Informácie pre žiakov počas pandémie COVID-19

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných MŠVVaŠ SR.

Prikladáme stručný prehľad dôležitých pravidiel pre žiakovzákonných zástupcov.

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložili písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložte potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo odovzdajte triednemu učiteľovi.

Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy platí do 1. októbra 2020.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.