Dejepis

Charakter predmetu

Cieľmi dejepisu sú:

 • Zlepšovať naše rozhodovanie a úsudok.
  Žiaci sa učia o mnohých zaujímavých osobnostiach, zhodnocujú ich rozhodnutia a dopady pre ďalší spoločenský vývoj.
 • Ukazovať modely dobrého a zodpovedného občianstva u nás.
  Žiaci diskutujú o kladných, záporných stránkach udalostí.
 • Vedieť ako sa poučiť z chýb tých druhých a aj vlastných.
  Problémy, ktorým čelili naši predkovia sú podobné akým čelíme my. Analýzou dávnych riešení získavajú žiaci schopnosť aplikovať tieto skúsenosti na súčasné problémy.
 • Porozumieť rôznym zmenám a spoločenskému vývoju.
  Žiaci spoznávajú rôznorodé kultúry a rôznych ľudí. Učíme ich, nepozerať sa na to ako na problém inakosti, ale ako výhodu rozmanitosti.

LEBO: História nie je pohľad, ale zodpovednosť.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Seminár z dejepisu — 2 hodiny týždenne.

Jeho obsahom je rozšírenie vedomostí, zručností a návykov študentov nad rámec povinného učiva vo vybraných témach od praveku po novovek ako vo svetových, tak aj v národných dejinách. Zvláštna pozornosť je venovaná aj regionálnym dejinám, pričom práve v tejto téme sa rozvíja skupinová a individuálna práca študentov pri spracovaní samostatných projektov a ich prezentácii za pomoci informačných a komunikačných technológií.

Ciele predmetu:

 • utvárať a formovať kritické vedomie, porozumieť histórii,
 • poznávať historické pramene — vedieť pracovať s kontradikčnými, kontroverznými prameňmi, rozlišovať fakty a ich výklad,
 • pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom,
 • osvojiť si techniku písania odborného historického textu, napísať samostatnú alebo skupinovú prácu s pomocou informačných a komunikačných technológií.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Dejepis — 6 hodín týždenne.

Vo 4. ročníku si v rámci voliteľného predmetu žiaci rozširujú, prehlbujú a upevňujú svoje odborné vedomosti zručnosti a návyky s cieľom kvalitne sa pripraviť na maturitnú skúšku, prípadne aj na prijímacie pokračovanie na vysokú školu. Naďalej pokračuje chronologické a synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín, kombinuje sa však v poslednom ročníku s tematickým prehlbovaním učiva, pričom sa kladie dôraz najmä na syntézu a hodnotiace posudzovanie historických udalostí, javov a procesov.

Ciele predmetu:

 • pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom,
 • rozvíjať komplex kompetencií — spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy,
 • rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti,
 • osvojiť si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Tatiana Andrášová
 • Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
 • Mgr. Ľudmila Kurcinová
 • Mgr. Dana Kušnírová, PhD.
 • Mgr. Jana Labunová
 • Mgr. Zuzana Trnková

Súťaže

Tvorivosť a kritické myslenie je podporované účasťou na súťažiach:

 • Dejepisná olympiáda
 • Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií
 • Stredoškolská odborná činnosť
 • Košice — včera a dnes
 • Školská súťaž „Rok historických výročí“: pre 12 trojčlenných tímov našich Šrobárčanov sme zorganizovali súťaž zameranú nielen na vedomosti, ale aj na tvorivosť.

  V tomto roku si okrem iných pripomíname aj tieto výročia: 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka, 60 rokov od prvého letu človeka do vesmíru, 20 rokov od pádu „Dvojičiek“ a 500 rokov od objavnej plavby F. Magalhaesa v Tichom oceáne a jeho úmrtia. Práve tieto udalosti tvorili obsah našej súťaže.

  • 1. miesto — tím z 3.C: Tomáš Kondáš, René Dedinský a Jakub Lašovský
  • 2. miesto — tím z 3.D: Katarína Nagyová, Zora Slovinská a Eliška Filipová
  • 3. miesto — tím z 1.E: Scarlett Zini, Sofia Kováčová, a Eliška Tkáčová

  Fotogaléria — Školská súťaž „Rok historických výročí“ →

  Prezentácia — Vedomostný kvíz 2021 →

Ocenenia

školský rok 2021/2022

Dejepisná olympiáda

5. miesto — Rebeka Fiedlerová

Úspešné riešiteľky — Annamária Hintošová, Bianka Harachová

Prezentácia — Spomienkový optimizmus (starí rodičia spomínajú) →

Stredoškolská odborná činnosť

2. miesto v krajskom kole (kategória História, filozofia, právo) — Daniel Lacko

Úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole — Daniel Lacko

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

5. miesto v krajskom kole — Tomáš Kondás, Jakub Lašovský, René Dedinský

Fotografia — Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií →

Archeologická súťaž

1. miesto v celoslovenskom kole — Aleš Kuchta

2. miesto v celoslovenskom kole — Michaela Mahdalová, Anna Gumanová

Fotografia — Archeologická súťaž (1. miesto) →

Fotografia — Archeologická súťaž (2. miesto) →

školský rok 2020/2021

Dejepisná olympiáda

3. miesto v krajskom kole — Katarína Nagyová

Fotografia — Dejepisná olympiáda →

Prezentácia — Rocker za socializmu (aké to bolo) →

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

5. miesto v krajskom kole — Daniel Lacko, Natália Slivková, Dominica Valerie Roman

