Geografia

Charakteristika predmetu

Máte radi prírodu? Zaujíma vás, prečo vznikajú a ako fungujú základné prírodné zákonitosti, javy a procesy? Chceli by ste vedieť, ako vznikli Himaláje, Kordillery, Plitvické jazerá či Zádielska tiesňava? Viete, v ktorom štáte je najväčšia piesočná duna a najdrahšia ulica v Európe? Prečo v San Franciscu vznikajú zemetrasenia?

Máte dobrodružnú povahu, radi spoznávate nové krajiny, prírodu, ľudí a ich kultúru? Ak by ste boli sprievodcom v cestovnej kancelárii, kadiaľ by ste naplánovali trasu trekingovej dovolenky s názvom „Južná Amerika raz za život“? Vidíte svoju budúcnosť spätú s geografiou a kartografiou? Zaujíma vás geopolitika a neustále sa meniace medzinárodné vzťahy?

Ak áno, v tom prípade ste tí správni kandidáti, ktorých radi privítame na našom gymnáziu!

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z geografie — 2 hodiny týždenne.

Ciele predmetu:

  • voliteľný predmet Cvičenia z geografie odporúčame žiakom 3. ročníka, ktorí plánujú maturovať z geografie a na vysokých školách študovať geografické, kartografické či environmentálne vedné odbory, resp. by sa chceli uplatniť v oblasti cestovného ruchu,
  • cieľom predmetu je zopakovať, systematizovať, precvičiť a doplniť poznatky z fyzickej a humánnej geografie, ktoré nadobudli na hodinách v prvom a druhom ročníku,
  • zároveň chceme rozšíriť poznatky z regionálnej geografie sveta tak, aby žiaci získali komplexný prehľad o súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácii v jednotlivých regiónoch sveta,
  • súčasťou cvičení z geografie je analýza kartografického materiálu rozličného charakteru, získavanie, vyhodnocovanie, porovnávanie a interpretácia údajov získaných z tabuliek, grafov, schém, literatúry či médií.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Geografia — 6 hodín týždenne.

Ciele predmetu:

  • voliteľný predmet Geografia odporúčame žiakom 4. ročníka, ktorí si zvolili geografiu ako jeden zo svojich maturitných predmetov,
  • cieľom predmetu je zopakovať, upevniť, systematizovať, precvičiť a doplniť poznatky z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie, ktoré získali na hodinách geografie počas troch rokov štúdia na našej škole,
  • sú tu zaradené aj rozširujúce témy, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska komplexnej prípravy na maturitnú skúšku a je základom pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok i budúceho štúdia geografie a príbuzných odborov na vysokých školách (geografické vedy, kartografia, environmentalistika, cestovný ruch, geopolitika, medzinárodné vzťahy).

Naši vyučujúci

  • Mgr. Marek Coronič
  • Mgr. Ľudmila Kurcinová
  • Mgr. Ingrid Palenčárová

Súťaže

Geografická olympiáda (GO)

je súťaž vyhlasovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) ako forma dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti na gymnáziu, odborným garantom je Slovenská geografická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je súťaž zameraná na prírodovedné, technické, humanitné a spoločenskovedné odbory, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov

Aktivity

Krúžok prírodných vied

je zameraný na prípravu žiakov na chemickú a geografickú olympiádu a na prácu s talentovanými žiakmi v oblasti chémie a geografie.

Rozširujeme, prehlbujeme a upevňujeme vedomosti, zručnosti a návyky u nadaných a talentovaných žiakov z učiva chémie a geografie 1. a 2. ročníka nad rámec učebných osnov podľa aktuálnych pokynov v chemickej a geografickej olympiáde.

Vytvárame pre žiakov konkurenčné prostredie formou súťaží a vedieme ich k tvorivej spolupráci. Motivujeme a vedieme žiakov k orientácii na geografické, kartografické a environmentálne vedné odbory pri voľbe štúdia na VŠ a budúceho povolania.

Spolupráca

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta — podpora, vedenie a odborný garant pri realizácii geografickej olympiády: geografia.science.upjs.sk.