Dejepis

Charakteristika predmetu

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.

Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti, ako aj k demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Seminár z dejepisu — 2 hodiny týždenne.

Jeho obsahom je rozšírenie vedomostí, zručností a návykov študentov nad rámec povinného učiva vo vybraných témach od praveku po novovek ako vo svetových, tak aj v národných dejinách. Zvláštna pozornosť je venovaná aj regionálnym dejinám, pričom práve v tejto téme sa rozvíja skupinová a individuálna práca študentov pri spracovaní samostatných projektov a ich prezentácii za pomoci informačných a komunikačných technológií.

Ciele predmetu:

 • utvárať a formovať kritické vedomie, porozumieť histórii,
 • poznávať historické pramene — vedieť pracovať s kontradikčnými, kontroverznými prameňmi, rozlišovať fakty a ich výklad,
 • pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom,
 • osvojiť si techniku písania odborného historického textu, napísať samostatnú alebo skupinovú prácu s pomocou informačných a komunikačných technológií.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Dejepis — 6 hodín týždenne.

Vo 4. ročníku si v rámci voliteľného predmetu žiaci rozširujú, prehlbujú a upevňujú svoje odborné vedomosti zručnosti a návyky s cieľom kvalitne sa pripraviť na maturitnú skúšku, prípadne aj na prijímacie pokračovanie na vysokú školu. Naďalej pokračuje chronologické a synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín, kombinuje sa však v poslednom ročníku s tematickým prehlbovaním učiva, pričom sa kladie dôraz najmä na syntézu a hodnotiace posudzovanie historických udalostí, javov a procesov.

Ciele predmetu:

 • pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom,
 • rozvíjať komplex kompetencií — spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy,
 • rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti,
 • osvojiť si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Tatiana Andrášová
 • Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
 • Mgr. Ľudmila Kurcinová
 • Mgr. Jana Labunová
 • Mgr. Zuzana Trnková

Súťaže

Učitelia vedú žiakov k rozvíjaniu schopnosti kriticky a tvorivo myslieť a tvorivým spôsobom získané poznatky aplikovať; toto je podporované účasťou na olympiádách — Dejepisná olympiáda (DO), ale i v školských a regionálnych súťažiach — Košice včera a dnes, prípadne Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) z dejepisu.

Exkurzie

Učitelia organizujú exkurzie na historicky významné miesta, návštevy múzeí, aktuálnych historických výstav a expozícií a pod., vedú tak žiakov k porovnávaniu teoreticky získaných znalostí s realitou — kompetencie k učeniu, kompetencie občianske.

Súčasťou vzdelávacích stratégií je organizácia historických exkurzií:

 • 1. ročník — Spišský hrad, Levoča,
 • 2. ročník — Kežmarok,
 • 3. ročník — Židovské múzeum v Prešove, Bratislava, Krakov – Osvienčim, Dukla.

Naši učitelia sa spolupodieľajú aj na organizácii medzipredmetových exkurzií, napr. v spolupráci s predmetovou komisiou nemeckého jazyka na exkurziách do Drážďan, Salzburg — Mníchov, kde zabezpečujú historický rozmer exkurzie. Už tradičnou súčasťou vyučovania sú tematické exkurzie v historickom centre Košíc, ako aj účasť na aktuálnych historických podujatiach — prednáškach, výstavách, organizovaných odbornými organizáciami a inštitúciami, napr. Spoločenskovedným ústavom Slovenskej akadémie vied, katedrou histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v Prešove a i.