Fotografia — Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií →

Archeologická súťaž

Čestné uznanie Archeologický ústav SAV — Dominica Valerie Roman, Sára Herditzká

Brožúra — Tajomstvo spod Tatier →

školský rok 2019/2020

Dejepisná olympiáda

2. miesto v krajskom kole — Zuzana Lovászová

12. miesto v celoslovenskom kole — Zuzana Lovászová

Prezentácia — Košické dotyky s Nežnou revolúciou →

Exkurzie

Učitelia organizujú exkurzie na historicky významné miesta, návštevy múzeí, aktuálnych historických výstav a expozícií a pod., vedú tak žiakov k porovnávaniu teoreticky získaných znalostí s realitou — kompetencie k učeniu, kompetencie občianske.

Súčasťou vzdelávacích stratégií je organizácia historických exkurzií:

 • 1. ročník — archeologická lokalita Nižná Myšľa,
 • 3. ročník — Dukla, Krakov – Osvienčim.

Naši učitelia sa spolupodieľajú aj na organizácii medzipredmetových exkurzií, napr. v spolupráci s predmetovou komisiou nemeckého jazyka na exkurziách do Drážďan, Salzburg — Mníchov, kde zabezpečujú historický rozmer exkurzie. Už tradičnou súčasťou vyučovania sú tematické exkurzie v historickom centre Košíc.

Dukla

Dukla (Pamätník čs. armádneho zboru, vyhliadková veža) — Údolie smrti (medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku — symbolizuje ju 8 tankov T-34/85) — Vojensko-historické múzeum vo Svidníku.

Osvienčim

Aktivity mimo vyučovacích hodín

Účasť na aktuálnych historických podujatiach — prednáškach, výstavách, organizovaných odbornými organizáciami a inštitúciami, napr. Spoločenskovedným ústavom Slovenskej akadémie vied, katedrou histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v Prešove a i., Oblastným archívom v Košiciach, Nadáciou Milana Šimečku.

Beseda s Milanom Kňažkom

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnila beseda s Milanom Kňažkom.

Projekt I walks

Projekt Nadácie Milana Šimečku I Walks je príklad vzdelávania, ktorý využíva video svedectvá preživších holokaustu a prepája ich s konkrétnymi miestami na Slovensku. My sme sa prešli po Košiciach.

Počas prechádzky sme si vypočuli príbehy pamätníkov v online prostredí. Sprievodca pomedzi to vysvetľoval vývoj genocídy a jej dôsledky v meste Košice. Miesta kam chodíme sme zrazu videli aj inými očami.

Projekt Študenti po stopách totality

Je to vzdelávací projekt Nadácie Milana Šimečku, ktorý prehlbuje znalosti mladých ľudí o období komunistického režimu v Československu. Náš študentský tím v zložení Veronika Mlynská zo 4.A, Danka Čechová z 3.D, Zuzka Lovászová z 3.D a Miška Grendelová z 2.D v šk. roku 2020/2021 metódou oral history spracovali tri regionálne príbehy ľudí, ktorých rôznym spôsobom zasiahla totalita.

Z vyučovacích hodín

Bostonské pitie čaju

Bostonské pitie čaju je udalosť, v ktorej osadníci vyhádzali čaj do mora, čím protestovali proti zvyšovaniu daní Britmi. Na hodinách, keď pracujeme s témou Americkej revolúcie, tak motivujeme žiakov k práci s touto témou pitím čaju.

Historické romány na dejepise

Skúmať históriu môžeme rôznymi spôsobmi. Naši druháci ju spoznávajú prostredníctvom príbehov ľudí a prežívajú tak osudy hrdinov s nimi. V priebehu školského roka čítajú historické romány. Následne hľadajú nosné myšlienky, porovnávajú s historickou pravdou a napíšu pár viet, ktoré ich oslovia.

Odporúčané historické romány, inšpirujte sa →

Historické filmy na dejepise

Fotka, obrázok, film je pri učení dejepisu často efektívnejšie ako slovo. Tretiaci v rámci učenia sa o druhej svetovej vojne a období socializmu v našich dejinách si vyberú filmy z týchto období, pozrú si ich. Na hodine o nich diskutujeme, zhodnocujeme konanie hlavných hrdinov.

Odporúčané historické filmy, inšpirujte sa →

Hľadáme barokové pamiatky po Košiciach

S prvákmi sa každoročne vydávame po stopách barokových pamiatok. Urobíme si fotku, porozprávame si informácie o znakoch pamiatky, zhodnotíme jej súčasné využitie.

Tretiaci učili prvákov o Nežnej revolúcii pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie aule našej školy.

Výstava o Nežnej revolúcii vo Verejnej knižnici Jána Bocatia.

Zážitkový dejepis v centre Košíc

Skupinová práca — hľadanie zaujímavostí na budovách v centre mesta:

 • 1. ročník — stredoveké Košice,
 • 2. ročník — Košice v 19. storočí,
 • 3. ročník — Košice v 20. storočí.