Svetový deň detí je sviatkom nielen mladších, ale aj tých starších detí, ktoré sa už blížia k dospelosti, ale napriek tomu, alebo možno práve preto, im dobre padne pozrieť sa na svet cez ich detské, čisté a ničím neovplyvnené predstavy.

V pondelok sa stretli žiaci našej DP1 triedy a spoločne vytvorili obraz zložený z troch častí. Žiaci sa rozdelili do troch skupín, pričom každá maľovala inú časť postavy, nevediac o práci ďalších dvoch skupín. Téma inklúzie a participácie je našim žiakom blízka, je pevnou súčasťou IB filozofie, ktorá je prítomná na všetkých hodinách. Žiaci pracovali pod odborným vedením učiteľa predmetu Visual Arts Mgr. Petra Cábockého, ktorý ich usmerňoval v možných maliarskych technikách a postupoch. Výsledkom práce je postava zdanlivo nesúrodých proporcií, ktorá však v mysliach a očiach súčasnej mladej generácie reprezentuje toleranciu pestrosti a inakosti, akceptovanie odlišnosti názorov, foriem a obsahu, kde hlavným krédom je, že aj človek s odlišným názorom môže mať pravdu.

World Children’s Day 2023

World Children’s Day is a celebration not only of younger children, but also of older ones who are approaching adulthood, yet, or perhaps because of this, it suits them well to look at the world through their childlike, pure and unaffected imaginations.

On Monday , the pupils of our DP1 class came together to create a picture composed of three parts. The pupils divided into three groups, each painting a different part of the figure, unaware of the work of the other two groups. The theme of inclusion and participation is close to our pupils‘ hearts, it is a firm part of the IB philosophy that is present in all lessons. The pupils worked under the expert guidance of Visual Arts subject teacher Mgr. Peter Cábocký, who guided them in possible painting techniques and procedures. The result of the work is a figure of seemingly incongruous proportions, which, however, in the minds and eyes of today’s young generation, represents tolerance of diversity and otherness, acceptance of difference of opinion, form and content, where the main credo is that even a person with a different opinion can be right.

Fotogaléria — Svetový deň detí 2023