Informácie pre uchádzačov

Kritériá na prijatie do 1. ročníka:

Kalkulačka na výpočet bodov za prospech →
(návod: otvoriť súbor – povoliť úpravy – iba na čítanie – zadať známky)

Inšpirujte sa:

„Možnosť voľby formuje váš scenár života.“ Mikail Nejms
Zvoľte si správne… — Šrobárka

Dôležité termíny a informácie:

Do 15.5.2020 uchádzač doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Do 29.5.2020 RŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.

Do 4.6.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na SŠ.

Vzor prihlášky na štúdium na SŠ — označenie vzdelávacieho programu (bod 19) →

Viac informácií o prijímacom konaní →

Informácie o vzdelávacích programoch →