Geografia

Charakteristika predmetu

Máte radi prírodu? Zaujíma vás, prečo vznikajú a ako fungujú základné prírodné zákonitosti, javy a procesy? Chceli by ste vedieť, ako vznikli Himaláje, Kordillery, Plitvické jazerá či Zádielska tiesňava? Viete, v ktorom štáte je najväčšia piesočná duna a najdrahšia ulica v Európe? Prečo v San Franciscu vznikajú zemetrasenia?

Máte dobrodružnú povahu, radi spoznávate nové krajiny, prírodu, ľudí a ich kultúru? Ak by ste boli sprievodcom v cestovnej kancelárii, kadiaľ by ste naplánovali trasu trekingovej dovolenky s názvom „Južná Amerika raz za život“? Vidíte svoju budúcnosť spätú s geografiou a kartografiou? Zaujíma vás geopolitika a neustále sa meniace medzinárodné vzťahy?

Ak áno, v tom prípade ste tí správni kandidáti, ktorých radi privítame na našom gymnáziu!

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z geografie — 2 hodiny týždenne.

Ciele predmetu:

 • voliteľný predmet Cvičenia z geografie odporúčame žiakom 3. ročníka, ktorí plánujú maturovať z geografie a na vysokých školách študovať geografické, kartografické či environmentálne vedné odbory, resp. by sa chceli uplatniť v oblasti cestovného ruchu,
 • cieľom predmetu je zopakovať, systematizovať, precvičiť a doplniť poznatky z fyzickej a humánnej geografie, ktoré nadobudli na hodinách v prvom a druhom ročníku,
 • zároveň chceme rozšíriť poznatky z regionálnej geografie sveta tak, aby žiaci získali komplexný prehľad o súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácii v jednotlivých regiónoch sveta,
 • súčasťou cvičení z geografie je analýza kartografického materiálu rozličného charakteru, získavanie, vyhodnocovanie, porovnávanie a interpretácia údajov získaných z tabuliek, grafov, schém, literatúry či médií.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Geografia — 6 hodín týždenne.

Ciele predmetu:

 • voliteľný predmet Geografia odporúčame žiakom 4. ročníka, ktorí si zvolili geografiu ako jeden zo svojich maturitných predmetov,
 • cieľom predmetu je zopakovať, upevniť, systematizovať, precvičiť a doplniť poznatky z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie, ktoré získali na hodinách geografie počas troch rokov štúdia na našej škole,
 • sú tu zaradené aj rozširujúce témy, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska komplexnej prípravy na maturitnú skúšku a je základom pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok i budúceho štúdia geografie a príbuzných odborov na vysokých školách (geografické vedy, kartografia, environmentalistika, cestovný ruch, geopolitika, medzinárodné vzťahy).

Naši vyučujúci

 • Mgr. Marek Coronič
 • Mgr. Jana Geročová
 • Mgr. Slavka Ilavská
 • Mgr. Ľudmila Kurcinová
 • Mgr. Ingrid Palenčárová
 • Mgr. Veronika Polomská

Súťaže

Geografická olympiáda (GO)

je súťaž vyhlasovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) ako forma dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti na gymnáziu, odborným garantom je Slovenská geografická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je súťaž zameraná na prírodovedné, technické, humanitné a spoločenskovedné odbory, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov

Ocenenia

školský rok 2021/2022

Geografická olympiáda

3. miesto v krajskom kole (kategória A) — Gabriel Sarkovics

Úspešná riešiteľka v krajskom kole (kategória A) — Ema Kollárová

Geografický korešpondenčný seminár — GeoKos

8. miesto v celoslovenskom kole — Simona Šmagalová

školský rok 2020/2021

Geografická olympiáda

4. miesto v krajskom kole (kategória B) — Kristína Korytková

5. miesto v krajskom kole (kategória A) — Denisa Čontošová

10. miesto v krajskom kole (kategória Z) — Patrik Kišeda

Úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole (kategória Z) — Patrik Kišeda

