Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v školskom roku 2023/2024 otvoríme 5 tried prvého ročníka so 150 žiakmi.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2023.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 4. mája 2023,
  • v druhom termíne 9. mája 2023.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: Podmienok na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (PDF — 314 kB) →

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →