Povinne zverejňované informácie

Povinné zverejnenie informácií Gymnázia, Šrobárova 1, Košice (ďalej len „škola“) v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Povinné informácie

Názov
Gymnázium
Adresa
Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO
00 160 989
Spôsob zriadenia
Zriaďovacia listina č. 1170/2009 — RU 17/8408
Zriaďovateľ
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
Právomoc
samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Kompetencie
gymnázium môže v hospodárskych vzťahoch nadobúdať práva a zaväzovať sa
Účel
príprava žiakov na štúdium na vysokej škole
Organizačná štruktúra
úsek riaditeľa školy, úsek výchovno-vzdelávacej činnosti, úsek technicko-ekonomických činností, školská jedáleň.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

je možné podať:

osobne
na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.
poštou
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice
@ elektronickou poštou
sekretariat@srobarka.sk
telefonicky
+421 55 2021333

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie

 1. označenie školy, ktorej je žiadosť určená;
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
 3. adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa;
 4. uvedenie požadovaných informácií;
 5. požadovaný spôsob sprístupnenia informácií;
 6. dátum;
 7. podpis žiadateľa.

Postup pri vybavovaní žiadosti

Žiadosť o poskytnutie informácie škola po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil, inak škola žiadosť odloží.

Ak škola, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne.

Postúpenie žiadosti škola oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti a 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Lehota sa môže zo závažných dôvodov predĺžiť. Predĺženie lehoty škola oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť žiadateľa

 1. ústne,
 2. nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 3. sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 4. telefonicky,
 5. poštou,
 6. elektronickou poštou.

Škola umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

Ak škola poskytne informácie v požadovanom sprístupnení, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný poriadok.

Ak škola žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená pre nesplnenie predpísaných náležitostí žiadosti.

Ak škola v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Obmedzenie prístupu k informáciám

Škola obmedzí prístup k informáciám, poskytnutím ktorých by došlo k porušeniu

 1. ochrany osobnosti a osobných údajov,
 2. ochrany obchodného, daňového a bankového tajomstva,
 3. ustanovenia § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva škole.

O odvolaní proti rozhodnutiu školy rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady do výšky materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice sprístupňuje informácie bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, ak súčet jednotlivých položiek hradených v zmysle tohto sadzobníka presiahne čiastku 3,32 €.

Úhrady za sprístupnenie informácií pozostávajú z nákladov za:

vyhotovenie kópií požadovaných informácií
jednostranná, čiernobiela, formát A4 – 0,10 €
obojstranná, čiernobiela, formát A4 – 0,17 €
jednostranná, čiernobiela, formát A3 – 0,13 €
obojstranná, čiernobiela, formát A3 – 0,20 €
obstaranie technických nosičov dát
CD/DVD nosič – 0,60 €
obstaranie obalu
obálka, formát C6 – 0,03 €
obálka, formát C5 – 0,03 €
obálka, formát C4 – 0,07 €
obálka na CD/DVD nosič – 0,17 €
odoslanie informácií
poštovné sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty (Tarifa SP)

Úhrada za sprístupnenie informácie sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Gymnázia, Šrobárova 1, Košice alebo zaslaním vybavenej žiadosti na adresu žiadateľa doporučenou zásielkou na dobierku.

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti — informácie (Košický samosprávny kraj) →