Etická výchova

<

Charakteristika predmetu

Poslaním predmetu etická výchova, ktorý patrí medzi voliteľné predmety v 1. a 2. ročníku je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k životu a k prírode, spolupráca a prosociálnosť zaujímajú významné miesto. Neposkytuje iba informácie o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov.

Jej hodnotový rozmer spočíva vo vzájomnom ľudskom porozumení a spolužití, pod ktorým rozumieme humánny súcit a ľudskosť ako morálnu kategóriu človeka, súvisiacu s jeho úsilím prežívať harmonický a šťastný život v súlade s ním vytvoreným ideálom. Na rozvíjanie etických postojov majú rozhodujúci vplyv zážitky a skúsenosti, či už vlastné, alebo iných ľudí. Preto súčasťou procesuálnej stránky predmetu je etická reflexia, po ktorej nasleduje experimentovanie alebo nácvik v podmienkach triedy s cieľom prenosu do každodenného života. Efektivita a cieľové naplnenie hodín etickej výchovy sú podmienené vzájomnou súčinnosťou jej všetkých zložiek, čo ovplyvňuje aj každý učiteľ svojím správaním a vzťahom k žiakom i k predmetu.

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti, rozvíjať a zdokonaľovať základné etické postoje a spôsobilosti, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov, vysvetliť princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ktoré umožnia pochopiť a tolerovať správanie a názory spolužiakov a spoluobčanov, osvojiť si dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, rozvíjať morálny úsudok a zmysel pre zodpovednosť, definovať základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami, osvojiť si základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými hodnotami a normami.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Lenka Alieva, PhD.
  • Mgr. Barbora Dudášová
  • Mgr. Dana Kušnírová, PhD.
  • Mgr. Katarína Horváthová