Umenie a kultúra

Charakteristika predmetu

Predmet umenie a kultúra sa v tomto školskom roku vyučuje s 1-hodinovou dotáciou v 1. a 4. ročníku. Reflektuje svet kultúry i umenia, v rámci ktorého sa žiaci učia rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam umenia v každodennom živote.

Na hodinách umenia a kultúry sa uplatňujú zážitkové metódy edukácie, kreatívne chápanie umenia i mimoumeleckého estetična. Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy, dramatická výchova, priama skúsenosť, vlastná tvorba, exkurzie — návšteva divadla, reštaurátorského ateliéru, výstavy v galérii, spojenej s príp. workshopom, besedou atď.) sa tento predmet snaží motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. Vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela ako prirodzenú súčasť svojho života.
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Dejiny umenia — 2 hodiny týždenne.

Predmet dejiny umenia umožňuje mladým ľuďom estetické osvojovanie umenia ako odrazu spoločenského života, ako prejavu hmotnej i duchovnej kultúry ľudstva prostredníctvom jeho vnímania, prežívania, chápania a hodnotenia.

Obsah predmetu, zodpovedajúci požiadavkám učebných osnov a štandardov, je rozvrhnutý do dvoch ročníkov štúdia. V 3. ročníku žiaci svoje poznatky získané na hodinách umenia a kultúry prehlbujú v oblasti umenia praveku, staroveku, stredoveku a novoveku.

Žiaci získavajú informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom dedičstve. Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo vzťahu k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom.
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Hlavným cieľom predmetu dejiny umenia je rozvoj socio-efektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet dejiny umenia rozvíja u žiakov rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexie svojich estetických zážitkov, vedomosti o významných umeleckých dielach zo svetovej i domácej tradície.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Dejiny umenia — 6 hodín týždenne.

Predmet dejiny umenia v 4. ročníku rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.

Obsah predmetu v 4. ročníku, zodpovedajúci požiadavkám učebných osnov a štandardov, nadväzuje na učivo 3. ročníka a zahŕňa oblasť moderného umenia, umenia 20. storočia, oblasť filmu, divadla, hudby a folklóru. Zároveň žiaci získavajú vedomosti a rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej tvorbe.
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Cieľom predmetu dejiny umenia je rozvíjať u žiakov zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám, ako aj pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v každodennom živote. Predmet tiež rozvíja kultivovanú vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť žiakov, ich schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií.

Naši vyučujúci

  • PhDr. Ingrid Kerestúriová
  • Mgr. Alena Palírová

Súťaže

Fotografia Academica

Fotografická súťaž s možnosťou prezentovať svoju tvorbu a urobiť ďalší krok na ceste do sveta fotografického umenia

Umelecké črevo

Medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie

Zelený svet 2018

Vzťah človeka k prírode a životnému prostrediu v umeleckom prejave

Exkurzie