Krúžok prvej pomoci

Akční Šrobárčania

PaedDr. Zuzana Novotná

Krúžok je zameraný na pomoc Žiackej školskej rade pri organizovaní rôznych akcii ako je napríklad zber papiera, Šrobárska tehla, Šrobárske klzisko, plesy, Noc na škole a iné… Počet oficiálnych členov ŽŠR je zákonom obmedzený na maximálne 11 členov, ale neoficiálnym členom sa môže stať ktorýkoľvek žiak ochotný pomôcť. Krúžok sa stretáva podľa potreby — väčšinou na 8. a 9. vyučovacej hodine v utorky.

Vtedy na Šrobárke

Ing. Jozef Vrabel,
Mgr. Emília Šolcová
 • Školská kapela
 • Youtubering
 • Foto/video — natáčanie videospotov
 • Redakcia školského časopisu Študentské slovo
 • Príprava kultúrnych programov (tanečníci/tanečníčky)

Chémia v kocke

RNDr. Monika Trebuňová

Krúžok CHÉMIA V KOCKE je vhodný pre študentov 4. ročníka, ktorí sa chystajú maturovať z predmetu chémia. Je zameraný na opakovanie, prehlbovanie a rozšírenie učiva chémie, zameriava sa na témy, ktoré nepatria do základného učiva chémie na gymnáziu.

Krúžok bude prebiehať každý štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:30 hod v triede IV.A (č. 95, prípadne v laboratóriu chémie — podľa potreby).

Podvojné účtovníctvo

Ing. Milan Lagosz, MBA

Žiakovi tento krúžok má pomôcť ľahšie pochopiť účtovníctvo na vysokej škole, dostať vyššiu pridanú hodnotu na gymnáziu — vedieť sa orientovať v problematike podvojného účtovníctva, vedieť pracovať s pojmami príjem, výdavok, náklad, výnos, vedieť vypočítať daň, výsledok hospodárenia, chápať systém zdaňovania príjmov, vedieť zaúčtovať jednoduché účtovné prípady, vedieť definovať majetok, záväzky, zdroje krytia, rozdiel majetku a záväzkov, čítať základné knihy v podvojnom účtovníctve, vedieť vystaviť jednotlivé účtovné doklady.

Žiak po absolvovaní pozná ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov a aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z IÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov. Pozná súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení, ktorými sú najmä Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach. Vie spracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek 2 správcu dane a iných orgánov. Je zručný v oblastiach dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností, zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru. Tiež je zručný v oblasti obstarania, oceňovania, účtovania, zaraďovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku. Orientuje sa v oblasti obstarania, oceňovania a účtovania zásob. Ovláda vedenie analytickej evidencie zásob na sklade, oceňovania a účtovania finančného majetku, oceňovania a účtovania pohľadávok a krátkodobých záväzkov. Vie viesť evidenciu a účtovať daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov. Je zručný v oceňovaní a účtovaní vlastného imania a dlhodobých záväzkov, tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania nákladov a výnosov z hospodárskej, finančnej činnosti, zisťovania výsledku hospodárenia. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy, pričom je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listinnej aj elektronickej forme.

Stručný učebný plán predmetu:

 • Teoretické základy
 • Účtová trieda 2 — Finančné účty
 • Účtová trieda 1 — Zásoby
 • Účtová trieda 0 — Dlhodobý majetok
 • Účtová trieda 3 — Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 — Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Účtová trieda 5 — Náklady
 • Účtová trieda 6 — Výnosy
 • Závierkové operácie

Návrh plánu stretávania sa: streda 6. — 7. hodina

Turnaj mladých fyzikov

Mgr. Martin Varchol

„Turnaj mladých fyzikov“ je krúžok, v ktorom sa venujeme príprave žiakov na fyzikálnu súťaž s rovnakým názvom. Súťaž Turnaj mladých fyzikov v sebe spája myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohy súťaže sú dopredu známe. Na samotnej súťaži súťažiaci nielen prezentuje úlohu, ale rovnako aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak učia nielen fyzike, ale získavajú ostrohy aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných. Žiaci v rámci krúžku vykonávajú potrebné experimenty, konzultujú fyzikálnu problematiku vybranej úlohy. Príprava žiakov prebieha v spolupráci s Ústavom fyzikálnych vied na PF UPJŠ v Košiciach.

