Telesná a športová výchova

Charakteristika predmetu

Telesná a športová výchova vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Cieľom predmetu je vytvárať u žiaka vlastnú pohybovú identitu a pohybovú gramotnosť. Žiak si má osvojiť pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia pred civilizačnými chorobami. TSV je potrebné chápať aj ako prostriedok na úpravu zdravotných problémov.

Zdravotná telesná výchova je špecifická forma TSV určená pre zdravotne oslabených jedincov. Na našom gymnáziu sa vyučuje na samostatných hodinách. Jej cieľom je špecifickým cvičením odstrániť oslabenie, znížiť stupeň oslabenia, zlepšiť zdravotný stav, ak sa nedá zlepšiť, aspoň udržať daný zdravotný stav a zabrániť jeho zhoršovaniu.

Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží a my sa často tešíme z ich skvelých úspechov. Zapájame sa do súťaží v týchto športových disciplínach: nohejbal, plávanie, futsal, atletika, basketbal, bedminton, florbal, futbal, gymnastika, orientačný beh, cezpoľný beh, šach, volejbal a hádzaná. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ako je Regionálne centrum mládeže, Školský šport, Mestská časť Košice – Staré Mesto, Splavujeme.sk, Kamikse, MMM, DofE, Bezpečný prístav OZ a inými.

Kurzy

Účelové cvičenie

Cvičenie je určené pre 1. a 2. ročník a koná sa na jeseň a na jar. Okrem prechádzky v prírode a povinných zaujímavých stanovíšť býva na týchto jednodňových kurzoch zabezpečený Workshop Košickej záchranky, kde si žiaci môžu vypočuť fundované prednášky a príbehy našich záchranárov a môžu si aj reálne vyskúšať umelé dýchanie, masáž srdca či postup pri poskytovaní prvej pomoci. Ďalšia zaujímavá spolupráca býva s Občianskym združením Detská železnica Košice, ktorá umožňuje žiakom interaktívne zažiť akčný program, v ktorom dostanú základy sebaobrany, zažijú hasičský dobrovoľný zbor v akcii a taktiež si majú možnosť vyskúšať po odbornom výklade zásady prvej pomoci.

Kurz na ochranu života a zdravia

Je určený žiakom 3. ročníka a je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Obsahovými štandardmi sú teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. Kurz sa realizuje internátnou formou v Škole v prírode v Kysaku a dennou dochádzkou v Košiciach a v jeho okolí. Cieľom kurzu je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote, v praxi aplikovať zdravotnícku prípravu. Najzaujímavejšou časťou je pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. Súčasťou praktickej časti sú outdoorové aktivity — splav rieky Hornád, lezenie na Jánošíkovej bašte, lukostreľba, streľba zo vzduchových zbraní, stavanie ohniska a príprava jedla na ohni. Pri obľúbenej nočnej hre si žiaci precvičujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na účelovom cvičení v 1. a 2. ročníku, upevňujú si psychickú odolnosť a učia sa kooperovať v malých skupinách.

Základný lyžiarsky kurz

Kurz je určený žiakom 1. ročníka. Koná sa v jednom zo slovenských lyžiarskych stredísk, ktoré je náročnosťou vhodné na zjazdové a bežecké lyžovanie. K dobrej nálade na kurze prispieva aj večerný spoločenský program — diskotéky, spoločenské a stolné hry. Počas večerných animačných programov si žiaci upevnia kolektív, dôkladnejšie sa spoznávajú, naučia sa súdržnosti, spolupatričnosti a spoľahlivosti. Záver kurzu patrí pretekom na svahu, kde si žiaci merajú sily a preukážu tak nadobudnuté schopnosti a zručnosti. Pri tomto type kurzu sa uplatňuje štátny príspevok, čo umožňuje takmer 100 % účasť žiakov.

