DP — School Mission Statement

School Mission Statement

We strive to prepare all students to become life-long learners and responsible citizens both locally and globally ready to meet the challenges of the future. In partnership with families and community, our goal is to create relevant learning opportunities for students — both inside and outside the classroom — that help them develop the knowledge, critical thinking skills and character necessary to succeed in a technologically advanced world.

  • — Approved by the school teachers, 29/03/2022

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.