Stretnutie záujemcov: predbežne v stredu o 15:00 resp. podľa dohody

Právo na každý deň / Street Law

Mgr. Tatiana Andrášová

Právo na každý deň na strednej škole

Podstata spočíva v tom, študenti práva po absolvovaní príslušnej metodickej prípravy učia študentov druhého a/alebo tretieho ročníka strednej školy rôzne právne témy, ktoré môžu využiť v každodennom živote. Sú nimi napr. právo na súkromie, osobná sloboda, prostriedky ochrany ľudských práv, práva spotrebiteľa, pravidlá trestného či občianskeho procesu a pod. Pre študentov strednej školy ide spravidla o dobrovoľný právny krúžok, ktorý je zaradený medzi ostatné krúžky, ktoré ponúka stredná škola, s možnosťou využitia vzdelávacieho preukazu. Stredná škola si však môže určiť aj iný spôsob zaradenia tohto právneho vzdelávania do vzdelávacieho procesu školy, napríklad ako súčasť spoločenskovedného seminára, kde časť hodín bude venovaná právnemu obsahu.

Študenti práva vedú hodiny o práve formou zážitkového učenia, napríklad hraním rolí, riešením rôznych prípadov, vedení diskusií, či simulovaním súdnych pojednávaní.

Krúžok je rozdelený do dvoch častí, pričom v zásade kopíruje jednotlivé semestre študentov práva: prvý polrok (október — december) tvorí 7 stretnutí po 90 minút. Druhý polrok (začiatok februára — začiatok mája) tvorí 7 stretnutí.

Prvý polrok je zameraný na všeobecné právne témy, zaujímavé pre študentov.

Druhý polrok je zameraný na prípravu na simulované súdne pojednávanie, ktoré končí súťažou medzi zúčastnenými strednými školami na Krajskom súde v Košiciach alebo Právnickej fakulte. Simulované súdne spory pojednávajú sudcovia Krajského súdu v Košiciach. Na simulovanom súdnom pojednávaní vystupujú študenti stredných škôl ako osoby zúčastnené v konaní, hrajú jednotlivé role (obhajcov, svedkov, súdnych znalcov). Študenti práva ich na tieto role pripravujú a riešia s nimi konkrétne právne prípady.

V prípade väčšieho množstva zapojených stredných škôl sa z kapacitných dôvodov realizuje záverečná súťaž formou moot courtu na pôde Právnickej fakulty.

V prípade, že škola nemá záujem alebo možnosť zapojiť sa do realizácie simulovaného súdneho procesu, prebieha vyučovanie krúžku rovnakým spôsobom ako v prvej časti.

Na hodinách v rámci programu Právo na každý deň študenti stredných škôl získavajú nové poznatky a zručnosti cez svoju vlastnú činnosť tým, že diskutujú o veciach, argumentujú, riešia právne problémy v menších skupinách a pod. Na hodinách je v centre diania študent strednej školy.

Absolventom krúžku bude po jeho skončení odovzdaný CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ podpísaný dekanom Právnickej fakulty UPJŠ.

