Španielsky jazyk

Charakteristika predmetu

Španielsky jazyk sa na našom gymnáziu učí ako druhý cudzí jazyk na úrovni B1 (až B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na hodinách sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou. Absolvent nášho gymnázia sa dokáže dohovoriť a vyjadriť po španielsky s použitím dostačujúcej slovnej zásoby na vymedzené témy. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Súčasťou výuky španielskeho jazyka je aj účasť na exkurziách do Španielska. Našou snahou je, aby sa žiaci počas štvorročného štúdia na našom gymnáziu aspoň raz zúčastnili takejto exkurzie, s cieľom oboznámiť sa so španielskou kultúrou a v praxi využiť vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách španielskeho jazyka.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácie v španielskom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Pre žiakov tretieho ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia v španielskom jazyku, v rozsahu 2 hodiny týždenne. Cieľom tohto predmetu je rozvíjať komunikačné zručnosti, hlavne ústny prejav na vybrané témy.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácie v španielskom jazyku — 6 hodín týždenne.

Pre žiakov štvrtého ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia v španielskom jazyku, v rozsahu 6 hodín týždenne. Cieľom tohto predmetu je pripraviť maturantov na maturitnú skúšku na oboch úrovniach (B1, B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Súťaže

Olympiáda v španielskom jazyku

Každý rok sa naši žiaci zúčastňujú Olympiády v španielskom jazyku. Je to predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 4 kategórie (A, B, C, D) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách — školské, krajské, celoštátne. Súťaž organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

Jazykový kvet

V školskom roku 2022/2023 sme mali premiéru v súťaži Jazykový kvet, kde si študenti mohli vybrať kategóriu podľa vlastného záujmu. Na výber mali ~ prednes, drámu, monodrámu a stand up. Napriek rôznym prekážkam, študenti si prípravu a samotnú účasť na súťaži užili a odniesli krásne miesta.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Katarína Horváthová
  • Mgr. Mária Valčáková

Ocenenia

školský rok 2022/2023

Olympiáda v španielskom jazyku

5. miesto v krajskom kole (kategória A) — Alexandra Korchová

9. miesto v krajskom kole (kategória A) — Ida Eštoková

4. miesto v krajskom kole (kategória B) — Eduard Benický

5. miesto v krajskom kole (kategória B) — Erik Eiben

3. miesto v krajskom kole (kategória C) — Filip Gallovič

4. miesto v krajskom kole (kategória C) — Simona Hudáková

Jazykový kvet

1. miesto v celoslovenskom fináleDráma: prevzatá tvorba: La vida de Diego: Ema Lola Škombárová, Simona Kuzmová, Monika Sitášová, Matej Gamčík, Tímea Czingely, Ivana Jakubíková, Alexander Hlôška

4. miesto v celoslovenskom finálePrednes: prevzatá tvorba: Filip Gallovič

Aktivity

„Masterchef a la Šrobárka“

Aby študenti zažili kúsok Španielska aj v škole, v rámci Dňa jazykov si spoločne v tímoch vyskúšali pripraviť tradičnú španielsku polievku — Gazpacho. Šrobársky „Masterchef“ nemohol dopadnúť inak ako na jeden skvelý gastronomický zážitok.

Hodina Salsy

Nadšenci hudby, rytmu a ladných krokov sa mohli preniesť na Kubu vďaka naším študentkám, ktoré v nich rozprúdili horúcu krv.

Hodina Salsy