Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

  1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  2. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  3. V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  4. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
  5. Po indikácií všeobecným lekárom zákonný zástupca oznámi škole, že je u jeho dieťaťa podozrenie na ochorenie COVID-19. V prípade, ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje príslušné RÚVZ a informuje o podozrení ochorenia u žiaka.
  6. Pri podozrení na ochorenie žiaka ako prvý kontaktuje lekára zákonný zástupca (nie riaditeľ školy) a len telefonicky! Škola, zákonný zástupca, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
  7. Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.