Študentom stredných škôl program umožňuje:

 • získať vedomosti o ľudských právach, princípoch právneho štátu a demokratických hodnotách
 • vedieť o svojich právach v bežných situáciách — v obchode, v škole, na súde, pri voľbách….
 • zaoberať sa riešením konfliktov, policajnými postupmi a súdnymi procesmi
 • možnosť diskutovať o právnych problémoch ako i o úlohe práva v spoločnosti a o potrebných legislatívnych zmenách
 • získať praktickú skúsenosť zo súdneho pojednávania, stretnúť sa so skutočnými sudcami z praxe

Krúžok vizuálneho umenia

PhDr. Ingrid Kerestúriová
 • základy 2D výtvarných techník a fotografie, exkurzie, diskusie, vlastná tvorba
 • čas: štvrtok, od 15:00 hod.
 • miesto: ateliér v škole, exteriér, galérie, múzeá
 • odborný garant: Mgr. Lenka Šturmankinová

Príprava na maturitu z ANJ

Mgr. Dana Starostová

Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka. Na krúžku budeme trénovať čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatiku a písanie, teda všetko potrebné pre úspešné absolvovanie Externej časti a Písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Ďalej nás čaká 25 maturitných tém na ústnu časť. Stretávať sa budeme v stredu na piatej hodine alebo si dohodneme iný termín na prvom stretnutí.

Svet sci-fi a fantasy

Mgr. Zuzana Trnková

Krúžok sa zameriava na oblasti a žánre literatúry, ktoré sa v bežných osnovách na gymnáziu nevyskytujú — sci-fi, fantasy, postapo, young adult, manga, komiks, ale aj mnoho ďalších. Budeme sa veľa rozprávať, hodnotiť, porovnávať, nielen knihy, ale aj filmové a seriálové spracovania.

Srdečne pozývam všetkých priaznivcov, ale aj nováčikov — príďte sa podeliť so svojimi „srdcovými záležitosťami“ a možno objaviť nové. Krúžok sa bude konať vo štvrtok od 14:30.

Krúžok DofE

Mgr. Martina Fabriciová,
Mgr. Katarína Kňazovická

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť. Program nie je postavený na súťaživosti, ale na samostatnom a dobrovoľnom odhodlaní každého mladého človeka.V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva. Po ich naplnení spoločne absolvujeme dobrodružnú expedíciu.

Ako budeme fungovať v priebehu roka?

Stretká budeme mať na začiatku v pravidelných týždňových intervaloch (po dohode, zrejme štvrtky poobede), na nich sa naučíme ako si správne nastaviť ciele a ako pracovať s online „denníkom“ Dofáka. Keď si už všetci správne nastavia ciele, budú ich individuálne plniť a aj konzultácie sa budú riešiť individuálne. Na jar začneme opäť s pravidelnými stretnutiami, na ktorých sa postupne pripravíme na expedíciu, ktorú absolvujeme niekedy koncom školského roka.

Turistický krúžok

Mgr. Daniela Siváková

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia Košíc (Čermeľ, Bankov, Hradová, Hrešná, Alpinka, Jahodná a Kojšovská hoľa), aj pohorie Slanských vrchov, Čiernej hory, Volovských vrchov, ale aj Vysokých Tatier, schopnosť orientovať sa v prírode, poznať turistické značenie. Zameraný je na pešiu turistiku s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, ochranu prírody ako aj upevňovanie zdravia. Turistický krúžok sa bude stretávať raz mesačne v sobotu ako celodenná aktivita.

Kalamajkový krúžok

RNDr. Ladislav Spišiak

Je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy Kalamajok 2022. Náplňou práce krúžku sú rôzne druhy činností:

 • organizačné zabezpečenie
 • výber témy Kalamajok
 • tvorba grafických a výtvarných návrhov, použitie návrhov v príprave grafických a výtvarných materiálov (propagačné materiály, kulisy)
 • propagácia Kalamajok na nástenkách a na internete
 • príprava a nácvik kalamajkových vystúpení (choreografie, tanečné vystúpenia, scénky, paródie, …)
 • príprava a zhotovenie rekvizít, kostýmov, zvukových nahrávok
 • moderovanie Kalamajok, organizácia Kalamajkového plesu

Termín stretávania sa krúžku bude dohodnutý tak, aby vyhovoval účastníkom krúžku.

Krúžok ZAMAT (ZAujímavá MATematika)

RNDr. Ladislav Spišiak

Je určený pre záujemcov o matematické súťaže a o zaujímavé témy, ktoré nemusia byť súčasťou povinného učiva na gymnáziu.

