Prezenčné vyučovanie

Od pondelka 10. januára 2022 prebieha prezenčné vyučovanie.

Riadime sa Školským semaforom (verzia 1.6) →

  • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka — prostredníctvom Edupage.
  • Rodič/plnoletý žiak má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.
  • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa školy.