Občianska náuka

Charakteristika predmetu

Občianska náuka má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, pomocou ktorých sa budú vedieť orientovať v zložitom systéme noriem a hodnôt súčasnej spoločnosti a budú schopní úspešne sa začleniť do života v demokratickej spoločnosti. Predmet umožňuje žiakom získať základné kompetencie, pomocou ktorých môžu žiť životom aktívneho občana v občianskej demokratickej spoločnosti. Okrem vedomostí a zručností z jednotlivých obsahových okruhov týkajúcich sa života občana v spoločnosti ako celku, si žiaci osvojujú aj prehľad vo vybraných spoločenských oblastiach (základné ekonomické problémy, občan a štát, občan a právo, finančná gramotnosť, človek a spoločnosť, človek ako jedinec, filozofia, religionistika) ktoré ich môžu nasmerovať na ich možné budúce štúdium.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Spoločensko-vedný seminár — 2 hodiny týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií (sociálnych, personálnych, pracovných, v oblasti informačných a komunikačných technológií, k celoživotnému učeniu sa),
 • vedie žiaka k základnej orientácii v otázkach ekonomických, právnych a ústavnoprávnych,
 • oboznamovať žiakov s najdôležitejšími medzinárodnými organizáciami univerzálneho charakteru (OSN) a regionálneho charakteru (, RE),
 • získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote v Slovenskej republike i vo svete,
 • k získavaniu zručnosti pracovať s literatúrou, informáciami,
 • k získavaniu zručnosti riešiť a vyhodnocovať testy,
 • získavať zručnosti s analýzou a výkladom Ústavy Slovenskej republiky,
 • zručnosť pracovať v tíme — malých skupinách, založenú na deľbe práce a kooperácii, obhajobe výsledkov pred celou skupinou,
 • viesť žiakov k zodpovednosti za výsledky svojej práce.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Občianska náuka — 6 hodín týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • poskytovať žiakom základné poznatky o povahe filozofického poznania,
 • poskytovať žiakom základné poznatky o vplyve jednotlivých filozofov na myslenie a konanie človeka,
 • dávať žiakom návod na určitý štýl filozofického myslenia a uvažovania,
 • orientovať žiakov v základných filozofických problémoch — bytia, poznania a človeka,
 • analyzovať odborný text z diel vybraných filozofov, zovšeobecňovať ho a systematizovať poznatky,
 • viesť žiakov k aplikácii vedomostí z iných predmetov pri vysvetľovaní filozofických javov a pri predvídaní ich vývoja v nových súvislostiach,
 • podnecovať žiakov k abstraktnému a kritickému mysleniu, k určitej opatrnosti a dôslednosti v myslení,
 • utvárať v žiakoch schopnosť vypracovať a prezentovať vlastné projekty, seminárne práce a eseje.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Tatiana Andrášová
 • Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
 • Mgr. Veronika Polomská

Súťaže

Mladý Európan

súťaží trojčlenné družstvo zložené zo žiakov 2. a 3. ročníka — súťaž začína regionálnym kolom, z ktorého dve víťazné družstvá postupujú na celoštátne kolo — súťaž pozostáva z testu, tajničky a kvízu na tému Európska únia a jej inštitúcie

Olympiáda ľudských práv (OĽP)

vedomostná súťaž pozostávajúca z riešenia testu, vopred daných téz a riešenia modelových situácií v oblasti ľudských práv

Olympiáda o Európskej únii

online preveriť vedomosti žiakov o Európskej únii

Ekonomická olympiáda (EO)

podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí a vyhľadať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov

Aktivity

Právna výchova

Právna výchova je určená pre žiakov 2. ročníka a prebieha v spolupráci s okresným súdom v Košiciach v rozsahu jednej až dvoch vyučovacích hodín.

Street law — právo na každý deň

Street law prebieha v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Deň otvorených dverí na Ústavnom súde Slovenskej republiky, krajskom a okresnom súde v Košiciach
Projekt Extrémizmus

Projekt Extrémizmus sa uskutočnuje v spolupráci s okresným súdom v Košiciach a právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Beseda s exekútorom

Beseda prebieha v rámci finančnej gramotnosti na tému — problém zadĺženia a vymáhanie dlhov

Návšteva súdneho procesu

Návšetva súdneho procesu sa uskutočnuje na krajskom súde v Košiciach

Exkurzie

Štátna vedecká knižnica pre účastníkov súťaží a olympiád

Dni otvorených dverí na filozofických, právnických fakultách a fakulte verejnej správy