Archív: Kolektívna zmluva (2018)

Kolektívna zmluva
medzi Gymnáziom, Šrobárova 1 v Košiciach
a
ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
na rok 2018

Článok 1
Zmluvné strany

 1. Zamestnávateľ
  Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach
  Zástupca zamestnávateľa
  PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
 2. Odborová organizácia
  ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
  Zástupca odborovej organizácie
  Mgr. Tatiana Andrášová, predsedkyňa

Článok 2
Úvodné ustanovenia

 1. Táto Kolektívna zmluva (ďalej „KZ“) je uzavretá v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 (Zákonník práce, ďalej „ZP“), zákona č. 552/2003 (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme), zákona č. 553/2003 (Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) v znení neskorších úprav a príslušnej účinnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej „KZVS“) a upravuje vzájomné a pracovnoprávne vzťahy medzi zmluvnými stranami a zamestnancami zamestnávateľa.
 2. Táto KZ je vyhotovená ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v štyroch rovnopisoch podpísaných oboma zmluvnými stranami, z ktorých po dva dostanú bezodkladne po podpísaní obe zmluvné strany.
 3. Zmeny a doplnenia tejto KZ je možné uskutočňovať len písomnou formou za podmienky písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
 4. Táto KZ je účinná v čase 01.01.2018 – 31.12.2018.

Článok 3
Základné vzájomné vzťahy zmluvných strán

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje:
  1. vopred žiadať zamestnávateľa o poskytnutie priestorov a času na podujatia odborovej organizácie na pracovisku,
  2. prizývať zástupcu zamestnávateľa na rokovania svojich orgánov, ak to bude žiaduce vzhľadom na prerokovávané záležitosti,
  3. bez zbytočného odkladu informovať zamestnávateľa o vzniku situácie vedúcej k ohrozeniu sociálneho mieru,
  4. bez zbytočného odkladu informovať zamestnávateľa o personálnych zmenách na úrovni predsedu ZO OZ.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje:
  1. za predpokladu splnenia podmienky 1.a) v primeranom rozsahu poskytnúť priestory na schôdze resp. iné podujatia odborovej organizácie na pracovisku,
  2. za predpokladu splnenia podmienky 1.a) umožniť uskutočnenie schôdze, resp. iného podujatia odborovej organizácie v čase, v ktorom nie je narušený pracovný proces a nevznikajú zvýšené organizačné nároky na zabezpečenie pracoviska,
  3. umožniť odborovej organizácii v primeranom rozsahu používať telefón, kancelársku a výpočtovú techniku zamestnávateľa na náklady zamestnávateľa pre účely plnenia úloh odborovej organizácie,
  4. umožniť odborovej organizácii na náklady zamestnávateľa zriadenie a prevádzku e-mailovej schránky a využívanie internetu v primeranom rozsahu pre účely plnenia úloh odborovej organizácie,
  5. vyčleniť primeraný priestor na uverejňovanie informácií odborovej organizácie.
 3. Používanie a tvorba prostriedkov sociálneho fondu, informovanie o používaní prostriedkov sociálneho fondu:
  1. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený 1,25% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
  2. Zamestnávateľ poskytne zo sociálneho fondu na zabezpečenie slávnostného stretnutia pri príležitosti začatia a ukončenia školského roka a pri príležitosti Dňa učiteľov príspevok v súlade s možnosťami sociálneho fondu podľa dohody s odborovou organizáciou. Zamestnávateľ môže po dohode s odborovou organizáciou na podobný účel poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu aj pri iných príležitostiach.
  3. Zamestnávateľ v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku odovzdá odborovej organizácii správu o tvorbe a používaní prostriedkov sociálneho fondu za predchádzajúci kalendárny rok a uvedie predpokladanú výšku finančných prostriedkov sociálneho fondu na aktuálny kalendárny rok. Na základe daných informácií pripraví ZO OZ návrh čerpania prostriedkov sociálneho fondu na aktuálny rok, ktorý bude prerokovaný s vedením školy a následne schválený.
  4. Odborová organizácia bude písomne informovaná o každom použití prostriedkov sociálneho fondu, ktoré nebolo zahrnuté v návrhu čerpania prostriedkov sociálneho fondu na aktuálny rok.