školský rok 2019/2020

Geografická olympiáda

2. miesto v krajskom kole (kategória B) — Kristína Korytková

Úspešní riešitelia v krajskom kole (kategória Z) — Michaela Grendelová, Martin Košťál, Michaela Mahdalová, B. Háberová, Ján Abosi, Gabriel Hadaš, Viktória Slivková, Zuzana Tekáčová

Úspešná riešiteľka v celoslovenskom kole (kategória B) — Kristína Korytková

Online geografická súťaž GQIQ

3. miesto v celoslovenskom kole — Michaela Grendelová

Úspešná riešiteľka v celoslovenskom kole — Zora Slovinská

Exkurzie

Silická planina

Seminaristi 3. ročníka v spolupráci s fakultou BERG navštívili Silickú planinu.

Priemyselné podniky Slovenska

Navštívili sme Imunu (Šarišské Michaľany) a Slovtan (Liptovský Mikuláš).

Z vyučovacích hodín

Na vyučovacích hodinách podporujeme skupinové vyučovanie.

Pracujeme s modernými aplikáciami. Aplikácia: Vibrometer, zisťujeme aké sú silné otrasy, ak sa povie zemetrasenie o intenzite 6.
Učíme sa pracovať s online mapami a vyhľadávať informácie.

Geografické projekty

Počas dištančného štúdia vytvárali naši študenti bodovo zadané formy projektu z litosféry. Výsledkom boli 3D modely zemského jadra a sopiek, časový vývoj seizmológie ako vedy, denníky prežitých katastrofických udalostí, náučné, vysvetľujúce učebnice litosféry pre menších žiakov, literárne formy (básne o Zemi) a spoločenské hry s tematikou zemského jadra.

Bádateľské vyučovanie

Skúšame, ktorá „láva“ či džús alebo med vytvorí viac bublín.

Upracte si skriňu

Riešili sme problematika textilného priemyslu, napríklad aj v regióne JV Ázie. Ekonomický atlas Harvardskej univerzity v exporte uvádza dominantné postavenie štátu Bangladéš.

S druhákmi sme sa to rozhodli overiť v praxi, na našom oblečení. Naši žiaci dostali za úlohu vytriediť si oblečenie a zároveň skúmať jeho pôvod. Svoje zistenia sme si zapísali do tabuľky, grafu alebo vytvorili online mapu. Po návrate do školy sme diskutovali o sociálnych, ekonomických a ekologických dopadoch, pozitívach a negatívach textilného priemyslu.

Geografia v meste

Žiaci sa na Hlavnej ulici rozdelili do skupín. Do aktivít bola zapojená i technika. Najprv mali urobiť fotografiu Štátnej vedeckej knižnice presne z miesta, ako bola vytvorená kedysi. Robili sme fotografie zvierat, stromov a autobusových príchodov a odchodov. Kedy ráno prichádza na Námestie osloboditeľov prvá 32?

O pár krokov ďalej nás čakali potraviny „Fajne“ a v nich sme mali zistiť odkiaľ pochádzajú uhorky, paradajky, …? Zo Slovenska, Talianska či Španielska? A to ešte nie je všetko. Predstavte si, že sa ocitnete v cudzine a máte iba domácu menu. Koľko peňazí máte v skutočnosti, ak vezmete do úvahy koruny, doláre či kuny? V závere sme hľadali cudzinca, ktorého sme sa pýtali na dôvody pobytu na Slovensku. Zistili sme, že mnohí prišli kvôli hokejbalovým majstrovstvám sveta, filmovému festivalu, či štúdiu.

Tvorba online máp

V prostredí Google Maps je jednoduché vytvoriť si vlastnú mapu, čo je užitočné napríklad pri ktorejkoľvek dovolenke. Na hodinách vytvárame rôzne mapy, napríklad dopravné spojenia medzi Košicami a ďalšími mestami, či dedinami Slovenska, trasu sťahovavých vtákov medzi Slovenskom a Afrikou, povrchové celky Afriky, …

Spolupráca

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta — podpora, vedenie a odborný garant pri realizácii geografickej olympiády: geografia.science.upjs.sk.