Francúzsky jazyk

Charakteristika predmetu

Francúzsky jazyk sa na našom gymnáziu učí ako druhý cudzí jazyk na úrovni B1 (až B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na hodinách sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou. Absolvent nášho gymnázia sa dokáže dohovoriť a vyjadriť po francúzsky s použitím dostačujúcej slovnej zásoby na vymedzené témy. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácie vo francúzskom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Pre žiakov tretieho ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia vo francúzskom jazyku. Cieľom tohto predmetu je rozvíjať komunikačné zručnosti, hlavne ústny prejav na vybrané témy.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácie vo francúzskom jazyku — 6 hodín týždenne.

Pre žiakov štvrtého ročníka ponúkame voliteľný predmet konverzácia vo francúzskom jazyku. Cieľom tohto predmetu je pripraviť maturantov na maturitnú skúšku na oboch úrovniach (B1, B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Katarína Horváthová
  • Mgr. Ivana Petrašovičová

Súťaže

Každý rok sa naši žiaci zúčastňujú Olympiády vo francúzskom jazyku (OFJ). Je to predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách — školské, krajské, celoštátne. Súťaž organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

Aktivity

V školskom roku 2017/2018 boli žiaci III.B a III.D zapojení v projekte „Miesto vo svete“, ktorého autorkou je belgická lektorka francúzskeho jazyka p. Larissa Joachim v spolupráci s Francúzskou Alianciou. Cieľom projektu je umožniť žiakom zamyslieť sa nad výberom svojho povolania, lepšie spoznať sám seba, svoje nadanie, životné hodnoty, nájsť si svoje miesto vo svete a to formou rôznych kreatívnych cvičení a hier vo francúzskom jazyku.

V rámci týždňa francúzskej kultúry organizovanej Francúzskou Alianciou sa pravidelne zúčastňujeme vybraných aktivít ako sú filmové predstavenia, semináre, výstavy a pod.