Článok 4
Individuálne práva zamestnancov a záväzky zamestnávateľa

 1. Plat
  Zamestnávateľ sa zaväzuje:
  1. postup v rozhodovaní o určovaní osobných príplatkov je založený spravidla na bodových kritériách prerokovaných s odborovou organizáciou, v ktorých je jednotlivým činnostiam, resp. dôvodom priradený bodový rozsah a kritériá sú uvedené vo Vnútornom pracovnom poriadku školy pre zamestnancov,
  2. pri osobnom rozhovore oboznámiť každého zamestnanca o jemu pridelených bodoch podľa jednotlivých kritérií a v prípade záujmu zamestnanca doložiť to aj písomnou formou,
  3. pri príležitosti životného jubilea 50 rokov udeliť zamestnancovi odmenu vo výške jedného funkčného platu,
  4. v zmysle §7 odst. 4 a 5 zákona 553/2003 Z z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaradí zamestnávateľ do najvyššej platovej tarify platovej triedy, nezávisle od dĺžky započítanej praxe, zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti: manuálne pracujúci zamestnanci (kuchárky, pomocníčky v kuchyni, školníci, upratovačky), hospodárka školy, sekretárka školy, ekonomický zástupca, vedúca školskej jedálne a správcovia siete.
 2. Stravovanie
  1. Zamestnávateľ prispieva zo sociálneho fondu na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca príspevkom vo výške 0,30 EUR. Zamestnávateľ prispieva na jeden stravný lístok pre zamestnanca v prípade, že zamestnávateľ nezabezpečí stravu, príspevkom vo výške 0,30 EUR. V súlade s §7, ods. (2) zák. č. 152/1994 (Zákon o sociálnom fonde) zamestnávateľ tento príspevok poskytne aj dôchodcovi, ktorý bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom v čase svojho odchodu do dôchodku a je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom podľa §226 alebo §228a ZP, a to v dňoch, v ktorých mu zamestnávateľ zabezpečí stravu podľa §152, ods. (2) ZP.
  2. Zamestnávateľ môže povoliť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení dôchodcom, ktorí odišli do dôchodku z pracovného pomeru so zamestnávateľom, alebo odpracovali u zamestnávateľa aspoň 15 rokov, za rovnakých organizačných a cenových podmienok ako riadnym zamestnancom (s výnimkou príspevkov zamestnávateľa na stravu podľa 2.a) a §152 ZP).
 3. Rekreačná starostlivosť
  Zamestnávateľ vytvorí organizačné a časové podmienky v rozsahu najmenej jedného pracovného dňa na začiatku hlavných prázdnin pre účely účasti zamestnancov na relaxačnom pobyte organizovanom odborovou organizáciou. Zamestnávateľ umožní zamestnancom čerpať na tento účel náhradné voľno alebo dovolenku. Zamestnávateľ poskytne na účel účasti na tomto pobyte zo sociálneho fondu príspevok pre zamestnancov v súlade s možnosťami sociálneho fondu podľa dohody s odborovou organizáciou.
 4. Dovolenka
  Ročná výmera dovolenky je určená v KZVS. Zamestnávateľ môže umožniť po vzájomnej dohode so zamestnancom čerpanie náhradného voľna alebo dovolenky pre vážne osobné dôvody zamestnanca aj v čase riadneho vyučovania v rozsahu nevyhnutnom na riešenie vzniknutej mimoriadnej situácie.
 5. Pracovný čas
  Dĺžka pracovného času zamestnanca je 37 a ½ hodiny a jeho rozpis je daný vo Vnútornom pracovnom poriadku školy pre zamestnancov.

V Košiciach dňa 21.12.2017

PaedDr. Zlatica Frankovičová, v.r.
zástupca zamestnávateľa

Mgr. Tatiana Andrášová, v.r.
zástupkyňa ZO OZ