Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

Na základe termínov určených MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2023/2024 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 zverejnená na stránke školy 19. mája 2023.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí síce už boli prijatí podľa výsledkov prijímacieho konania, no nepotvrdia svoj nástup.

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, podľa počtu bodov získaných v prijímacom konaní v prípade, že jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie
(vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).