Ako prvá škola na východnom Slovensku otvorí naše gymnázium v tomto školskom roku svoje brány aj študentom medzinárodného International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).

Gymnázium na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach získalo autorizáciu pre tento náročný vzdelávací program určený študentom 3. a 4. ročníka stredných škôl v máji roku 2022 a 4. septembra 2023 otvára svoju prvú triedu, DP1. Gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) a s plnou finančnou podporou tejto inštitúcie tak, ako zatiaľ jediná škola v regióne, umožní žiakom vo veku 16 až 19 rokov, aby sa kvalitne pripravili na konkurenčné prostredie zahraničných aj domácich univerzít.

Široký vedomostný záber a komplexný prístup k informáciám poskytuje žiakom podnetné prostredie pre ich všestranný a plnohodnotný rozvoj. Dôraz sa dáva na proces získavania vedomostí a na vytvorenie kladného vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

Žiaci si v tomto programe mali možnosť vybrať 6 povinných predmetov zo šiestich vzdelávacích oblastí, z toho 3 predmety na štandardnej úrovni (SL) a 3 na vyššej úrovni (HL). Okrem akademického rozvoja jednotlivcov je Diploma Programme zameraný aj na ich osobnostný rozvoj, čo podporuje tzv. Core, čiže jadro programu, v ktorom budú žiaci rozvíjať svoje mäkké zručnosti a ďalej prehlbovať a prepájať svoj akademický základ. Podstatou DP je kritické myslenie, vedomostný rozvoj na základe bádateľského prístupu k informáciám, analýza a pochopenie kontextu obsahovej náplne jednotlivých predmetov.

Výučba jednotlivých predmetov z oblastí prírodných aj spoločenských vied, matematiky aj umenia bude prebiehať v anglickom jazyku. Slovenský jazyk ostáva na hodinách literatúry, ktoré sa zameriavajú na komplexnú analýzu diel domácej aj svetovej literárnej tvorby, ich jazyka a odkazu.

Dvojročný program je zakončený medzinárodnými záverečnými skúškami. Úspešní kandidáti získajú IB Diploma, ktorý v plnej miere akceptujú univerzity a vysoké školy doma aj za hranicami.

Na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach máme dlhoročnú tradíciu kvalitného a moderného vzdelávania, profesionálneho a ľudského prístupu a otvoreného myslenia. Rozšírením našej ponuky o tento medzinárodný program nepochybne prispejeme k rozvoju moderných trendov vo vzdelávaní v regióne. Vďaka podpore KSK ponúkame priestory a technické vybavenie, ktoré spĺňajú náročné podmienky pre autorizáciu školy pre Diploma Programme.

Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme na ich ceste za poznaním veľa energie, radosti, chuť do práce a výdrž.