Termín stretávania sa krúžku bude dohodnutý tak, aby vyhovoval účastníkom krúžku.

Krúžok prípravy na VŠ z MAT a LOG

RNDr. Ladislav Spišiak

Je určený predovšetkým pre študentov 4. a prípadne 3. ročníka, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky z matematiky alebo na testy všeobecných študijných predpokladov („logické“ úlohy), alebo ktorí sa chcú lepšie pripraviť na samotné štúdium na VŠ (ekonomické, informatické, technické, prírodovedné odbory). Náplňou práce je rozbor a riešenie úloh a tém podľa požiadaviek a záujmu účastníkov krúžku.

Termín stretávania sa krúžku bude dohodnutý tak, aby vyhovoval účastníkom krúžku.

Informatický krúžok

Ing. Ján Poradský, CSc.

Obsahové zameranie krúžku sa upravuje na základe záujmov žiakov a môže byť orientované do oblastí:

 • Programovanie v Pythone:
  • Premenné, typy premenných, priradenia
  • Príkaz výstupu, precvičovanie
  • Príkaz vstupu, konverzia typov
  • Vetvenia programu
  • Cykly v programe
  • Reťazce a ich úpravy
  • Polia a ich spracovanie
  • Súbory
  • Grafika
 • Mikrokontroléry Arduino a Raspberry a ich využitie pri tvorbe projektov:
  • Programovanie v prostredí C++ (Wiring)
  • Digitálne a analógové porty a ich využitie
  • Knižnice pre senzory a objekty Arduino
  • Použitie senzorov, dc motorov, krokových motorov a servomotorov
  • Sériová komunikácia
  • Rádiová komunikácia 2.4 GHz
  • Programovanie jednoduchých úloh s použitím senzorov a iných objektov
 • Projekty 3D s mikrokontrolérmi
 • Robot NAO a jeho programovanie
 • Príprava ukážok pre akcie, Správna voľba povolania, DOD Šrobárky, Pro Educo a pod.

Krúžok sa bude stretávať v pondelok alebo utorok 8. a 9. hodina po vzájomnej dohode účastníkov.

Debatný klub

Mgr. Ľudmila Kurcinová

Cieľová skupina: všetci žiaci školy

Obsah: rozvoj komunikačných zručností, súťaže v debatovaní — dobrovoľné, príprava na prezentovanie prác na súťaže, na vysokú školu, rozšírenie všeobecného prehľadu, prekonanie trémy, strachu z verejného vystupovania, prezentovanie textu, naučenie sa argumentovať

Viac info p. p. Kurcinová (zborovňa), ludka.kurcinova@gmail.com

Termín: podľa dohody

Tútor

Mgr. Ľudmila Kurcinová

Cieľová skupina: všetci žiaci školy

Zistíš, že nie si si istý učivom genetiky? Sú Ti rovnice s dvoma neznámymi stále neznáme? Príde Ti nemčina, ruština, francúzština, španielčina ako cudzí jazyk? Trápia Ťa výpočtové úlohy z fyziky či chémie?… a čokoľvek z ďalších predmetov? Alebo je to pre Teba hračka a rád/rada by si pomohol/pomohla s učením.

Či Ti už robí predmet problémy, alebo máš naopak čas a chuť niekomu pomôcť, tešíme sa na Teba. Tútor je „Šrobárčan“, ktorý pomáha inému spolu Šrobárčanovi s učením.

Krúžok je pre všetkých, ktorí by si chceli skúsiť ako je to pomôcť inému kamarátovi s vysvetlením problémy (samozrejme konzultácia s pedagógom predtým je dobrá), ktorí by si chceli skúsiť, aké je to „učiť“, získať takéto zručnosti. Krúžok je zároveň aj pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc s učením.

Viac info p. p. Kurcinová (zborovňa), ludka.kurcinova@gmail.com

Termín: priebežne