkony, pani docentke M. Andričíkovej a Mgr. D. Kušnírovej, PhD. za výklad a podnetné myšlienky.

„Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí.“ To sú posledné slová Jána Palacha, ktorý zomrel .

100 dní s IB DP

V piatok sme oslávili 100 dní s IB DP. A že to bola oslava parádna sa mohli presvedčiť všetci žiaci druhého ročníka, ktorí prijali naše pozvanie.

Začali sme predstavením Obžaloba pravdy, ktoré s pani docentkou Markétou Andričíkovou z UPJŠ nacvičili študenti predmetu Slovak A:Literature. Vyobrazili v ňom krutosti totalitného režimu a originálnym spôsobom spracovali otázky slobody a ľudskej dôstojnosti. Po silnom umeleckom zážitku sa druháci rozdelili na stanovištia jednotlivých predmetov, aby sa dozvedeli viac o náplni hodín a spôsobe práce v Diploma Programme. Veríme, že sme mnohých presvedčili, že tento medzinárodný program rozširuje obzory a otvára myseľ.

Projekt Study Discovery s DP

Veronika Barilíková z triedy DP1 sa v dňoch zúčastnila na štvordňovom zážitkovom projekte Study Discovery v Amsterdame a Haagu. Program ponúkal možnosti navštíviť tamojšie univerzity, zoznámiť sa s ich študijným programom, ale najatraktívnejšia bola príležitosť hovoriť so študentmi zo Slovenska, ktorí študujú na týchto univerzitách. Veronika má z pobytu krásne a obohacujúce dojmy a dobrý pocit, že ju Diploma Programme kvalitne pripraví na štúdium v zahraničí.

Study Discovery with DP

Our IB DP1 student Veronika Barilíková took part in in an experience project called Study discovery that took place in Amestrdam and The Hague, Netherlands from to . The project offers opportunities to visit the universities in these cities, to learn more about their study programmes and above all there was a chance to meet Slovak students who study there. They were willing to share their experience, Veronika was impressed and now she really has got a feeling that Diploma Programme will prepare her for studying abroad. That´s right!

Svetový deň detí 2023

Svetový deň detí je sviatkom nielen mladších, ale aj tých starších detí, ktoré sa už blížia k dospelosti, ale napriek tomu, alebo možno práve preto, im dobre padne pozrieť sa na svet cez ich detské, čisté a ničím neovplyvnené predstavy.

V pondelok sa stretli žiaci našej DP1 triedy a spoločne vytvorili obraz zložený z troch častí. Žiaci sa rozdelili do troch skupín, pričom každá maľovala inú časť postavy, nevediac o práci ďalších dvoch skupín. Téma inklúzie a participácie je našim žiakom blízka, je pevnou súčasťou IB filozofie, ktorá je prítomná na všetkých hodinách. Žiaci pracovali pod odborným vedením učiteľa predmetu Visual Arts Mgr. Petra Cábockého, ktorý ich usmerňoval v možných maliarskych technikách a postupoch. Výsledkom práce je postava zdanlivo nesúrodých proporcií, ktorá však v mysliach a očiach súčasnej mladej generácie reprezentuje toleranciu pestrosti a inakosti, akceptovanie odlišnosti názorov, foriem a obsahu, kde hlavným krédom je, že aj človek s odlišným názorom môže mať pravdu.

World Children’s Day 2023

World Children’s Day is a celebration not only of younger children, but also of older ones who are approaching adulthood, yet, or perhaps because of this, it suits them well to look at the world through their childlike, pure and unaffected imaginations.

On Monday , the pupils of our DP1 class came together to create a picture composed of three parts. The pupils divided into three groups, each painting a different part of the figure, unaware of the work of the other two groups. The theme of inclusion and participation is close to our pupils‘ hearts, it is a firm part of the IB philosophy that is present in all lessons. The pupils worked under the expert guidance of Visual Arts subject teacher Mgr. Peter Cábocký, who guided them in possible painting techniques and procedures. The result of the work is a figure of seemingly incongruous proportions, which, however, in the minds and eyes of today’s young generation, represents tolerance of diversity and otherness, acceptance of difference of opinion, form and content, where the main credo is that even a person with a different opinion can be right.

AMAVET 2023 — máme postup na GENIUS OLYMPIAD v New Yorku

Vášeň pre vedu, bádanie a objavovanie mali možnosť predviesť na svojich projektoch účastníci celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje AMAVET začiatkom novembra v Bratislave. Celkovo takmer osemdesiat projektov z mnohých oblastí humanitných a prírodných vied zaujalo porotu, ale vybrať museli len tie skutočne najlepšie.

A tu máme skvelú správu, že so svojím projektom TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE postúpila naša žiačka z DP1 Izabela Mária Hašková na GENIUS OLYMPIAD v New Yorku, ktorá sa bude konať v júni 2024. Tento úspešný projekt bude mať Izabela možnosť prezentovať aj na konferencii Mladá nádej slovenskej vedy, ktorú usporadúva Slovenská akadémia vied.

International success od our DP student

It must be pure passion for science, research and discovering things that made successful students get to a national round of Festival vedy a techniky, which is annually organised by AMAVET at the beginning of November. Altogether 80 projects were presented there from all different areas of humanities and sciences.

The great news is that our DP1 student Izabela Mária Hašková got to GENIUS OLYPIAD in New York organised in June 2024 with her project DEVELOPMENT OF TOOLS TO STUDY MOLECULAR SIGNALS OF THE WHOLE-BODY RESPONSE TO EXERCISE (TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE). There is also an opportunity for Izabela to present her project at the conference Mladá nádej slovenskej vedy (The young hope of Slovak Science) arranged by Slovak Academy of Sciences. Thank you, Izabela.

Naše žiačky na AproMUN Bratislava

V dňoch sa naše dve žiačky, študentky IB DP1, Daniela Gumanová a Veronika Barilíková zúčastnili v Bratislave na modelovom zasadnutí OSN, AproMUN. Tento, v poradí už šiesty, ročník zaznamenal historicky najväčšiu účasť 150 delegátov z 15 krajín sveta.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o aktuálne udalosti v medzinárodnom kontexte. V rámci simulovaného zasadnutia OSN si účastníci vyskúšali rolu diplomata — delegáta. Pri takýchto aktivitách si mali možnosť rozvíjať kritické myslenie a schopnosť viesť debatu. Celé podujatie prebehlo v anglickom jazyku a nás o to viac nás teší, že medzi účastníkmi boli aj naše dievčatá.

Our DP students at AproMUN Bratislava

Daniela Gumanová and Veronika Barilíková, our DP students, took part in a UN model conference, AproMUN Bratislava 2023. From to 150 students from secondary schools from 15 countries met to try a role of a diplomat — delegate. These are activities that help to develop their language skills, critical thinking and most of all their abilitiy to debate in English language. Good job, girls!

Návšteva vo Francúzskej aliancii v Košiciach

So študentkami IB Diploma Programme sme využili možnosť navštíviť Francúzsku alianciu v jej nových priestoroch na Alžbetinej 2 v KE.

Dievčatá, ktoré si za druhý cudzí jazyk zvolili v rámci nášho medzinárodného programu práve francúzštinu, tak mali príležitosť dozvedieť sa o aktivitách, ktoré Francúzska aliancia tento školský rok rozbieha. Či už sú to skupinové a individuálne kurzy alebo jazykové kaviarne, frankofónne kino v Tabačke, knižnica, či mediatéka pre členov klubu — to všetko a ešte viac pomáha upevňovať frankofónnu komunitu v Košiciach a spájať fanúšikov tohto krásneho jazyka. Merci et à très bientôt!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT