PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM V PROGRAME IB DP

Podmienky prijatia do programu IB DP, termín podávania prihlášky a termín konania prijímacích pohovorov zverejníme čoskoro.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O ŠTÚDIUM?

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je určený pre študentov posledných dvoch ročníkov gymnaziálneho štúdia. Učebný plán je určený organizáciou International Baccalaureate Organization (IBO) a je rovnaký na všetkých IB školách vo svete. IB DP štúdium na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach prebieha v anglickom jazyku.

Na prijímacie konanie sa môže prihlásiť žiak druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho a štvrtého ročníka bilingválneho štúdia alebo žiak sexty a septimy osemročného štúdia (alebo ekvivalentného typu štúdia na ktorejkoľvek škole na Slovensku/v zahraničí).

V prípade otázok prosím kontaktujte IB DP koordinátora Mgr. Ingrid Melichovú — melichova@srobarka.sk

INFORMATION FOR THE FUTURE APPLICANTS FOR THE IB DP

Detailed conditions of the admission process, the deadline for submitting of the application form as well as the date of the entrance exams will be published soon on our website.

WHO CAN APPLY?

IB DP is for students of the last two years of a Secondary grammar school. The IB Curriculum is set and approved by International Baccalaureate Organization (IBO) and is consistent in all IB Schools in the world. IB DP is taught in English language in Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.

Students of the second or third year of a secondary grammar school are eligible to apply for the IB DP study as well as those who are in the third or fourth year of bilingual studies. This all goes also for students of sexta or septima classes of eight-year-secondary grammar schools (or any equivalent type of studies in Slovakia or abroad).

If you have any questions, please, contact the DP coordinator Mgr. Ingrid Melichova — melichova@srobarka.sk

international-baccalaureate

Prezentácia na stiahnutie (PDF — 1,9 MB) →