Ruský jazyk

Charakteristika predmetu

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v pracovnej praxi, sa dôraz pri vyučovaní ruského jazyka kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Ruský jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov vo svete. Pomocou ruského jazyka ako príbuzného slovanského jazyka žiak prekonáva bariéry, čo prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote a v ďalšom štúdiu. Celkové požiadavky pre vzdelávanie v ruskom jazyku vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti pre jazyky, pričom v súlade s ŠkVP pre žiakov, ktorí začínajú na úrovni „začiatočník“, ako aj na vyšších úrovniach je cieľom dosiahnuť po štyroch rokoch štúdia úroveň komunikatívnej kompetencie a dostatočnosti na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, vychádzajúc z predpokladu ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka. Osvojovanie si tohto cudzieho jazyka umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí cieľovej krajiny a ich kultúrne tradície, pestovať potrebu jazykovej gramotnosti, či uvedomiť si perspektívy ruského jazyka v ďalšom štúdiu na vysokej škole, v budúcom povolaní, ako aj v komunikácii v oblasti vedy, obchodu a športu. Snahou je napĺňať uvedené ciele používaním moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem a metód vzdelávania, konkrétne využívať pri vyučovaní čo najširšiu ponuku výučbových programov ruského jazyka zo slovenských webových stránok, ako aj primerané učebné zdroje z ruských webových stránok, pracovať s interaktívnymi cvičeniami v ruskom jazyku formou e-learningu a pod.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácia v ruskom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Cieľ predmetu:

 • seminár je vhodný pre žiakov, ktorí uvažujú o maturite z predmetu ruský jazyk, prípadne ho budú potrebovať na prijímacie pohovory či v ďalšom štúdiu na VŠ,
 • zvyšuje sa kvalita rečových zručností (pohotovosť, rýchlosť, správnosť), zaraďujú sa nové čiastkové rečové zručnosti (dlhšie monologické prejavy, spracovanie autentického textu), pribúdajú nové lexikálne jednotky s cieľom dosiahnutia vysokej úrovne komunikačnej kompetencie,
 • rozširujú sa tematické okruhy, ktoré nie sú obsiahnuté v povinnom učive ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka, ale sú súčasťou maturitnej skúšky,
 • prehlbujú sa gramatické vedomosti a zručnosti žiakov, najmä z oblasti morfológie, syntaxe a štylistiky.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia v ruskom jazyku — 6 hodín týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • predmet je zameraný na prípravu na maturitnú skúšku z ruského jazyka na úrovni B1, prípadne B2,
 • dôraz sa kladie na upevňovanie a zdokonalenie vedomostí a komunikačných schopností, predovšetkým v rámci situačných dialógov, monológu, schopnosti vyjadriť a obhájiť svoj názor,
 • rozvíja sa schopnosť pohotovo, plynule a jazykovo správne reagovať v rôznych rečových situáciách,
 • rozširuje sa slovná zásoba k maturitným témam,
 • precvičujú sa receptívne schopnosti — čítanie a počúvanie s porozumením a zdokonaľuje sa úroveň písomnej produkcie.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Lenka Alieva, PhD.
 • Mgr. Silvia Oravcová

Súťaže

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ)

cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov stredných škôl v ruskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov. Olympiáda má písomnú a ústnu časť.

Aktivity

Snahou učiteľov je na serveri školy vytvoriť osobitnú položku pre ruský jazyk, ktorej obsahom sú vlastné interaktívne cvičenia a ďalší doplnkový digitálny učebný materiál z povinného, ako aj rozširujúceho učiva ruského jazyka. Učitelia ruského jazyka zorganizujú návštevy kultúrnych a odborných podujatí v ruskom jazyku.

Online cvičenia od vydavateľstva Klett, ktoré vychádzajú z jednotlivých lekcií v príslušných učebniciach sú dostupné zadarmo: vydavatelstvoklett.sk.