Plavecký výcvik

Kurz je určený žiakom 2. ročníka. Plavecký výcvik zvyčajne prebieha v hotelovom komplexe s bazénom v destinácii pri mori a zohľadňuje plaveckú úroveň žiakov. Po základnom a zdokonaľovacom výcviku žiaci radi predvádzajú nadobudnuté zručnosti v slanej morskej vode. Kurz získal popularitu nielen vďaka slniečku, plážovému volejbalu a tímovým hrám v mori, ale aj vďaka zaujímavým fakultatívnym výletom. Kurz sa organizuje letecky koncom školského roku.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Dana Bugorčíková
  • PaedDr. Zuzana Novotná
  • Mgr. Daniela Siváková

Športové krúžky na škole

Volejbalový, športový a turistický krúžok sa tešia veľkej obľube.

Na volejbalovom krúžku sa žiaci učia základy volejbalu a prehlbujú sa získané zručnosti zo základných škôl, alebo zo športových klubov. Žiaci z volejbalového krúžku tvoria školský volejbalový tím, ktorý reprezentuje školu v stredoškolskej volejbalovej lige.

Športový krúžok sa teší veľkej priazni vďaka outdoorovým aktivitám, ku ktorým sa ráta turistika, či jednodňové lyžiarske výlety.

Na športovo-turistickom krúžku sú žiaci, ktorí radi trávia čas v lone prírody. Cieľom krúžku je spoznávať prírodné krásy a kultúrno-historické pamiatky svojho kraja, prekonať svoje hranice na turistických trasách a relaxovať s partiou dobre naladených ľudí.

Akcie a podujatia

Medzinárodný maratón mieru

Každý rok zostavujeme dva organizačné tímy zo žiakov a učiteľov, ktoré pomáhajú na občerstvovacej a osviežovacej stanici počas svetoznámeho MMM.

Noc na Šrobárke

Na akcii Žiackej rady organizuje kabinet TSV volejbalový a stolnotenisový turnaj žiakom prvého ročníka. Žiaci sa zapájajú do rôznych spoločensko-vedomostných hier a napokon sa vybláznia na diskotéke v telocvični. Na akcii nechýba dobrá zábava, upevňujú sa kolektívy tried a žiaci po prebdetej noci strávenej na karimatkách v svojich triedach v ranných hodinách opúšťajú školu so zalepenými očami, no sú plní neopakovateľných zážitkov.

Školské športové turnaje

V rámci súperenia medzi triedami sa v škole koná volejbalový, futbalový, florbalový turnaj a stolno-tenisový turnaj.

Vodné športy

V rámci akcie Vodné športy v Košiciach (Water sports open day) si každoročne môžu žiaci vyskúšať základy kanoistiky, windsurfingu a vodného lyžovania v mestskej časti sídliska nad Jazerom.

Zber papiera

Každoročne pomáhame pri zbere papiera, žiakov sa snažíme motivovať k ochrane životného prostredia a podporovať ich environmentálne uvedomenie. Túto akciu má na starosti Žiacka rada, ktorá koordinuje priebeh zberu. Na školskom dvore je pristavený veľký kontajner, do ktorého sa ukladá vyzbieraný papier. Do tejto aktivity sa pravidelne zapájajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj učitelia a nepedagogickí pracovníci. Takýmto ekologickým spôsobom sa na recykláciu dostávajú nepotrebné kopy starých písomiek, obalový materiál a iné veci z papiera.

Šrobárske klzisko

Žiacka rada organizuje Šrobárske klzisko pre žiakov našej školy. Táto obľúbená akcia je so sprievodom kolegýň z kabinetu TSV a ďalších profesorov, ktorí radi vymenia v poobedňajších chvíľach opravovanie písomiek za korčule.

Vonkajšie športové vybavenie školy

Multifunkčné ihrisko

Za múrmi historickej budovy školy sa nachádza moderné multifunkčné ihrisko s večerným osvetlením. Na príjemnom povrchu z umelej trávy žiaci majú možnosť hrať rôzne loptové hry nielen počas hodín TSV, ale aj cez prestávky či voľné hodiny.

Multifunkčné ihrisko na Šrobárke

Šrobárska bouldrovka

Na školskom dvore majú možnosť žiaci bouldrovať na outdoorovej lezeckej stene. Bouldrovanie je určitá forma lezenia, kde sa prekonávajú krátke cesty bez istenia na lane, ale s možnosťou bezpečného dopadu. Žiaci tak majú možnosť priamo na hodinách TSV získať základy boulderingu.

Bouldrovka — lezecká stena na Šrobárke