Oznam o vydávaní polročných výpisov

Podľa § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2019 žiaci dostanú výpis známok.

Riadne vysvedčenie za obidva polroky žiaci dostanú na konci šk. roku 2018/2019. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o vydanie vysvedčenia za 1. polrok na základe písomnej žiadosti.