Umenie a kultúra

Charakteristika predmetu

Predmet umenie a kultúra sa v tomto školskom roku vyučuje s 1-hodinovou dotáciou v 1. a 4. ročníku.

Reflektuje svet kultúry i umenia, v rámci ktorého sa žiaci učia:

 • rozlišovať hlavné umelecké druhy,
 • opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
 • chápať význam umenia v každodennom živote.

Na hodinách umenia a kultúry sa uplatňujú zážitkové metódy edukácie, kreatívne chápanie umenia i mimoumeleckého estetična. Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy, dramatická výchova, priama skúsenosť, vlastná tvorba, exkurzie — návšteva divadla, reštaurátorského ateliéru, výstavy v galérii, spojenej s príp. workshopom, besedou atď.) sa tento predmet snaží motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť.

Cieľom predmetu umenie a kultúra je viesť žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela ako prirodzenú súčasť svojho života.

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Dejiny umenia — 2 hodiny týždenne.

Predmet dejiny umenia umožňuje mladým ľuďom estetické osvojovanie umenia ako odrazu spoločenského života, ako prejavu hmotnej i duchovnej kultúry ľudstva prostredníctvom jeho vnímania, prežívania, chápania a hodnotenia.

Obsah predmetu, zodpovedajúci požiadavkám učebných osnov a štandardov, je rozvrhnutý do dvoch ročníkov štúdia. V 3. ročníku žiaci svoje poznatky získané na hodinách umenia a kultúry prehlbujú v oblasti umenia praveku, staroveku, stredoveku a novoveku.

Žiaci získavajú informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom dedičstve. Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo vzťahu k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom.

Hlavným cieľom predmetu dejiny umenia je rozvoj socio-efektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry.

Predmet dejiny umenia rozvíja u žiakov:

 • rozlišovanie hlavných umeleckých druhov,
 • reflexie svojich estetických zážitkov, vedomosti o významných umeleckých dielach zo svetovej i domácej tradície.

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Dejiny umenia — 6 hodín týždenne.

Predmet dejiny umenia v 4. ročníku rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.

Obsah predmetu v 4. ročníku, zodpovedajúci požiadavkám učebných osnov a štandardov, nadväzuje na učivo 3. ročníka a zahŕňa oblasť moderného umenia, umenia 20. storočia, oblasť filmu, divadla, hudby a folklóru. Zároveň žiaci získavajú vedomosti a rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej tvorbe.

Cieľom predmetu dejiny umenia je rozvíjať u žiakov:

 • zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám,
 • pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v každodennom živote,
 • kultivovanú vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť žiakov,
 • ich schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií.

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Naši vyučujúci

 • PhDr. Ingrid Kerestúriová
 • Mgr. Alena Palírová

Súťaže

„Umenie by malo byť niečím, čo oslobodzuje vašu dušu, provokuje predstavivosť a povzbudzuje ľudí, aby išli ďalej.“ (Keith Haring)

…a aj preto tvoríme a zapájame sa do súťaží:

Fotografia Academica

Fotografická súťaž s možnosťou prezentovať svoju tvorbu a urobiť ďalší krok na ceste do sveta fotografického umenia.

Červené stužky

Celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov — grafické vyjadrenie zamerania a filozofie kampane Červené stužky.

Cena Vojtecha Löfflera

Celomestská výtvarná súťaž pre amatérskych výtvarníkov bez obmedzenia veku.

Výtvarná súťaž Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Súťaž určená pre žiakov základných, stredných škôl a gymnázií v Košiciach.

SAFEonLINE

Medzinárodná výtvarná súťaž so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť na internete.

Umelecké črevo

Medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie.

Ocenenia

školský rok 2021/2022

Logo pre Červené stužky

1. miesto v celoslovenskej súťaži — Daniel Kalakay

školský rok 2020/2021

Logo pre Červené stužky

1. miesto v celoslovenskej súťaži — Daniel Kalakay

Výtvarná súťaž Ústavného súdu Slovenskej republiky — Sila spravodlivosti

1. miesto — Rebeka Fiedlerová

Cena za kreativitu — Kristína Ľuptáková

školský rok 2019/2020

Výtvarná súťaž VSG k výstave Na prelome

3. miesto — Alexandra Veľká

Exkurzie

Vedomosti získané na hodinách umenia a kultúry a dejinách umenia uplatňujeme aj v praxi:

 • v rámci spolupráce s kultúrno-umeleckými inštitúciami:
  • Východoslovenská galéria v Košiciach — výstavy podľa aktuálnej ponuky (spojené s workshopmi, besedami a pod.),
  • Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach,
  • Východoslovenské múzeum v Košiciach,
  • návšteva reštaurátorského ateliéru;
 • návšteva divadla, múzea, kultúrnej pamätihodnosti na Slovensku:
  • Múzeum a Archeoskanzen v Nižnej Myšli — exkurzia spojená s tvorbou v plenéri,
  • Andrássyovský kaštieľ v Betliari;
 • poznávacie exkurzie do zahraničia:
  • Poľsko: Krakov — Wieliczka,
  • Taliansko: Florencia — Rím — Vatikán — Lucca — Pisa/Pompeje — Vezuv.

Aktivity z vyučovacích hodín

CLIL a príprava na IB Visual Arts

Metóda CLIL — Content and Language Integrated Learning — je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety, u nás aj prostredníctvom predmetu umenie a kultúra. Jazykové schopnosti i poznatky z umenia a kultúry môžu študenti — záujemcovia o medzinárodný program vzdelávania v anglickom jazyku (IB — International Baccalaureate) ďalej rozvíjať v predmete Visual Arts.

Tvorivo na umení a kultúre aj počas dištančného vzdelávania

Pretváranie umeleckých diel na dejinách umenia

„Cieľom umenia nie je reprezentovať vonkajší vzhľad vecí, ale ich vnútorný význam.“ (Aristoteles)

Hravou tvorivosťou študenti dejín umenia pretvárali známe umelecké diela, ktoré aktualizovali a svojím spracovaním dodali dielu nový význam.

Aktivity mimo vyučovacích hodín

Krása okolo nás a v nás

„Nie je dôležité, na čo sa pozeráte, ale čo vidíte.“ (Henry David Thoreau)

Fotografický projekt, odkrývajúci krásy prostredia, ktoré nás obklopuje, inšpiruje a zároveň pretvára.
(foto: Aneta Ľubčíková)

Dekoratívne riešenie priestorov školy

Študentky dejín umenia sa podujali na dekoratívne riešenie priestorov školskej knižnice. Ich snahou bolo vzdať umelecký hold velikánom dejín, osobnostiam umenia a kultúry, spojiť minulosť s prítomnosťou cez oslavu duchovnej krásy, krásy myšlienky.

Autorky prác: Nikol Cinkaničová, Gabriela Genčúrová, Aneta Ľubčíková, Zuzana Lovaszová, Dominica Valerie Roman

Krúžok vizuálneho umenia

Milovníci vizuálneho umenia majú možnosť rozvíjať svoj talent a tvoriť rôznymi výtvarnými technikami v školskom ateliéri, diskutovať o umení v škole i mimo nej, na výstavách v galériách či pri šálke kávy.

Podpora rozvoja umeleckých talentov

Študenti majú možnosť rozvíjať svoj umelecký talent aj v oblasti kultúrno-spoločenského života školy — imatrikulácia, stužková slávnosť, Kalamajky… Rovnako sa tešíme z ich úspechu aj v mimoškolských umeleckých súťažiach.