Španielsky jazyk

<

Charakteristika predmetu

Španielsky jazyk sa na našom gymnáziu učí ako druhý cudzí jazyk na úrovni B1 (až B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na hodinách sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou. Absolvent nášho gymnázia sa dokáže dohovoriť a vyjadriť po španielsky s použitím dostačujúcej slovnej zásoby na vymedzené témy. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Súčasťou výuky španielskeho jazyka je aj účasť na exkurziách do Španielska. Našou snahou je, aby sa žiaci počas štvorročného štúdia na našom gymnáziu aspoň raz zúčastnili takejto exkurzie, s cieľom oboznámiť sa so španielskou kultúrou a v praxi využiť vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách španielskeho jazyka.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácie v španielskom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Pre žiakov tretieho ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia v španielskom jazyku, v rozsahu 2 hodiny týždenne. Cieľom tohto predmetu je rozvíjať komunikačné zručnosti, hlavne ústny prejav na vybrané témy.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácie v španielskom jazyku — 6 hodín týždenne.

Pre žiakov štvrtého ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia v španielskom jazyku, v rozsahu 6 hodín týždenne. Cieľom tohto predmetu je pripraviť maturantov na maturitnú skúšku na oboch úrovniach (B1, B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Patrícia Gajdošová
  • Mgr. Katarína Horváthová