Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

 1. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu. Do 14. septembra 2020 sa nespájajú vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
 2. Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy platí do odvolania.
 3. Od 16. septembra 2020 majú žiaci povinnosť používania rúšok v interiéri školy mimo svojej triedy. V prípade, že sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, je opäť povinnosťou žiakov nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy.
 4. Žiaci majú na každý deň dve rúška (z toho jedno náhradné musia mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 5. Žiaci dodržiavajú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami počas prestávok vzájomný odstup.
 6. Počas prestávok žiaci eliminujú prechádzanie po chodbách. Sú na školskom dvore alebo vo svojej triede, v ktorej dbajú o pravidelné vetranie.
 7. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa a pod.) sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú.
 8. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. „pendlerov“) dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.
 9. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 10. Žiaci minimalizujú zhromažďovanie sa pred školou.
 11. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 12. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 13. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.
 14. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka.
 15. Ak žiak, podozrivý na ochorenie COVID-19, je podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom. Ak je výsledok pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka celej triedy až do doby určenia iného postupu príslušným RÚVZ.
 16. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, vykonáva sa ranný filter pri vstupe do budovy školy.
 17. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.