Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

VÝCHODISKÁ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 29. apríla 2020 rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 — 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. V školskom roku 2020/2021 otvoríme päť tried v 1. ročníku.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 150 uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Uchádzači budú prijatí na základe zohľadnenia:

 1. študijných výsledkov,
 2. prospechu,
 3. ďalších kritérií.

Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a polročnej klasifikácie v 9. ročníku základnej školy nasledovne:

Povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

početbodov=5.(4-x).(4-x), kde x je známka

Povinné predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech spolu z povinných predmetov, je 180 bodov.

Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

početbodov=3.(4-x).(4-x), kde x je známka

Povinné predmety:

 • anglický jazyk
 • biológia

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech spolu z profilových predmetov, je 108 bodov.

Doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

početbodov=2.(4-x).(4-x), kde x je známka

Doplnkové predmety:

 • geografia
 • dejepis
 • fyzika
 • chémia

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech spolu z doplnkového predmetu, je 144 bodov.

Prospech

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech, je 15 bodov.

Ďalšie kritériá

Predmetové olympiády

Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku ZŠ v Olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo v Technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach spolu, je 100 bodov.

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto
okresné 50 40 30 20 10
krajské 100 90 80 70 60

Športové súťaže alebo športová výkonnosť

Športové súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenie vo všetkých športových súťažiach spolu, je 35 bodov.

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto
okresné 20 15 10
krajské 35 30 25

Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenie vo všetkých umeleckých súťažiach spolu, je 35 bodov.

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto
okresné 20 15 10
krajské 35 30 25

Celoslovenské a medzinárodné umiestnenia

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v celoslovenskom kole, získa 50 bodov.

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v medzinárodnom kole, získa 100 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenia v celoslovenských a medzinárodných súťažiach spolu, je 100 bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá v tomto poradí:

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 • získal väčší počet bodov za bod č. 3 (Ďalšie kritériá),
 • dosiahol väčší počet bodov z profilového predmetu anglický jazyk.

Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z troch oblastí: študijné výsledky, prospech a ďalšie kritériá. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 717.

ORGANIZÁCIA, PRIEBEH A TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

  Termín podania prihlášky — do 15. mája 2020.

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí prihlášku do 15. mája 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy.
 2. Podľa záujmu o vzdelávací program vyznačte na prihláške v riadku — názov študijného odboru — nasledovné:
  1. všeobecné vzdelávanie — vyznačte gymnázium,
  2. rozšírené vyučovanie matematiky — vyznačte gymnázium / MAT,
  3. rozšírené vyučovanie informatiky — vyznačte gymnázium / INF,
  4. rozšírené vyučovanie anglického jazyka — vyznačte gymnázium / ANJ,
  5. rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka — vyznačte gymnázium / NEJ.
 3. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 4. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí — do 29. mája 2020.

 5. Riaditeľka školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z .z. zoznam uchádzačov na webovom sídle a výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 29.mája 2020
 6. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom. Zoradení budú podľa celkového počtu dosiahnutých bodov.
 7. Riaditeľka školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 8. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalším v poradí, s predpokladom, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote — do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí (podľa § 68 ods. 4 školského zákona), čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.
 9. Termín potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka — do 4. júna 2020.

 10. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
 11. Odvolanie voči rozhodnutiu — do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 12. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 13. Termín zverejnenia voľných/obsadených miest — do 5. júna 2020.

 14. Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy alebo na výveske strednej školy.
 15. Termín oznámenia 100 % naplnenosti tried — do 15. júna 2020.

 16. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
 17. Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy alebo na výveske strednej školy.

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou per rollam dňa 5.5.2020.
Kritériá boli prerokované Radou školy per rollam dňa 7.5.2020.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy


Kalkulačka na výpočet bodov za prospech →
(návod: otvoriť súbor – povoliť úpravy – iba na čítanie – zadať známky)