1. Zoznam uchádzačov s vopred pridelenými kódmi je zostavený podľa výsledkov prijímacieho konania.
  2. Uchádzači sú zoradení podľa celkového počtu dosiahnutých bodov.
  3. Riaditeľka školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage).
  4. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí poslali potvrdenie o nenastúpení.
  5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ďakujeme Vám všetkým za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Všetkým žiakom želáme veľa úspechov.