Prezenčné vyučovanie 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

prezenčné vyučovanie bude prebiehať v súlade s dokumentom Zelená otvoreným školám:

  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ — prostredníctvom Edupage.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“.
  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.
  • V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
  • Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

Viac informácií nájdete tu:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2022 (PDF — 172 kB) →

Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023 (PDF — 3,9 MB) →

Zásady školského vyučovania počas pandémie COVID-19 (PDF — 157 kB) →

Vstup návštevníka do priestorov školy (PDF — 61 kB) →