Na prelome mesiacov september a október sme si so študentmi 2. ročníka na hodinách dejepisu vyšli do centra Košíc, aby sme si niektoré uhorské dejinné udalosti pripomenuli prostredníctvom historických pamiatok, ktoré sa nachádzajú na Hlavnej ulici. Úlohou študentov bolo pripraviť si krátky príspevok o vybraných pamiatkach, ako súvisia s preberaným učivom, a následne informácie prezentovať spolužiakom priamo na Hlavnej. Vďaka poctivej príprave študentov sme týmto spôsobom absolvovali niekoľko zaujímavých hodín dejepisu priamo v „teréne“.

Na obrázku študenti II.E triedy pred hrobkou Františka II. Rákocziho, jedného z vodcov stavovských protihabsburských povstaní.

Fotogaléria — Dejepis v meste