Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:30 hod.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivá odovzdajte elektronicky prostredníctvom EduPage.

Harmonogram na prvý týždeň:

(štvrtok)

 • 9:00 hod. — príchod žiakov priamo do tried
 • 9:30 hod. — slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
 • 9:30 – 10:45 hod. — triednická hodina

Školská jedáleň v tento deň nevydáva obedy.

(piatok)

 • 1. ročník — triednická hodina: 1. – 5. vyučovacia hodina
 • 2. ročník — triednická hodina: 1. – 4. vyučovacia hodina
 • 3. ročník — triednická hodina: 2. – 5. vyučovacia hodina
 • 4. ročník — triednická hodina: 3. – 6. vyučovacia hodina
 • Preberanie učebníc — prvý ročník:
  • 1.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 1.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 1.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 1.D — 4. vyučovacia hodina,
  • 1.E — 5. vyučovacia hodina.

Vydávanie obedov bude podľa harmonogramu, ktorý zašleme prostredníctvom EduPage.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).